Usein kysytyt kysymykset - Menestyjät

Olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Menestyjiin liittyen. Jos et löydä niistä etsimääsi vastausta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, autamme sinua mielellämme!

Menestyjät FAQ

 • Mihin Menestyjäluokitus perustuu?

  Menestyjäluokitus perustuu yritysten oikaistuihin tilinpäätöstietoihin. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään kuuden eri osa-alueen mukaan, joita ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Nämä kuusi osa-aluetta kuvaavat yrityksen toiminnan tärkeimpiä taloudellisia piirteitä, ja täydentävät toisiaan kuvaamassa yrityksen menestystä. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yritystietokantamme yrityksiin sekä oman toimialansa yrityksiin. Menestyjien liikevaihdon alaraja on 0,5 miljoonaa euroa.

  Menestyjäpisteet kuvaavat yrityksen taloudellista menestystä ja suorituskykyä. Pisteytyksen asteikko on 0-100 nollan ollessa huonoin ja sadan paras mahdollinen pistemäärä. Menestyjäluokitus on dynaaminen ja yrityksiä suhteellisesti vertaileva, ja yritykset jakautuvat pisteskaalalle suurin piirtein normaalijakauman mukaisesti. Pisteet muodostuvat yrityksen ja verrokkiryhmän suhteellisista tuloksista. Verrokkina käytetään kahta eri ryhmää, joita ovat yrityksen toimiala ja kaikki yritykset, jotka kuuluvat yrityksen kokoluokkaan. 

  Menestyjäluokitus on Alma Talentin oma luokitus. Menestyjien analysoinnissa ei hyödynnetä muiden tahojen tietoja tai luokituksia.


   
 • Miksi Menestyjäluokitus ennustaa myös tulevaa menestystä?

  Menestyjäluokitus mittaa sekä rahoituksellista riskiä, että liiketaloudellista menestystä. Tutkimuksemme mukaan rahoituksellinen riski kohoaa selvästi alle 30 Menestyjäpisteen yrityksillä, ja on huomattavan pieni yli 50 pisteen yrityksillä. Menestyjä-yrityksien todennäköisyys ajautua konkurssiin on kokonaisuudessaan parin promillen luokkaa, kun vertailujoukon vastaava todennäköisyys on noin kymmenkertainen.

  Menestyjäluokitus ennustaa nimensä mukaisesti myös yrityksen tulevaa liiketaloudellista menestystä. Esimerkiksi Menestyjien pääoman tuottoasteet ovat muita yrityksiä paremmalla tasolla tulevina vuosina. Menestyjäluokitus onkin hyvin informatiivinen työkalu arvioitaessa esimerkiksi avainasiakkaiden tai -kumppaneiden kokonaistaloudellista suoriutumista.

  Menestyjäluokituksen kyky indikoida tulevaa menestystä monipuolistaa luokituksen hyödynnettävyyttä verrattuna perinteiseen luottoluokitukseen. 

 • Miksi Menestyjäluokituksessa yrityksiä verrataan niin oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Alma Talentin yritystietokannan yrityksiin sekä vielä oman toimialansa yrityksiin?

  Yrityksiä vertailtaessa on erityisen tärkeää huomioida yritysten koon ja toimialan mukanaan tuomat erityispiirteet, sillä esimerkiksi eri toimialojen yritysten pääomarakenteet voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Ei siis voida suoraan verrata esimerkiksi metallipajan ja it-konsultointiyrityksen taserakennetta toisiinsa. Myös kokoluokan merkitys on suuri, sillä suurempien yritysten taloudenpidon periaatteet ovat erilaisia pienempiin verrattuna. Tyypillisesti pienet yritykset välttävät velkaantumista, kun taas suuremmat käyttävät velkaa normaalina rahoitusvälineenä.

  Menestyjäluokituksessa käytetyt tunnusluvut on pyritty valitsemaan mahdollisimman toimialariippumattomasti. Suorituskykyä mitataan kuuden osa-alueen mukaan, jotka kuvaavat yrityksen toiminnan tärkeimpiä taloudellisia piirteitä, ja täydentävät toisiaan kuvaamassa yrityksen menestystä. Menestyjäksi voi nousta eri osa-alueiden perusteella, eikä kaikilla osa-alueilla tarvitse olla muita parempi.

  Osa-alueita voi tarkastella myös yksittäin, jolloin nähdään yrityksen suhteellinen menestys juuri halutulla osa-alueella. Myös eri verrokkiryhmien suhteen lasketut pisteet ovat nähtävillä erikseen. 

 • Käytetäänkö Menestyjäluokitusta muissa Alma Talentin tuotteissa?

  Menestyjäluokitusta käytetään Alma Talent Tietopalveluiden analyysituotteissa (esim. Tilinpäätösanalyysissä) sekä Kauppalehden Maakunnan Menestyjät -juttusarjassa.

 • Miten Menestyjät eroaa muista taloussertifikaateista?

  Luottoluokittajien myöntämät sertifikaatit edellyttävät käytännössä vain hyvää maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä. Menestyjäluokitus on kuuden osa-alueen analyysiin perustuva malli, joka on markkinoiden ainoa, joka sekä tunnistaa riskit että erottelee hyvät yritykset toisistaan. Menestyjiä luokitellaan toisin sanoen kahdesta suunnasta. Näin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva yrityksen todellisesta tilanteesta. 

   
 • Kertooko Menestyjäluokitus myös hyvästä maksuvalmiudesta ja maksuhäiriöttömyydestä?

  Yrityksen maksuvalmiutta mitataan tunnusluvuilla quick ratio, current ratio, rahoitustulosprosentti, rahoitusjäämäprosentti ja ostovelkojen kiertoaika. Nämä tunnusluvut perustuvat yrityksen lakisääteisesti antamiin tilinpäätöstietoihin ja tuloslaskelmaan. Kauppalehden Menestyjiä mitataan yrityksen taloudellisella menestyksellä, joka pohjautuu tilinpäätöstietoihin. Menestyjäyrityksellä myös maksuvalmius on kunnossa.

  Jos yritys ei ole maksuvalmis maksuvelvoitteiden tullessa maksuun, voi sille muodostua maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä. Tyypillisesti yrityksen maksuvaikeudet alkavat jo huomattavasti ennen kuin yritykselle on aiheutunut maksuhäiriömerkintä eli trattaprotestimerkintä tai velkomustuomio. Maksuhäiriötieto kertoo siis yrityksen jo realisoituneesta riskisyydestä.

 • Mitä tilinpäätös kertoo yrityksen suorituskyvystä?

  Tilinpäätöksistä saatava tieto on ainoata normitettua ja säännöllistä tietoa, jota yritykset joutuvat julkaisemaan toiminnastaan. Jos tilinpäätöksiä ei olisi, olisi mahdotonta tehdä esimerkiksi arvioita, minkä tasoista tulosta yritykset tulevat tekemään tai mikä niiden arvo on. Vaikka menneisyyden hyvä kehitys ei olekaan tae tulevaisuuden hyvästä menestyksestä, asettaa tilinpäätös kuitenkin lähtötason seuraavalle tilikaudelle. Se kuvastaa yrityksen aikaisempaa suorituskykyä: jos on ollut nelosen oppilas edellisvuonna, tuskin yltää kympin oppilaaksi seuraavanakaan vuonna.

 • Millä perusteella yrityksen toimialaluokitus valikoituu?

  Menestyjäluokituksessa yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden yritystietokannassa oleviin yrityksiin sekä oman toimialansa yrityksiin. Yrityksen toimiala määrittyy sen mukaan, minkä yritys on ilmoittanut YTJ:hin yritystä rekisteröitäessä.

 • Miksi Menestyjien liikevaihtoraja on 0,5 miljoonaa euroa?

  Menestyjien 0,5 miljoonan euron liikevaihtorajalla on pyritty karsimaan pois pöytälaatikkofirmat sekä yritykset, jotka eivät harjoita aktiivista liiketoimintaa. Tällä tavoin vertailuun saadaan paras mahdollinen joukko aktiivista liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä.

 • Mitä Menestyjä-pakettiin kuuluva Tilinpäätösanalyysi kertoo yrityksestä?

  Tilinpäätösanalyysi on kattava analyysi yrityksen taloudellisesta tilasta ja kehityksestä. Analyysi tiivistää yrityksen toimintaedellytykset yhteen numeroarvosanaan, jota taustoitetaan laajalla tunnuslukupatteristolla. Tilinpäätösanalyysin tunnuslukupatteristo kattaa neljän vuoden aikasarjana yli 50 tunnuslukua: toiminnan laajuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, käyttöpääoman, rahoitusrakenteen, pääoman tuoton sekä maksuvalmiuden yleisimmin käytetyt tunnusluvut. Raportista näkee myös yrityksen tunnuslukuarvot verrattuna toimialan keskimääräisiin lukuihin. Tilinpäätösanalyysi sisältää tilinpäätöksen lisäksi myös tilinpäätöksen sanallisen tulkinnan. 

  Katso malliraportti Tilinpäätösanalyysistä.

 • Mihin asioihin Tilinpäätösanalyysissä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?

  Tilinpäätösanalyysin sivulla kolme on ensimmäisenä yrityksen luokituspisteet verrattuna toimialaan. Mitä korkeammat pisteet ovat, sitä paremmin yritys sijoittuu muihin yrityksiin vertailtaessa. Tarkemmin yrityksen toimialaprofiilin näkee analyysin sivulla 15, jossa yrityksen 39 eri tunnuslukua on vertailtu toimialan keskitasoon. Vihreällä palkilla on kuvattu yrityksen menestystekijät suhteessa muihin. Punainen palkki kertoo puolestaan toimialaa heikommasta suoriutumisesta ja paljastaa siten nopeasti yritystoiminnan mahdollisen kehityskohteen.

  Katso malliraportti Tilinpäätösanalyysistä.

 • Mitä Menestyjä-pakettiin kuuluva Toimialatilasto kertoo?

  Toimialatilasto on kehitetty toimialoittain tapahtuvaan taloudellisen kehityksen seurantaan. Se antaa selkeän ja kattavan kuvan tarkasteltavan toimialan nykytilanteesta ja sen historiallisesta kehityksestä jopa 10 vuoden ajalta. 

  Tunnuslukujen avulla tarkastellaan mm.
  • Liiketoiminnan taloudellista kasvua ja kannattavuutta. Tätä kuvataan esimerkiksi liikevaihdon kehityksellä ja nettotuloksen muutoksella.
  • Pääomatuoton ja käyttöpääoman suhteellisia muutoksia sekä pääoman kiertonopeutta. Mukaan on otettu myös toimialan painotettu pääomakustannus.
  • Oman ja vieraan pääoman suhdetta ja rahoituksen kustannuksia. Nämä kertovat toimialan rahoituksellisesta liikkumavarasta ja velanhoitokyvystä.
  • Maksuvalmiutta ja käyttöpääoman kiertoaikojen kehitystä. Näin saadaan kuva toimialan rahavarojen riittävyydestä.
  • Toimialan yritysten riskiluokitusta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta mitataan henkilöperusteisilla tunnusluvuilla.

  Katso malliraportti Toimialatilastosta.

 • Mihin asioihin Toimialatilastossa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?

  Toimialan tunnuslukuja käsittelevä Toimialatilasto on erinomainen tavoitteen asettamisen työkalu. Tilastosta näkee muun muassa toimialan keskitason ja parhaimmiston kannattavuuden, työntekijää kohden saavutetun liikevaihdon tai pääoman sitoutumisen suhteen. Toimialatilasto antaa näin kehitysidean lisäksi konkreettisen tavoitteen, mihin pyrkiä.

  Katso malliraportti Toimialatilastosta.

 • Missä eri kanavissa Menestyjä-sertifikaatin ostaneet yritykset näkyvät?

  Menestyjä-sertifikaatin ostaneet yritykset saavat vuoden ajan Menestyjä-merkin yrityskohtaiselle hakutulossivulle sekä kl.fi:n Yrityshaussa, että Alma Talent Tietopalveluiden Yrityshaussa. Kun yritystä haetaan jommastakummasta Yrityshausta nimellä tai Y-tunnuksella, näkyy Menestyjä-merkki yrityksen tiedoissa ja kertoo yhdellä silmäyksellä yrityksen olevan luotettava kumppani, jolla asiat ovat kunnossa.

  Yrityshakunäkyvyyden lisäksi Menestyjä-sertifikaatin ostanut yritys näkyy kerran Kauppalehden välissä ilmestyvässä Menestyjä-yrityksiä listaavassa liitteessä sekä viikon ajan kl.fi Yritykset -osion etusivulla olevassa Menestyjät bannerissa.

  Menestyjä brändi saa vuoden mittaan runsaasti myös muuta näkyvyyttä:

  • Kauppalehden Maakuntien Menestyjät -juttusarja (elo-marraskuu) perustuu Menestyjäluokitukseen ja nostaa esille journalistisen sisällön voimin maakunnan Menestyneimpiä yrityksiä.

  • Joulukuussa järjestettävä Kauppalehti Menestyjät -tapahtuma kerää vuosittain yhteen Suomen menestyneimpien pk-yritysten yrittäjät ja yritysjohtajat sekä tarjoaa menestyksen avaimet toimialasta riippumatta. Tapahtumassa Kauppalehti palkitsee Vuoden Yrityksen ja Vuoden yritysjohtajan.

  • Menestyjä-sertifikaattia myös markkinoidaan monikanavaisesti Alman eri printti- ja verkkomedioissa, somea unohtamatta, ympäri vuoden.

 • Mitä arvoa Menestyjä-sertifikaatti tuo yritykselle?

  Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Menestyjäyritys kuuluu arvostettuun joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Yhteistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.

  Solmittaessa pidempiaikaisia strategiasia kumppanuuksia, on taloudellisesti vakaa yritys hyvä ja luotettava valinta. Menestyjä-yritysten toiminta on tutkitusti vakaammalla pohjalla ja Menestyjä-merkki kertoo yhdellä silmäyksellä yrityksen olevan hyvä kumppani.

  Jos myyt laskulla yritysasiakkaille, tunnistat Menestyjä-merkistä yrityksen olevan maksukykyinen. Tekemällä kauppaa Menestyjä-yritysten kanssa, on todennäköisyys luottotappioihin pienempi kuin muiden yritysten kanssa toimiessa. Myös ostavana osapuolena maksukyky on helppo todentaa Menestyjä-merkillä.

  Hankkimalla arvostetun ja laajasti näkyvyyttä saavan Menestyjä-sertifikaatin, yritys vahvistaa myös omaa brändimielikuvaansa.

   
Menestyjä-yritykset

Mitä menestys merkitsee yrityksille?

Menestyjä-yrityksiä löytyy kaikkialta Suomesta, kaikilta eri toimialoilta. Olemme koonneet muutamien eri alojen Menestyjien tarinat yhdelle sivustolle.

Tutustu eri toimialojen Menestyjiin

Tunnuslukuopas

Menestyjä-yrityksen kriteerit

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, jotka ovat saaneet Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä.

Tutustu Menestyjäluokitukseen

Sammio