Miten IFRS 16 muuttaa yrityksen tunnuslukuja vuonna 2019?

10.01.2019 09:00

IFRS 16 -standardi tuli voimaan 1.1.2019. Se muuttaa merkittävissä määrin vuokrasopimuksien kirjanpitokäsittelyä ja sen myötä myös yrityksen tunnuslukuja.

Mitä tilinpäätöksen lukijan tulee huomioida yrityksen lukuja analysoidessaan?

IFRS 16 koskee vuokrasopimuksia, jotka tuottavat oikeuden käyttää yksilöityä omaisuuserää tietyksi ajanjaksoksi vastiketta vastaan. Käyttöoikeus voi koskea liiketilaa, voimalaa, rekkaa, lentokonetta jne. Standardi menee vielä tätä syvemmälle siinä, minkälaiset vuokrasopimukset ovat standardin kohteena. Yksinkertaistettuna uusi kirjanpitomenettely on käytössä IFRS-raportoinnissa yhtiöillä, jotka esimerkiksi toimivat vuokrakiinteistöissä tai käyttävät leasing-kalustoa.

Keitä muutos koskee?

IFRS 16 -standardi koskee yrityksiä, jotka raportoivat IFRS:n mukaan, eli pääsääntöisesti pörssiyhtiöitä ja niitä, joiden joukkovelkakirjalainat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena (sekä muutamia muita).

Kokonaisuudessaan standardin muutos koskee vain vähäistä joukkoa suomalaisia yrityksiä, muutamaa sataa. (Suomalaiset pk-yritykset raportoivat lähes kaikki suomalaisen kirjanpitokäytännön eli FAS:n mukaan, niitä IFRS-standardit eivät koske.)

Vuokrasopimusten kirjanpitokäsittely ennen:

  • ei taseessa
  • vuokrakulut tilikauden kuluina tuloslaskelmassa.

IFRS 16 -standardin uusi kirjanpitokäsittely:

  • yritys kirjaa taseeseensa ’käyttöoikeus’-omaisuuserän ja tätä vastaavan velkaerän vuokrasopimuksen voimassaoloajalle
  • tuloslaskelmassa vuosittaiset poistot käyttöoikeudesta ja korkokuluja. 

Muutos vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja vakavaraisuuden tunnuslukuihin.

  • kannattavuus paranee:
  • käyttökate paranee, kun liiketoiminnan muissa kuluissa olleet vuokrakulut poistuvat ja tilalle tulee poistoja ja korkokuluja
  • liiketulos paranee hieman, koska tilalle tulevat poistot ovat pienemmät kuin aiemmat vuokrakulut
  • liiketoiminnan rahavirta paranee, operatiiviset kulut muuttuvat rahoituksen kuluiksi
  • vakavaraisuus laskee

Muutos näkyy eritoten sellaisten pörssiyhtiöiden taseissa, jotka toimivat merkittävissä määrin vuokrakiinteistöissä, kuten Tokmanni, Kesko. Kauppalehden tekemässä esimerkkilaskelmassa Tokmannin omavaraisuusaste laskee nykyisestä 31 %:sta 19 %:iin kirjanpitokäytännön muutoksen vuoksi.

Miksi muutos on tehty?

IASB:n ja USA:n FASB:n yhteisen projektin tarkoituksena on ollut yhtenäistää kirjanpitokäsittelyitä; muutoksen myötä hyödykkeiden vuokraajat ja ostajat ovat keskenään aiempaa vertailukelpoisempia (vrt kiinteistön osto vs vuokraus).

Koska muuttuneisiin tunnuslukuihin törmää?

Kun vertaillaan pörssiyhtiöiden tunnuslukuja useamman vuoden aikasarjana muutos on hyvä pitää mielessä. Pörssiyhtiöt yleensä oikaisevat myös edellisen tilikauden tiedot vertailukelpoisiksi, mutta pidempää aikasarjaa tarkasteltaessa muutos erottuu ja voi johtaa analyysiä harhaan.

Tehtäessä esimerkiksi benchmarking-vertailua saman toimialan yritysten kesken, ja joukossa on pörssiyhtiöitä / IFRS:ää käyttäviä yhtiöitä – luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Muutos vaikuttaa merkittävissä määrin esimerkiksi kaupan alan ja muihin vuokrakiinteistöissä toimivien alojen, kuten jotkin palvelualat tai terveydenhuolto, leasingkalustoa käyttävien yhtiöiden kuten kuljetus- ja logistiikka-alan yhtiöiden tunnuslukuihin.

Tunnuslukuoppaassa voit tutustua yrityksen keskeisiin tunnuslukuihin ja niiden selityksiin.

Aiheeseen liittyvää