Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­to teki vuonna 2023 valvonnan tar­kas­tus­käyn­nin 39 las­ten­suo­je­lu­yk­sik­köön – 15 yksikön valvonta jatkui

25.01.2024 08:58

Aluehallintoviraston edustajat keskustelivat tarkastuskäyntien yhteydessä 188:n sijaishuoltoon sijoitetun lapsen kanssa. Valvonnalla pyritään varmistamaan erityisesti lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden ja lasten perusoikeuksien toteutuminen yksiköissä.

Tarkastuskäynnit lastensuojeluyksiköihin ovat osa aluehallintoviraston tekemää lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontaa. Tarkastuskäyntien yhteydessä aluehallintovirasto käy palvelujen tuottajan ja yksikön vastuuhenkilön kanssa tarkastuskeskustelun, jossa se antaa ohjausta ennalta pyydettyjen asiakirjojen, lasten kanssa keskustelussa esiin nousseiden asioiden sekä muiden tarkastuskäynnillä esiin tulleiden havaintojen pohjalta.

Yleisinä havaintoina vuoden 2023 tarkastuskäyntien perusteella voidaan todeta, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi laajasti ohjausta muun muassa

  • rajoitustoimenpiteiden lainmukaisesta toteuttamisesta ja kirjaamisesta
  • yksikön säännöistä sekä kasvatuskäytänteistä
  • lasten oikeusturvakeinojen kertomisesta lapsille
  • lasten tarpeisiin nähden riittävästä henkilöstömäärästä.

Kaikista 39 tarkastuskäynnistä 24:ssä aluehallintovirasto arvioi, että tarkastuskäynnillä annettu ohjaus on aluehallintoviraston osalta riittävää, ja päätti valvontansa tarkastuskäyntiin ja -kertomukseen. Suuren osan näistä aluehallintovirasto ohjasi kuitenkin hyvinvointialueille toimenpiteitä varten. Hyvinvointialueen on järjestämisvastuunsa nojalla jatkuvasti ohjattava ja valvottava yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita palveluja tuotettaessa. 

Sijoitettujen lasten kanssa käydyillä keskusteluilla on merkittävä rooli las­ten­suo­je­lu­yk­si­köi­den valvonnassa

Aluehallintovirasto jatkoi tarkastuskäyntien jälkeen 15 yksikön valvontaa. Näissä aluehallintovirasto arvioi, ettei pelkkä ohjaus ole riittävää vaan valvontaa tulee jatkaa yksikön asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja lain noudattamiseksi. Epäkohdat ovat olleet tällöin laajoja tai systemaattisia tai yksikölle on annettu ohjausta jo aiemmin, eivätkä asiat ole korjaantuneet. Monessa tapauksessa lasten kanssa käydyt keskustelut ja niissä saadut tiedot vaikuttivat aluehallintoviraston päätökseen jatkaa valvontaa.

Valvonnan jatkumisen syinä vuonna 2023 olivat pääsääntöisesti

  • perusoikeuksien systemaattinen rajoittaminen yksikön säännöillä
  • lainvastaisesti toteutetut tai laaditut rajoitustoimenpiteet
  • systemaattisesti kirjaamatta jääneet päätökset
  • muutoin epäasialliset säännöt ja käytänteet yksikössä.

Lisäksi valvonnan syinä olivat henkilöstömitoitukseen ja -rakenteeseen liittyvät puutteet.  Aluehallintovirasto voi näissä tilanteissa antaa palvelujen tuottajalle tai vastuuhenkilölle hallinnollista ohjausta tai määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta.

Lapset olivat pääosin tyytyväisiä sijoituspaikkaansa. He kuitenkin toivoivat enemmän aikuisten aikaa. He eivät aina tienneet perusteita rajoitustoimenpiteille tai säännöille ja olivat välillä kokeneet rajoitustilanteet tai säännöt epäasianmukaisina. Lapset kertoivat paljon liikkumiseen liittyvästä rajoittamisesta ja kiinnipitotilanteista. Useat lapset eivät keskusteluhetkellä tienneet omaa sosiaalityöntekijäänsä, tai sosiaalityöntekijä ei ollut keskustellut ja kysellyt kuulumisia lapselta henkilökohtaisesti.

Lapsen asioista vastaavan so­si­aa­li­työn­te­ki­jän pitää tavata sijaishuollossa oleva lapsi hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti riittävän usein

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on erityinen valvontavastuu lapsikohtaisen sijaishuollon toteutumisesta. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, jonka tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilö. Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

Aluehallintovirasto ohjasi tarkastuskäynneillä tehdyt havainnot lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden tietoon ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi hyvinvointialueita muistutettiin siitä, että sijaishuollossa olevalle lapselle tulee nimetä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lastensuojelulain mukaisesti. Jos sosiaalityöntekijä vaihtuu, uuden työntekijän yhteystiedot tulee saattaa yksikön, lapsen itsensä ja huoltajan tiedoksi viipymättä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukaan aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen lainmukaisuutta ja antaa siihen liittyvää ohjausta. Lastensuojelulain (417/2007) mukaan aluehallintoviraston on seurattava lastensuojelulaitosten toimintaa myös omasta aloitteestaan tapahtuvien tarkastuskäyntien avulla. Sen on valvottava erityisesti lapsiin kohdistuvia rajoituksia lastensuojelulaitoksissa. Aluehallintoviraston on valvontaa toteuttaessaan varattava lapselle tilaisuus luottamukselliseen keskusteluun aluehallintoviraston edustajan kanssa.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää