Hallitus esittää lakimuutoksia viranomaisten tiedonvaihdon tehostamiseksi tie­to­tur­va­louk­kaus­ti­lan­teis­sa

28.10.2022 15:58

Hallitus esittää muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annettuun lakiin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin. Muutosten tavoitteena on tehostaa viranomaisten tiedonvaihtoa tietoturvaloukkaustilanteissa. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 27.10.2022.

Lakimuutoksilla mahdollistetaan sujuvampi tiedonvaihto viranomaisten välillä merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa, joilla on tai uhkaa olla vakavia haitallisia vaikutuksia julkisen vallan päätöksentekoon ja viranomaisten toimintakykyyn, kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen, välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja pelastustoimeen, välttämättömiin hyödykkeisiin, kuten energiaan, veteen tai elintarvikkeisiin, välttämättömiin maksu- ja arvopaperipalveluihin tai yhteiskunnan kriittisiin liikenne- ja viestintäpalveluihin. Lisäksi tietomurrot mainittuihin toimintoihin on katettu.

- Esityksemme parantaisi viranomaisten yhteistoimintaa laajentamalla keskinäisen tiedonvaihdon ja virka-avun antamisen mahdollisuuksia. Tämä resurssien tehokas yhteinen käyttö on jälleen kerran ainutlaatuinen suomalainen ratkaisu. Kykymme reagoida vakaviin kyberhyökkäystilanteisiin paranee olennaisesti, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Esitys parantaisi yhteiskunnan turvallisuutta ja tietoturvaa

Lakimuutoksilla parannetaan viranomaisten toimintaedellytyksiä sellaisten tietoturvaloukkausten selvittämisessä, joiden haitalliset vaikutukset voivat kohdistua laajalle yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Samalla koko yhteiskunnan turvallisuus ja tietoturva paranee.

Esityksessä laajennetaan virka-avun antamisen mahdollisuuksia viranomaisten välillä tietoturvaloukkaustilanteissa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osalta kevennettäisiin virka-apumenettelyn päätöksentekoprosessia. Lisäksi esitetään viestinnän välittäjille oikeutta vapaaehtoisesti luovuttaa tietoturvaloukkauksiin liittyviä tietoja Liikenne- ja viestintävirastolle niiden selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Hallituksen esitys perustuu kesällä 2021 hyväksyttyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.

Esitys sivuaa sisäministeriön ja puolustusministeriön keväällä 2022 käynnistynyttä selvitystyötä, jossa arvioidaan laajemmin viranomaisten poikkihallinnollisia toimintaedellytyksiä kyberturvallisuuden varmistamisessa, kyberrikollisuuden torjunnassa sekä kyberpuolustuksessa. Hankkeita valmistellaan ja yhteensovitetaan tiiviissä yhteistyössä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.2.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta HE 243/2022 vp.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää