Hallitus esittää muutoksia ajoneuvolakiin

23.11.2022 07:16

Hallitus esittää muutoksia ajoneuvolakiin ja siihen liittyviin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan päästömanipulaatioiden selkeämpää kieltämistä ja tuntuvampaa sanktiointia, ajoneuvojen käyttövoimien muuttamisen eli konversioiden sallimista laajasti sekä tieliikenteen automaatiokokeilujen edistämistä ja pienten kuljetusrobottien sääntelyn selkiyttämistä.

Esityksellä on myös tarkoitus tehdä kansalliseen lainsäädäntöön ne muutokset, joita henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta annettu EU:n täytäntöönpanoasetus edellyttää.

Esitys perustuu aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, teknologian ja kansainvälisen sääntelyn kehitykseen sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin käyttövoimakonversioiden osalta.

Pääs­tö­ma­ni­pu­laa­tioi­den kieltäminen ja konversioiden salliminen tähtäävät liikenteen päästöjen vähentämiseen

Lain muutoksella edistettäisiin ajoneuvojen konversioiden nykyistä joustavampaa toteuttamista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaisi tarkemmat määräykset konversioiden teknisistä vaatimuksista ja toteuttamisedellytyksistä.

Ajoneuvolain täydennyksen tavoitteena on myös selkeyttää päästömanipulaatioita koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä kiellettäisiin päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Myös ajoneuvon muuttaminen päästöjä manipuloimalla olisi kiellettyä.

- Otamme jälleen tärkeitä askeleita liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Mahdollistamme käyttövoimien muuttamisen, kuten etanolikonversioiden, toteuttamisen nykyistä joustavammin. Lisäksi sääntely kieltäisi päästömanipulaatiot entistä yksiselitteisemmin, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Sääntelyllä tiukennettaisiin myös päästömanipulaatioiden sanktiointia eli liikennevirhemaksun ja seuraamusmaksun määräämistä. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin perustuva liiketoiminta sekä päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä, ja näin vähentää etenkin liikenteen päästöjä.

Au­to­maa­tio­tes­taus­ta edistetään ja pieniä kul­je­tus­ro­bot­te­ja koskevaa sääntelyä selkiytetään

Sääntelyllä mahdollistettaisiin automaattisilla ajojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen kokeilu- ja testaamistoiminta yleisillä teillä myös ilman ihmiskuljettajaa sekä vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa. Automaation edistämisen taustalla on etenkin Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutos, jonka hyödyntäminen edellyttää kansallista sääntelyä.

Jatkossa pienet kuljetusrobotit luokiteltaisiin ajoneuvoiksi, mutta ne saisivat edelleen liikkua jalkakäytävillä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 291/2022 vp.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää