Hallitus esittää muutoksia ilmailulakiin dronejen lennätyksen ja lentoesteiden osalta

14.11.2022 07:20

Hallitus ehdottaa muutoksia ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin. Jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voisi perustaa ilmatilan, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla eli droneilla lennettäisiin entistä hallitummin eri palvelujen tukemana. Lisäksi lentoesteitä koskevaa lupaprosessia muutettaisiin.

Miehittämättömän ilmailun ilmatilaa on säännelty toistaiseksi melko vähän. Koska dronejen määrä lisääntyy, kattava sääntely on tarpeen. Tavoitteena on ilmailun turvallisuus sekä miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun harjoittaminen rinnakkain.

U-space tarkoittaa ilmatilaa, jossa voisivat lentää turvallisesti sekä miehittämättömät ilma-alukset eli dronet että miehitetyt lentokoneet. Ilmailulaki sisältäisi jatkossa säännöksensiitä, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi määräyksellä perustaa U-space-ilmatilan enintään kolmeksi vuodeksi. Lakimuutoksella pannaan toimeen EU:n U-space-sääntelyä.

Lentoesteellä tarkoitetaan rakennelmaa tai laitetta, joka voi häiritä tai aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle. Esityksen mukaan luvan lentoesteelle myöntäisi edelleen Liikenne- ja viestintävirasto, mutta hakemukseen ei enää tarvitsisi liittää ilmaliikennepalvelun tarjoajan antamaa maksullista lausuntoa.

Lisäksi esitetään eräitä merkitykseltään vähäisempiä muutoksia ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Liikenne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to vastaisi dronejen ja miehitettyjen lentokoneiden yhteisen ilmatilan perustamisesta

Lakimuutoksella pannaan täytäntöön Euroopan komission U-space-asetukset.Asetusten mukaan U-space-ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-space-palveluntarjoaja, joka tarjoaa miehittämättömälle ilmailulle palveluja, kuten lennätyslupa ja paikkatiedot muusta liikenteestä. Lisäksi ilmatilassa toimisi yhteisen tietopalvelun tarjoaja.  Asetuksessa esimerkiksi U-space-ilmatilan perustamiseen ja yhteisen tietopalvelun tarjoajan nimeämiseen liittyvät menettelyt jätetään jäsenvaltioiden päätettäviksi.

Ilmailulaki sisältäisi jatkossa säännöksen siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi määräyksellä perustaa U-space-ilmatilan enintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi valtioneuvoston päätöksellä voitaisiin nimetä U-spacen yhteinen tietopalvelun tarjoaja, joka tarjoaa tietopalveluja yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space-ilmatilassa lentäville. Vaihtoehtoisesti tietotarjonta voitaisiin muodostaa olemassa olevien palveluntarjoajien tiedoista, jolloin tietojen tarjoamisesta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. Liikenne- ja viestintävirasto antaisi määräyksiä, mitä tietoja eri palveluiden tarjoajien on asetettava U-spacen käyttäjien saataville.

Len­toes­te­lu­pa­ha­ke­muk­siin ei enää tarvittaisi lausuntoa il­ma­lii­ken­ne­pal­ve­lun tarjoajalta

Tietyt kriteerit täyttävälle lentoesteelle on ilmailulain mukaan haettava Liikenne- ja viestintävirastosta lentoestelupaa. Lakiesityksessä ehdotetaan, että luvan lentoesteelle myöntäisi edelleen Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemukseen ei enää tarvitsisi liittää ilmaliikennepalvelun tarjoajan lausuntoa. Liikenne- ja viestintäviraston rooli kasvaisi, sillä se analysoisi lentoesteitä koskevia lupahakemuksia ja pyytäisi tarvittaessa lausuntoja päätöksen tueksi.

Lakiin lisättäisiin säännös lentoesterekisterin pitämisestä ja mahdollisuudesta ulkoistaa rekisterinpito. Lentoesterekisteriä ylläpitää tällä hetkellä Fintraffic Lennonvarmistus oy.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen 10.11.2022 eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Lait tulisivat voimaan 26.1.2023. Lentoestelupaprosessia koskeva sääntely tulisi voimaan 1.10.2023.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää