Hallitus uudistaa luotsauslain: Tavoitteena varmistaa merenkulun turvallisuutta

22.11.2022 14:09

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen luotsauslain kokonaisuudistuksesta. Esityksen tavoitteena on varmistaa merenkulun turvallisuutta Suomen vesialueilla.

Luotsi neuvoo aluksen päällikköä paikallisesta vesialueesta ja merenkulusta sekä tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua. Eduskunnalle annetun hallituksen esityksen tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta säätämällä aiempaa täsmällisemmin ja tasapuolisemmin luotsinkäyttövelvollisuudesta ja siitä vapautumisesta. Lisäksi esitys parantaisi toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuuksia varmistaa luotsien ja luotsinkäyttövelvollisuudesta vapautettujen henkilöiden riittävä osaaminen.

Jatkossa Suomen luotsinkäyttöalueella kaikki vähintään 50 metriä pitkät alukset olisivat lähtökohtaisesti luotsinkäyttövelvollisia. Kauppamerenkulun pääväylillä luotsinkäyttövelvollisuuden rajasta määrättäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä.

Lakiesityksellä merenkulun toimijoilta edellytettäisiin aiempaa laadukkaammin todennettua osaamista. Nykyiset linjaluotsinkirjat ja erivapaudet korvattaisiin väylä- ja aluekohtaisilla luotsinkäyttövelvollisuudesta vapauttavilla lupakirjoilla.

Luotsauslain uudistusehdotuksella täsmennettäisiin luotsausyhtiön oikeutta kieltäytyä luotsauspalvelun tarjoamisesta tai keskeyttää luotsaustoiminta. Laissa säädettäisiin luotsausyhtiöille myös uusia velvoitteita liittyen luotsauspalvelun tarjoamiseen, yhtiön varautumiseen poikkeustilanteisiin sekä toiminnan kansalliseen turvallisuuteen.

Hallituksen esityksessä tarkennettaisiin myös seuraamusmenettelyitä. Luotsin ja luotsausyhtiön muun henkilöstön virkavastuuta täsmennettäisiin ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille annettaisiin mahdollisuus puuttua virheelliseen toimintaan määräämällä seuraamusmaksu.

Lakiehdotukseen sisältyisi säännös luotsausyhtiölle aiheutuvien tulonmenetysten korvausperusteista. Säännöksellä turvattaisiin luotsaustoiminnan ylläpitämistä Saimaan kanavalla ja muilla Saimaan vesialueilla myös poikkeustilanteissa.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla.

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta HE 293/2022 vp.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää