Heinäkuussa voimaan tulevaa lainsäädäntöä

25.07.2022 10:59

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan heinäkuussa 2022.

Heinäkuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • L veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on korvattu L:lla 473/2021.
 • Työturvallisuuslaki on muutettu L:lla 474/2021.
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta on muutettu L:lla 475/2021.
 • L yksityisistä turvallisuuspalveluista on muutettu L:lla 476/2021.
 • L kiinnitysluottopankkitoiminnasta 688/2010 on korvattu L:lla 151/2022 kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista.
 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 152/2022.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 153/2022.
 • Uusi L Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 242/2022.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 243/2022.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 244/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 385/2022.
 • L yrityksen saneerauksesta on muutettu L:lla 386/2022.
 • Osakeyhtiölaki on muutettu L:lla 387/2022.
 • Osuuskuntalaki on muutettu L:lla 388/2022.
 • L yksityishenkilön velkajärjestelystä on muutettu L:lla 389/2022.
 • Konkurssilaki on muutettu L:lla 390/2022.
 • L konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on muutettu L:lla 391/2022.
 • L velkajärjestelyrekisteristä on muutettu L:lla 392/2022.
 • SosTMA sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta on muutettu SosTMA:lla 395/2022.
 • OikMA velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä on muutettu OikMA:lla 399/2022.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 402/2022.
 • VNA sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 on muutettu L:lla 403/2022.
 • VNA sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta on muutettu VNA:lla 405/2022.
 • VNA sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 on muutettu VNA:lla 406/2022.
 • VHp ajoneuvon rekisteröintiluvasta on korvattu VHp:lla 411/2022.
 • VHp autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 412/2022.
 • A yrityksen saneerauksesta on muutettu VNA:lla 414/2022.
 • A yksityishenkilön velkajärjestelystä on muutettu VNA:lla 415/2022.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 417/2022.
 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 418/2022.
 • VNA maa- ja metsätalousministeriöstä on muutettu VNA:lla 421/2022.
 • SosTMA sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2021 on korvattu SosTMA:lla 422/2022.
 • Ilmastolaki on korvattu L:lla 423/2022.
 • VNA luonnonhaittakorvauksesta on muutettu VNA:lla 424/2022.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 426/2022.
 • Valtion virkaehtosopimusasetus on muutettu VNA:lla 463/2022.
 • VNA arvonlisäverosta on muutettu VNA:lla 465/2022.
 • L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 468/2022.
 • VNA poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta on korvattu VNA:lla 470/2022.
 • UusiVNA poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022 471/2022.
 • VNA vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta on muutettu VNA:lla 472/2022.
 • OKMA yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista on muutettu OKMA:lla 478/2022.
 • TPA Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista on muutettu TPA:lla 479/2022.
 • Uusi VNA hyvinvointialuetalouden ja ‑hallinnon neuvottelukunnasta 480/2022.
 • L maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta on muutettu L:lla 482/2022.
 • Uusi VNA pelastustoimen neuvottelukunnasta 483/2022.
 • Uusi VNA sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta 484/2022.
 • Maanmittauslaitoksen työjärjestys on korvattu työjärjestyksellä 486/2022.
 • L Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan on muutettu L:lla 492/2022.
 • Uusi L energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta 493/2022.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on muutettu LiikMA:lla 496/2022.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista on muutettu LiikMA:lla 497/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 506/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 507/2022.
 • VHp diplomaattisten edustustojen tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista on korvattu VHp:lla 510/2022.
 • MtMA juurikkaiden siemenkaupastaon muutettu MtMA :lla 512/2022.
 • MtMA viljakasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 513/2022.
 • MtMA vihanneskasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 514/2022.
 • MtMA siemenperunan kaupasta on muutettu MtMA:lla 515/2022.
 • MtMA nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 516/2022.
 • MtMA öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 517/2022.
 • Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista on korvattu Ilmoituksella:lla 519/2022.
 • Uusi MtMA poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023 520/2022.
 • VNA tartuntataudeista on muutettu VNA:lla 523/2022.
 • VNA rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta on muutettu VNA:lla 524/2022.
 • VNA työ- ja elinkeinoministeriöstä on muutettu VNA:lla 525/2022.
 • VvMA verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä on muutettu VvMA:lla 527/2022.
 • TEMA Energiaviraston maksullisista suoritteista on muutettu TEMA:lla 536/2022.
 • Uusi L Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022.
 • L valtiokonttorista on muutettu L:lla 538/2022.
 • L tulotietojärjestelmästä on muutettu L:lla 539/2022.
 • SosTMA sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2021 on korvattu SosTMA:lla 540/2022.
 • L Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä on muutettu L:lla 645/2022.
 • L sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on muutettu L:lla 654/2022.
 • Ampuma-aselaki on muutettu L:lla 655/2022.
 • L vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on muutettu L:lla 656/2022.
 • L biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä on muutettu L:lla 657/2022.
 • Uusi VNA energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta 658/2022.
 • VNA valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 on muutettu VNA:lla 659/2022.
 • Osakeyhtiölaki on muutettu L:lla 660/2022.
 • Asunto-osakeyhtiölaki on muutettu L:lla 661/2022.
 • Osuuskuntalaki on muutettu L:lla 662/2022.
 • Yhdistyslaki on muutettu L:lla 663/2022.
 • Säästöpankkilaki on muutettu L:lla 664/2022.
 • L hypoteekkiyhdistyksistä on muutettu L:lla 665/2022.
 • Uusi L eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla 666/2022.
 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 667/2022.
 • L Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta on muutettu L:lla 668/2022.
 • Uusi L eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 681/2022.
 • L työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on muutettu L:lla 682/2022.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 683/2022.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 684/2022.
 • L Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 685/2022.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 686/2022.
 • VNA kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu VNA:lla 691/2022.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 692/2022.
 • Rajavartiolaki on muutettu L:lla 698/2022.
 • L sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on muutettu L:lla 702/2022.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 703/2022.
 • Valmiuslaki on muutettu L:lla 706/2022.
 • Asevelvollisuuslaki on muutettu L:lla 707/2022.
 • Lannoitevalmistelaki on korvattu L:lla 711/2022.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 712/2022.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 713/2022.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 714/2022.
 • L Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta on muutettu L:lla 760/2022.
Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää