Kaa­su­mark­ki­na­pa­ket­ti ja säh­kö­mark­ki­na­mal­li aiheina ener­gia­neu­vos­tos­sa

28.03.2023 07:00

EU:n energiaministerit kokoontuvat 28.3.2023 Brysseliin Ruotsin puheenjohtajakauden ensimmäiseen viralliseen energianeuvostoon. Tarkoituksena on saavuttaa yleisnäkemys kaasumarkkinapaketista ja käydä politiikkakeskustelu Euroopan komission 14.3.2023 antamasta ehdotuksesta EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell.

Neuvottelut EU:n säh­kö­mark­ki­na­mal­lin uudistamisesta käynnistyneet

Kokous käy politiikkakeskustelun sähkömarkkinamallista, jonka uudistamisesta komissio antoi ehdotuksensa 14.3.2023. Komissio ehdottaa muutoksia erityisesti sähköasetukseen ja -direktiiviin sekä REMIT-asetukseen. Tavoitteena on tehdä EU:n energiamarkkinoista entistä kestävämpiä ja vakaampia, suojella kuluttajia ja yrityksiä äkilliseltä sähkön hintavaihtelulta ja kannustaa investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Keskustelun tarkoituksena on ohjata ehdotuksen jatkotyötä neuvostossa.

Komission ehdotuksella pyritään vastaamaan sähkön loppukäyttäjien, teollisuuden ja sijoittajien huoliin markkinan hintavaihteluilta suojautumiseksi. Keskeisiä siinä ovat ehdotukset kuluttajansuojaan, pitkiin sopimuksiin sekä tuotannon ja jouston tukimekanismeihin.

Suomi osallistuu keskusteluun ennakkovaikuttamiskantojensa mukaisesti, jotka on linjattu E-kirjeessä E159/2022 vp. Komission ehdotuksesta valmistellaan U-kirjelmä ja Suomen toimintalinjasta sovitaan EU-ministerivaliokunnan kokouksessa.

Suomi katsoo, että komission ehdotuksen onnistunut lähtökohta on, että markkinamalli toimii perustaltaan hyvin ja antaa oikeat investointisignaalit. Energiakriisi on kuitenkin osoittanut, että parannuksia tarvitaan erityisesti kuluttajansuojan ja kriisinsietokyvyn osalta. Pyrkimys parantaa pidemmän aikavälin hintavakautta ja kykyä vastata hintakriiseihin Euroopan tasolla on kannatettava. 

Kaa­su­mark­ki­na­pa­ket­ti helpottaa uusiutuvien kaasujen käyttöä ja parantaa ku­lut­ta­jan­suo­jaa

Kokouksessa on tarkoitus saavuttaa neuvoston yleisnäkemys kaasumarkkinapaketista. Sen päätavoitteina on helpottaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa, luoda markkinat vedylle ja lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa. 

Tavoitteena on myös yksinkertaistaa nykyistä sääntelykehystä yhdenmukaistamalla kaasumarkkinoita ja -infrastruktuuria koskevaa sääntelyä vuonna 2019 hyväksytyn sähköalaa koskevan sääntelyn kanssa (ns. puhtaan energian paketti). Taustalla on tavoite mahdollistaa siirtyminen pois fossiilisesta maakaasusta, joka tukisi EU:n ilmastoneutraalius 2050 -tavoitetta.

Suomi suhtautuu myönteisesti kaasun sisämarkkinoiden kehittämiseen ja sisämarkkinoiden tiiviimpään integraatioon. Sisämarkkinoihin voitaisiin edetä alueellisten markkinoiden kautta. Tämä edistäisi kaasun tukkumarkkinoiden ja eri kaasulähteiden kilpailun toimivuutta sekä toimitusvarmuutta. 

Neuvotteluja on käyty Ruotsin johdolla tiiviillä tahdilla. Ehdotus on kehittynyt Suomen kannalta hyvään suuntaan ja Suomi voi hyväksyä ehdotuksen neuvoston yleisnäkemykseksi. Se ottaa nyt paremmin huomioon Suomen pienten maakaasumarkkinoiden erityispiirteitä. Asetukseen on muun muassa lisätty mahdollisuus väliaikaisesti kieltää kaasun ja LNG:n tuonti Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää