Kansallisen lapsistrategian seu­ran­ta­ker­to­mus antaa evästyksiä seuraavalle hal­li­tus­kau­del­le

24.03.2023 08:00

Kansallisen lapsistrategian ensimmäinen seurantakertomus on julkaistu. Se sisältää tiiviin kokonaiskuvan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta sekä toimeenpanosuunnitelman edistymisestä ja saavutetuista tavoitteista. Seurantakertomuksessa esitetään myös lapsistrategian toimenpidelinjaukset vuosille 2023–2027.

Lapsistrategia, sen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma ja seu­ran­ta­ker­to­mus muodostavat kokonaisuuden

Kansallinen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa yhteistyössä ja julkaistiin 23.2.2021. Strategia perustuu lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Lapsistrategian ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 7.10.2021. 

Seurantakertomus toimii strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman arvioinnin välineenä sekä lapsistrategian linjausten siltauksena hallituskausien välillä. Siinä tuodaan myös esille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia. Seurantakertomus on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, hyödyntäen kaikkea lapsistrategian toimeenpanossa kertynyttä tietoa ja ymmärrystä. Seurantakertomusta käsiteltiin Sote-ministerityöryhmässä 16.3.2023. 

Seu­ran­ta­ker­to­muk­ses­sa tarkastellaan lapsistrategian toimeenpanoa sekä esitetään toi­men­pi­de­lin­jauk­set vaalikaudelle 2023–2027 

Seurantakertomuksessa on tarkasteltu lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjattujen 30 toimenpiteen toteutumista. Niiden toteutus on muodostanut tärkeän osan kansallisen lapsistrategian toimeenpanosta pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella. Lisäksi kertomuksessa on tuotu esille lapsistrategian linjausten ja periaatteiden mukaiset hankkeet, jotka eivät suoraan sisältyneet toimeenpanosuunnitelman toimenpiteisiin, mutta toteutettiin osana lapsistrategian toimeenpanoa. Seurantakertomukseen on myös kuvattu strategian toimeenpanossa tehty yhteistyö eri viranomaisten, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa sekä viestintä- ja vaikuttamistyö. 

Seurantakertomuksen lopussa esitetään lapsistrategian toimenpidelinjaukset vaalikaudelle 2023–2027. Linjaukset perustuvat lapsistrategiaan ja sen tämänhetkiseen toimeenpanosuunnitelmaan, hallituksen lapsistrategiaryhmälle määrittelemiin tehtäviin, lapsistrategian työryhmissä ja seurantakertomuksen työpajoissa esille nousseisiin keskeisiin näkökulmiin sekä lapsistrategian toimenpiteiden toteuttajien raporteissaan esittämiin huomioihin.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää