Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to vie Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­tia­lu­een suo­ra­han­kin­nan mark­ki­na­oi­keu­teen – tar­kas­te­lus­sa si­do­syk­sik­kö­ase­man täyt­ty­mi­nen

25.09.2023 07:13

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tekemän perintäpalvelujen hankinnan päättymään ennenaikaisesti. Hankinta tehtiin sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta Sarastia Oy:n tytäryhtiöltä Revire Perintä Oy:ltä (Revire). Viraston arvion mukaan Revire ei ole Varhan sidosyksikkö, ja hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.

Varha hankki vuonna 2022 hyvinvointialueen perintäpalvelut suorahankintana Revire Perintä Oy:ltä. Aiemmin Suomen Kuntaperintä -nimellä toiminut Revire Perintä on Sarastia-konserniin kuuluva yhtiö, joka tuottaa julkishallinnon saatavien perintäpalveluita omistaja-asiakkailleen. Varhan arvion mukaan Sarastia ja sen tytäryhtiö olivat hyvinvointialueen sidosyksiköitä, joilta palveluita voi hankkia ilman kilpailutusta. Hankintahetkellä Varha omisti 0,09 prosenttia Sarastian osakkeista.

Hankittujen perintäpalveluiden arvo oli noin 1,9 miljoonaa euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyi selvittämään hankintaa toimenpidepyynnön perusteella.

Si­do­syk­sik­kö­ase­ma edel­lyt­tää to­del­lis­ta mää­räys­val­taa

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden ei tarvitse kilpailuttaa sidosyksiköiltään tekemiään hankintoja. Jotta yhtiö on hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, hankintayksikön on käytettävä siihen määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa.

Hyvinvointialue on esittänyt käyttävänsä määräysvaltaa Revireen välillisesti Sarastian kautta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan hyvinvointialueella ei ole ollut määräysvaltaa Sarastiaan eikä siten Sarastian välityksellä Revireen. Varha ei käytä määräysvaltaa myöskään suoraan Revireen. Viraston arvion mukaan Revire Perintä Oy ei ole Varhan sidosyksikkö, koska Varha ei voi käyttää siihen todellista määräysvaltaa hankintalain edellyttämällä tavalla.

"Hy­vin­voin­tia­lue ei ole osoit­ta­nut käyt­tä­vän­sä Sa­ras­tian omis­ta­ja­na Re­vi­re Pe­rin­tään sel­lais­ta mää­räys- ja val­von­ta­val­taa, joka vas­taa sen omiin yk­sik­köi­hin­sä käyt­tä­mää val­taa. Han­kin­taa ei si­ten ole ol­lut mah­dol­lis­ta teh­dä kil­pai­lut­ta­mat­ta," sanoo asiantuntija Sara Kurttila.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää palveluiden sopimuskauden päättymään kuuden kuukauden kuluttua tuomioistuimen antamasta lainvoimaisesta päätöksestä. Sopimuskauden lyhentämisen lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää hyvinvointialueelle 1 000 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksun määrässä on huomioitu se, että sidosyksikköhankinnoista ja määräysvaltakriteerin edellytyksistä on monissa hankintayksiköissä epätietoisuutta.

Suorahankinta on Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan osa laajempaa ilmiötä, joka johtuu sidosyksikkösääntelyn virheellisestä ja liian laajasta tulkinnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi sidosyksikköaseman täyttymistä myös keväällä markkinaoikeuteen viedyssä tapauksessa, jossa virasto esitti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastia-hankinnan ennenaikaista päättämistä. Asia on tällä hetkellä markkinaoikeuden käsittelyssä.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää