KKV:lta huo­mau­tus Hä­meen­ky­rön kun­nal­le han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

15.03.2023 08:29

Hämeenkyrön kunta hankki kiinteistöhuoltopalveluja suorahankintana ilman kilpailutusta vuosien 2020–2022 aikana. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi päätöksessään, että kunta laiminlöi hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa.

Hämeenkyrön kunta hankki suorahankintana kiinteistöhuoltopalveluja vuoden 2020 alusta heinäkuuhun 2022 asti noin 243 440 eurolla. Neljältä eri palveluntuottajalta tehdyt hankinnat olivat pääsääntöisesti äkillisiä korjaustöitä, mutta myös muita kiinteistöhuoltotehtäviä, kuten liputuksia ja talvikunnossapitoa.

Vuonna 2020 kilpailuttamatta tehtyjen kiinteistöhuoltopalveluhankintojen arvo oli noin 74 570 euroa, vuonna 2021 noin 111 150 euroa ja vuonna 2022 noin 57 710 euroa. Hankintalaissa säädetty kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 60 000 euroa.

Kiinteistöhuoltopalveluhankintoja ei ollut kilpailutettu hankintalain mukaisesti, vaan tilauksista sovittiin pääasiallisesti puhelimitse. Hankinnoista ei myöskään tehty kirjallisia hankintapäätöksiä, eikä valtaosa tehdyistä hankinnoista perustunut mihinkään kirjalliseen hankintasopimukseen. KKV:n mukaan hankintoihin ei ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta, kuten äärimmäistä kiirettä.

- Huol­to- ja kor­jaus­työt ovat ta­van­omai­sia ja han­kin­tayk­si­kön en­na­koi­ta­vis­sa ole­via han­kin­to­ja, jot­ka tu­lee kil­pai­lut­taa, jos nii­den en­na­koi­tu arvo ylit­tää han­kin­ta­lain mu­kai­sen kyn­ny­sar­von, sanoo asiantuntija Lotta Sahamies Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa päätöksessään, että Hämeenkyrön olisi pitänyt kilpailuttaa tarvitsemansa kiinteistöhuoltopalveluiden hankinnat julkaisemalla niistä hankintalain mukainen hankintailmoitus. Virasto antoi Hämeenkyrön kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää