Kor­jaus- ja re­mont­ti­pal­ve­lui­den ko­ti­myyn­ti val­von­ta­kam­pan­jan koh­tee­na

16.03.2023 11:12

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot ovat yhdessä kartoittaneet korjaus- ja remonttialan kotimyyntiä tekeviä yrityksiä ympäri Suomen. Lähes 400 yritykselle lähetettiin valvontakampanjan päätteeksi ohjeistusta kuluttajansuojalain noudattamisesta kotimyynnissä.

Kotimyynti on viime vuosina aiheuttanut kuluttajille paljon ongelmia, mikä näkyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle tulevissa ilmoituksissa. Kotimyynti on alasta riippumatta ongelmallinen myyntitapa, sillä myyntitilanne tulee usein kuluttajille yllätyksenä. Kotimyyntiä tekevien yritysten kenttä on hajanainen, minkä vuoksi alan toimijoita on ollut vaikea tavoittaa laajemmin.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot kartoittivat kotimyyntiä tekeviä korjaus- ja remonttialan yrityksiä kattavasti koko maassa. Selvityksen tuloksena löytyi 383 yritystä, joita kuluttaja-asiamies lähestyi ohjeistuksella. Ohjeistus koskee kotimyynnin perusasioita sekä lakimuutoksia, jotka tulivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Kampanjassa tarkasteltiin myös sitä, millaisia käytäntöjä yrityksillä on koskien kuluttajien oikeuksia, kuten lakisääteistä peruuttamisoikeutta. Tarkastelu tehtiin käyttäen julkisia lähteitä, esimerkiksi yritysten nettisivuja. Hintatietoja oli saatavilla jonkin verran, mutta sopimusehtoja sekä tietoa kuluttajan peruuttamisoikeudesta löytyi julkisista lähteistä niukasti.

- Ko­ti­myyn­ti on ai­heut­ta­nut koh­tuut­to­man pal­jon on­gel­mia eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le ku­lut­ta­jil­le, ku­ten ikäih­mi­sil­le. Py­rim­me sii­hen, että yri­tys­ten kar­toit­ta­mi­nen ja oh­jeis­ta­mi­nen yh­des­sä tiu­ken­tu­neen lain­sää­dän­nön kans­sa toi­mii sy­säyk­se­nä pa­rem­paan suun­taan, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Ko­ti­myyn­nis­sä eri­tyi­set vel­voit­teet

Kotimyyntiyrityksen on huomioitava kotimyyntiä koskevat erityiset säännökset. Kuluttajalle on esimerkiksi annettava tietyt, laissa säädetyt ennakkotiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Kotimyynnissä kuluttajalla on pääsääntöisesti 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Poikkeukset on lueteltu laissa tyhjentävästi, eli millään muulla perusteella kuluttajan peruuttamisoikeutta ei voi rajoittaa.

Myyn­ti­ti­lan­tees­sa aggres­sii­vi­nen me­net­te­ly on kiel­let­ty

Kun kotimyyjä tulee kuluttajan kotiin tarjoamaan tuotteitaan tai palveluitaan, on pidettävä erityistä huolta siitä, ettei myyntitilanteessa käytetä aggressiivista menettelyä, joka on kuluttajansuojalaissa kielletty. Kuluttajaa ei saa esimerkiksi painostaa sopimuksentekoon. Painostamisesta on kyse esimerkiksi silloin, jos kuluttajan luona viivytään useita tunteja ja luodaan vaikutelma siitä, että myyjä poistuu vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Ko­ti­myyn­nin ku­lut­ta­jan­suo­ja pa­ra­ni vuo­den­vaih­tees­sa

Kuluttajansuojalaki uudistui vuoden 2023 alussa, jolloin myös kotimyyntisääntöihin tuli muutoksia. Kuluttajalla on nyt oikeus peruuttaa myös mittatilaustyönä tehtyä tavaraa koskeva sopimus, jos myyjä on tullut paikalle pyytämättä. Myös myyjän tiedonantovelvollisuus tiukentui lainmuutoksen myötä.

Pal­ve­lu­jen hin­nas­tot pi­det­tä­vä nä­ky­vil­lä

Palveluita koskeva hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Jos palveluita tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa tai verkkosivustolla, hinnasto on esitettävä pyydettäessä.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää