Ku­lut­ta­ja-asia­mies ja alue­hal­lin­to­vi­ras­tot: Uu­di­sa­sun­to­ja mark­ki­noi­daan puut­teel­li­sil­la tie­doil­la

30.11.2023 08:36

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot ovat kartoittaneet rakennusliikkeiden ja kiinteistönvälitysliikkeiden uudisasuntojen verkkomarkkinointia selvittääkseen, miten hyvin yritykset ovat noudattaneet kuluttaja-asiamiehen markkinointia koskevaa suositusta. Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että uudisasunnoista annettavissa tiedoissa ja niiden esittämistavassa verkkosivuilla on parannettavaa.

Aluehallintovirastot keräsivät keväällä 2023 uudiskohteiden verkkosivuilta hintoja, taloyhtiölainaa, maapohjan hallintaa ja valinnaista vuokratonttia, vastikkeita sekä muuta markkinointia, kuten esimerkiksi eduilla markkinointia, koskevia tietoja. Noin puolet tarkasteltavista verkkosivustoista oli kiinteistönvälitysliikkeiden ja puolet rakennusliikkeiden verkkosivuja. Tiedonkeruu pohjautui uudisasuntojen verkkomarkkinointia koskevaan kuluttaja-asiamiehen suositukseen, joka ohjeistaa markkinoijia siitä, mitä lainmukaisia tietoja uudisasuntojen markkinoinnissa on annettava asuntomarkkinointiasetuksessa edellytettyjen tietojen lisäksi.

Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että rakennus- ja kiinteistönvälitysliikkeiden mainonnassa oli laajasti puutteita lainmukaisten tietojen ilmoittamisessa. Uudisasuntojen hintaa ja vastikkeita koskevia tietoja jätettiin ilmoittamatta tai tiedot olivat hajallaan omissa tiedostoissaan tai linkkien takana. Joillakin verkkosivuilla ilmoitettiin, että markkinoitavan asunnon tietoja annetaan vain erillisestä pyynnöstä.

”Uu­den asun­non os­ta­mi­nen on usein ku­lut­ta­jan mer­kit­tä­vin ta­lou­del­li­nen han­kin­ta, jota pi­tää voi­da pun­ni­ta tark­kaan. Asun­non hin­taa ja vas­tik­kei­ta kos­ke­vien tie­to­jen pi­tää olla lä­pi­nä­ky­viä ja sel­kei­tä. Ku­lut­ta­jan ei pidä jou­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa hän jou­tuu et­si­mään olen­nai­sia tie­to­ja tai har­kit­se­maan uu­den asun­non os­toa puut­teel­lis­ten tie­to­jen va­ras­sa,” sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Aluehallintovirastojen havaintojen mukaan uudisasuntoja markkinoitiin myös erilaisilla eduilla, esimerkiksi ostajalle tarjottavalla hoito- tai pääomavastikkeen vastikevapaalla ajanjaksolla. Lisäksi etuina tarjottiin sähköpyörää, pysäköintioikeutta tai yhteiskäyttöautoa.

“Ku­lut­ta­jal­le voi tar­jo­ta eri­lai­sia li­säe­tu­ja. Mark­ki­noin­nis­sa pi­tää kui­ten­kin en­si­si­jai­ses­ti kiin­nit­tää ku­lut­ta­jan huo­mio hä­nel­le kuu­lu­viin mak­su­vel­voit­tei­siin eikä yrit­tää hä­mär­tää nii­tä eduil­la,” kuluttaja-asiamies Väänänen jatkaa.

Uu­di­sa­sun­to­jen olen­nai­set ta­lou­del­li­set tie­dot il­moi­tet­ta­va sel­keäs­ti

Uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa välittäjän on ilmoitettava kaikki olennaiset taloudelliset tiedot parantaakseen asunnon ostoa harkitsevien tiedonsaantia. Olennaisilla tiedoilla tarkoitetaan sitä, että velattoman hinnan ja myyntihinnan yhteydessä tulee antaa taloyhtiölainaa ja valinnaista vuokratonttia koskevat taloudelliset tiedot.

Tiedot on esitettävä niin, että kuluttaja saa asuntoa koskevaa ilmoitusta tarkastellessaan asunnon keskeiset taloudelliset tiedot yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Tämän kokonaisuuden on oltava helposti hahmotettavissa niin, että esimerkiksi erilaisten kohteiden vertailu on kuluttajalle vaivatonta. Esitystavan tulisi myös olla sellainen, että kuluttaja voi ottaa ilmoituksen tiedot itselleen helposti talteen.

Val­von­ta jat­kuu vuon­na 2024

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot kartoittivat uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa annettavia tietoja ensimmäisen kerran vuonna 2020. Silloin ilmeni, että taloyhtiölainoitettujen ja valinnaisella vuokratontilla olevien uudiskohteiden markkinoinnissa ostajan velvoitteet ja vastuut oli kerrottu epäselvästi ja tiedot olivat vaikeasti löydettävissä.

Havaintoja käytettiin hyväksi laadittaessa kuluttaja-asiamiehen suositus uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa annettaviksi tiedoiksi. Suosituksen valmistelussa kuultiin rakennus- ja kiinteistönvälitysalan edusvalvontajärjestöjä. Linjaus valmistui vuonna 2021.

Aluehallintovirastot tulevat toteuttamaan alkuvuoden 2024 aikana alueellaan valvontakampanjan, jonka sisältönä on kiinteistönvälitysliikkeiden harjoittamassa uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa ilmoitettujen tietojen riittävyys ja selkeys.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää