Kuluttaja-asiamies: Kal­lis mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus pi­täi­si voi­da ir­ti­sa­noa koh­tuul­li­sin eh­doin

21.09.2023 07:51

Kuluttaja-asiamies on etsinyt keinoja kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamiseksi. Kuluttaja-asiamiehen käytössä olevilla keinoilla ei ole mahdollista auttaa ahdingossa olevia kuluttajia nopeasti ja tasapuolisesti. Kuluttaja-asiamies vetoaa sähköalaan, jotta yritykset antaisivat asiakkailleen mahdollisuuden irtisanoa poikkeuksellisissa olosuhteissa tehty määräaikainen sopimus kohtuullista sopimussakkoa vastaan.

Tuhannet kuluttajat tekivät syksyllä 2022 poikkeuksellisissa olosuhteissa kalliita määräaikaisia sähkösopimuksia. Osalle heistä kustannusten noususta ei aiheudu merkittäviä ongelmia taloudellisen tilanteen tai pienen sähkönkulutuksen ansiosta. Heikoimmassa asemassa olevat kuluttajat puolestaan saavat tukea sähkölaskuihin toimeentulotuesta. Suurelle joukolle kuluttajia tilanne on kuitenkin vaikea.

Kuluttaja-asiamiehen keinoilla ei ole mahdollista saada aikaan nopeaa, tasapuolista ja kattavaa ratkaisua vaikeuksissa olevien kuluttajien auttamiseksi. Kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen tehneitä kuluttajia on arviolta jopa noin 200 000. Kuluttaja-asiamies voisi avustaa käräjäoikeudessa yksittäisiä kuluttajia sopimusten kohtuullistamiseksi. Kohtuullistamista olisi kuitenkin aina tarkasteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet. Myös sähköyhtiöiden toimintatavat ja sopimusehdot poikkeavat toisistaan. Ratkaisuista ei todennäköisesti saataisi yleisiä suuntaviivoja, joiden pohjalta muita sopimuksia voitaisiin jatkossa kohtuullistaa.

Myöskään ryhmäkanne ei sovellu tilanteeseen, jossa sopimuksen kohtuullisuuden arviointiin vaikuttavat kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet. Ryhmäkanne veisi lisäksi useita vuosia, ja sen vastapuolena voi olla vain yksi tai korkeintaan muutama sähköyhtiö.

Ku­lut­ta­jal­la oi­keus koh­tuu­hin­tai­seen säh­köön

Osa sähköyhtiöistä on tullut asiakkaitaan vastaan erilaisilla järjestelyillä, osa taas ei. Kuluttaja-asiamies on neuvotellut sähkösopimusten kohtuullistamisesta Energiateollisuus ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa. Kaikkia tilanteesta kärsiviä kuluttajia laajasti hyödyttävään ratkaisuun ei ole päästy.

Yksi vaihtoehto voisi olla se, että kuluttaja voisi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen maksamalla kohtuullisen sopimussakon. Tästä olisi mahdollisuus säätää tulevaisuudessa sähkömarkkinalaissa.

”Säh­kö on vält­tä­mät­tö­myys­pal­ve­lu, jota il­man ku­lut­ta­ja ei voi olla. Ku­lut­ta­jan oi­keus saa­da säh­köä koh­tuul­li­sel­la hin­nal­la on tur­vat­ta­va. Yri­tys­ten oli­si syy­tä näis­sä hy­vin poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa tul­la asiak­kai­taan vas­taan ja tar­jo­ta mah­dol­li­suus ir­ti­sa­noa mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus mak­sua vas­taan,” sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Jos ongelmiin ei löydy muuta ratkaisua, voisi olla syytä vielä harkita tarkkaan kohdennettua tukijärjestelmää tai lainsäädäntöä, jolla tilanteesta kohtuuttomasti kärsivät voisivat päästä sopimuksista eroon. Yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi toimeentulotuen väliaikainen ja poikkeuksellinen laajentaminen. Tuki pitäisi kohdentaa vain niille, joiden taloudellinen tilanne on hyvin tukala.

Useat sähköyhtiöt tekivät syksyllä 2022 myös huomattavia hinnankorotuksia kuluttajien toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin. Kuluttaja-asiamies on keväällä vienyt ennakkoratkaisun luonteisina asioina markkinaoikeuden arvioitavaksi kahden sähköyhtiön hinnankorotuksissa käyttämät menettelytavat. Asioiden käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää