Lainsäädännön ar­vioin­ti­neu­vos­to: Luotsauslakia koskeva esitysluonnos on hyvin valmisteltu

23.09.2022 07:02

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan luotsauslain perusteella saa riittävän käsityksen asian kokonaisuudistuksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Olennaiset vaikutuslajit on tunnistettu hyvin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki. Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin merenkulun turvallisuutta säätämällä nykyistä täsmällisemmin, johdonmukaisemmin ja tasapuolisemmin luotsinkäyttövelvollisuuden ja siitä vapautumisen perusteista. Suomen luotsinkäyttöalueella kaikki vähintään 50 metriä pitkät alukset olisivat luotsinkäyttövelvollisia, ellei niiden miehistöllä ole tarvittavia luotsinkäyttövelvollisuudesta vapauttavia henkilölupia tai jos niitä ei koske muu poikkeusperuste.

Lakiehdotuksessa keskitytään olennaisiin vaikutuksiin. Vaikutusarviointien laajuus ja yksityiskohtaisuus on suhteutettu hyvin lakiehdotuksen sisältöön ja vaikutusten merkittävyyteen. Vaikutuksien epävarmuuksia on myös nostettu esille ja arvioinnissa kuvataan tasapuolisesti mahdollisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia.

Lakiehdotuksessa on esitetty muutoksen kustannuksia yrityksille monesta näkökulmasta. Olennaisten kustannusten esittäminen erilaisille toimijoille taulukossa selkeyttäisi vaikutusten ymmärrettävyyttä, vaikutusten kohdentumista ja kokonaisuuden hahmottamista. 

Luotsauskustannusten merkitystä toiminnan harjoittajille voisi tarkentaa lakiehdotuksessa. Luotsauskustannusten suhteuttaminen kokonaiskustannuksiin auttaisi hahmottamaan luotsauskustannusten kilpailuvaikutuksia. 

Lakiehdotuksessa on arvioitu vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja ympäristöön, mutta ehdotusta voisi tarkentaa arvioimalla minkälaiset poikkeustapahtumat ja riskitilanteet vähenisivät. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esityksestä eduskunnalle luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi (hankenumero: LVM021:00/2021), jonka liikenne- ja viestintäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 1.9.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia esitysluonnokseen.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Aiheeseen liittyvää