Lait TE-palveluiden siirrosta kuntiin vahvistettiin

24.03.2023 07:07

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työnhakijoiden nopeaa työllistymistä hyödyntämällä kuntien palvelutarjonnan kaikkia mahdollisuuksia.

Kun työvoimapalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. 

”On hienoa, että TE-palvelut tulevat lähemmäksi kuntalaisia ja elinkeinoelämää, koska oma kunta tuntee alueen parhaiten. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja, mikä vahvistaa alueiden elinvoimaa”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

TE-hallinnon henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. 

Jär­jes­tä­mis­vas­tuu siirtyy kunnille tai työl­li­syy­sa­lueil­le – keskiössä kannustava rahoitusmalli

Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. 

Järjestämisvastuuta koskevilla edellytyksillä varmistetaan, ettei palveluiden järjestäminen pirstaloidu liian pienille alueille. Tällä halutaan turvata resurssien riittävyys ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus. 

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto voi tietyin laissa määritellyin perustein myöntää järjestämisvastuun työllisyysalueelle, jonka työvoimapohja on alle 20 000 henkilöä. Poikkeuslupa edellyttää, ettei palveluiden saatavuus alueella vaarannu.

Uudistuksen ytimessä on rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia vaikuttavien palvelujen järjestämiseen. Työttömyysetuuksien rahoitus uudistuu siten, että kunta osallistuu jatkossa työmarkkinatuen rahoittamisen lisäksi myös peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan rahoittamiseen. Työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille hyödyttää kuntaa säästyneinä työttömyysetuusmenoina. Uudistuksella arvioidaan saavutettavan 7 000–10 000 lisätyöllistä vuoden 2029 loppuun mennessä.

Vaikka järjestämisvastuu siirtyy, valtiolla säilyy viime kädessä vastuu työvoimasta. Valtio vastaa työvoimapalvelujärjestelmästä ja sen toimivuudesta valtakunnan tasolla.

Toimeenpanoa valmistellaan alueilla

Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta ja valtakunnallisella toimeenpano-ohjelmalla tuetaan kuntia uudistuksen toimeenpanossa. Toimeenpano-ohjelmaa työstää parhaillaan laaja valmisteluverkosto, jossa ovat kaikki uudistuksen keskeiset toimijat ja sidosryhmät sekä henkilöstön edustajat. 

Valmistelua ohjaava tavoite on hallittu siirtymä, mikä tarkoittaa, että kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiina, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää