Lii­ken­ne­va­kuu­tus­di­rek­tii­vin täytäntöönpano -työryhmän mietintö lausunnolle

31.01.2023 07:02

Liikennevakuutusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietintö on lausuntokierroksella 30.1.–26.3.2023. Työryhmä laati mietinnön hallituksen esityksen muotoon. Esityksellä pantaisiin täytäntöön direktiivin uudet säännökset.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 13.1.2022 työryhmän liikennevakuutusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi. Työryhmän mietintö on nyt valmistunut.

Liikennevakuutuslain soveltamisalaa tarkennettaisiin direktiivin ajoneuvon käytön määritelmää vastaavasti. Liikennevakuutuslain ajoneuvon määritelmää muutettaisiin siten, että jatkossa hitaat tai kevyet ajoneuvot eivät kuuluisi ajoneuvon määritelmän piiriin.

Toisesta ETA-maasta tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta tarkennettaisiin direktiivin säännöksiä vastaavasti. Liikennevakuutuksen vahinkohistoriatieto olisi jatkossa annettava yhdenmukaisella vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuslomakkeella. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamien vahinkojen vastuunjakoa tarkennettaisiin.

Esityksen mukaan vahinkoa kärsinyt, jonka asuinpaikka on Suomessa, voisi esittää korvausvaatimuksen Liikennevakuutuskeskukselle, jos korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Liikennevakuutuslakiin lisättäisiin säännökset määräajoista, joiden kuluessa Liikennevakuutuskeskuksen on käsiteltävä korvausvaatimus sekä keskuksen tehtävistä ja tiedonsaannista sen toimiessa maksukyvyttömyyselimenä. 

Esityksessä ehdotetaan myös eräitä kansallisista lähtökohdista tehtäviä muutoksia. Kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi enää kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. 

Työryhmän mietintö on yksimielinen.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää