Päi­vi­te­tyt mark­ki­na­pe­rus­tei­sen hin­noit­te­lun suun­ta­vii­vat aut­ta­vat jul­kis­ta sek­to­ria ar­vioi­maan toi­min­tan­sa kil­pai­lu­neut­raa­liut­ta

24.11.2022 14:02

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatimat suuntaviivat julkisyhteisöjen markkinaperusteisesta hinnoittelusta kuvaavat niitä periaatteita, joiden pohjalta KKV arvioi julkisyhteisöjen hinnoittelua. Suuntaviivojen avulla julkisyhteisöt voivat myös itse arvioida oman toimintansa kilpailuneutraaliutta. Suuntaviivoja on nyt päivitetty tarkentamalla tuottovaatimusten määrittämistä ja huomioimalla kilpailulain viimeaikaiset muutokset.

Kilpailulaki edellyttää, että taloudellista toimintaa harjoittavat julkisyhteisöt, kuten kunnat ja kuntayhtymät, noudattavat markkinaperusteista hinnoittelua toimiessaan yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan pyrkimystä kannattavaan liiketoimintaan ottamalla huomioon toiminnan tulot ja kustannukset sekä vaatimalla toimintaan sitoutuneille varoille kohtuullinen tuotto.

Suuntaviivoissa esitetyt hinnoittelun arviointiperiaatteet perustuvat kilpailuneutraliteettisääntelyn tavoitteeseen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisista kilpailuedellytyksistä. Suuntaviivoissa kuvataan KKV:n hinnoitteluvalvontaa ja siihen liittyvää julkisyhteisöjen kilpailullisen toiminnan arviointia käytännössä. Lisäksi julkinen sektori voi hyödyntää suuntaviivoja arvioidessaan itse oman hinnoittelunsa markkinaperusteisuutta.

Täs­men­nyk­siä koh­tuul­li­sen tuo­ton ar­vioin­tiin

Päivitetyissä suuntaviivoissa on tarkennettu KKV:n käyttämiä valvontamenetelmiä erityisesti kohtuullisen tuoton arvioimiseksi kilpailulliseen toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

- Hin­noit­te­lus­sa huo­mioi­ta­van tuot­to­vaa­ti­muk­sen tu­li­si olla riit­tä­väl­lä ta­sol­la toi­min­nan ja toi­mia­lan ris­ki­ta­soon näh­den. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la sa­mal­la alal­la toi­mi­vien ver­tai­lu­kel­pois­ten yk­si­tyis­ten yri­tys­ten tuot­to-odo­tuk­sia kil­pai­lul­li­ses­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. KKV:n val­von­ta­toi­min­nas­sa hin­noit­te­lun ar­vioin­ti on aina ta­paus­koh­tais­ta. Täl­löin kun­kin ta­pauk­sen eri­tyis­piir­teet voi­daan ot­taa huo­mioon, sanoo tutkimuspäällikkö Mia Salonen.

Päivityksessä on huomioitu myös kilpailulakiin lisätty kirjanpidon eriyttämissäännös, jota on sovellettu 1.1.2020 alkaen. Eriyttämissäännöksen perusteella julkisyhteisöjen ja niiden määräysvaltaan kuuluvien toimijoiden on pidettävä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta erillistä kirjanpitoa sekä laadittava toiminnan tuotoista ja kuluista tilikausikohtainen tuloslaskelma, joka on julkinen ja esitettävä tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona. Lisäksi päivitetyissä suuntaviivoissa on huomioitu hyvinvointialueet, jotka kuuluvat 1.1.2023 alkaen kilpailulain soveltamisalaan.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää