Parempaa terveyttä genomitiedon avulla – genomistrategia on päivitetty

01.02.2023 14:25

Kansallinen genomistrategia vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Strategia kokoaa yhteen toimia genomitiedon hyödyntämiseksi kansalaisten terveyden hyväksi.

Geneettisen tiedon käyttö terveydenhuollossa on yleistynyt. Tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito tullaan todennäköisesti yhä kasvavassa määrin suunnittelemaan yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon avulla. 

Päivitetyn genomistrategian tavoitteet ovat seuraavat:

  • Suomi hyödyntää ainutlaatuisia edellytyksiään genomiikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toiminnassa. 
  • Genomitiedon sujuva hyödyntäminen on mahdollista eettisesti kestävästi.
  • Nykytilan tuntemus luo perustan genomitiedon hyödyntämiselle terveydenhuollossa ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. 
  • Genomitiedon tuotantoon ja hallintaan tuotetaan alan kehityksen huomioivia ratkaisuja.

Strategiassa todetaan, että ehdotettu Genomikeskus olisi luonteva toimija genomistrategiassa esitettyjen toimenpiteiden käynnistämiselle. Genomikeskus laatisi yhteistyössä kansallisten asiantuntijoiden kanssa kansallisia periaatteita ja linjauksia geneettisen tiedon hyödyntämiselle. Genomikeskus varmistaisi kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä genomitiedosta. Myös lääketieteen ammattilaiset voisivat hyödyntää genomitietoa omassa työssään.

Vastauksena toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin strategia painottaa tarvetta ratkaisukeskeiselle ja dynaamiselle genomistrategialle. Tämä mahdollistaa tarpeen vaatiessa aikaisemmin tehtyjen linjausten nopeankin päivittämisen ja genomitietoon liittyvän lainsäädännön kehittämisen. 

Genomistrategian päivittämiseen on osallistunut asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Helsingin yliopistosta, Helsingin Biopankista, Suomen molekyylilääketieteen instituutista, Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, Fimlabilta, Biocenterista, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:sta ja Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syyskuussa 2014 työryhmän, jonka laatima ehdotus kansalliseksi genomistrategiaksi julkaistiin vuonna 2015. Keskeisiä mietintöön sisältyneitä ehdotuksia olivat genomilain säätäminen ja kansallisen genomikeskuksen perustaminen. Genomistrategiaehdotus on osa vuonna 2014 julkaistua kansallista terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa. Nyt julkaistava päivitetty genomistrategia jatkaa aiemman mietinnön mukaisten pitkäaikaisten päämäärien ja ajantasaisen vuosille 2020–2023 laaditun terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tiekartan tavoitteiden toteuttamista.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää