Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muu­tos vuo­den­vaih­tees­sa: vas­ta kir­jal­li­ses­ti hy­väk­syt­ty tar­jous on si­to­va

05.12.2022 10:27

Puhelinmyynnissä sopimus syntyy jatkossa vasta puhelun jälkeen kirjallisesti, jolloin ostopäätöstä ehtii harkita rauhassa ja väärinkäsitysten riski pienenee. Lakimuutos tuo kauan kaivatun parannuksen kuluttajien asemaan. 

Puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus tarkoittaa, että myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä. Kirjallinen vahvistus koskee lähtökohtaisesti kaikkea puhelinmyyntiä paitsi sähköisen viestinnän palveluita, eli esimerkiksi puhelin- ja internetliittymien puhelinmyyntiä.

Myyjän on lähetettävä kirjallinen tarjous vasta puhelun jälkeen, ei sen aikana. Tarjous voi olla joko paperinen tai sähköinen, kunhan tiedot annetaan pysyvällä tavalla. Myyjän on myös kerrottava tarjouksen yhteydessä, että ellei kuluttaja erikseen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido häntä eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa, palauttaa tai säilyttää lähetettyä tavaraa. Yrityksen on tarvittaessa voitava todistaa toimittaneensa kuluttajalle tarjouksen ja edellä mainitut tiedot asianmukaisella tavalla. Kuluttaja-asiamies valmistelee parhaillaan ohjeistusta uudesta sääntelystä puhelinmyyntiä harjoittaville toimijoille.

Pu­he­lin­myyn­tiin on toi­vot­tu tiu­ken­nuk­sia pit­kään

Erillinen kirjallinen vahvistus antaa mahdollisuuden tutustua sopimuksen sisältöön rauhassa ja harkita ostopäätöstä. Tarjouksen hahmottaminen nopeatempoisen puhelun aikana voi olla vaikeaa kelle tahansa ja korkea ikä, sairaus tai kielitaidottomuus voi tehdä siitä erityisen hankalaa. Uuden sääntelyn tavoitteena on myös ehkäistä harhaanjohtavista myyntipuheluista aiheutuvia haittoja.

- Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta, sil­lä pu­he­lin­myyn­ti ai­heut­taa pal­jon har­mia eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vil­le ku­lut­ta­jil­le. Har­kin­ta­rau­han an­ta­mi­nen eh­käi­see ta­pauk­sia, jois­sa so­pi­mus syn­tyy tu­put­ta­mi­sen tai vää­rin­kä­si­tyk­sen kaut­ta, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kirjallisen vahvistuksen lisäksi puhelinmyyntiin ei tule muita muutoksia ja Väänänen muistuttaakin myyjiä pitämään myös vanhat säännöt kirkkaana mielessä. Puhelinmyynti ei saa olla harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista ja olennaiset tiedot pitää aina kertoa. Myyntitarkoitus on tehtävä selväksi heti puhelun alussa, eikä markkinointi saa olla aggressiivista eli esimerkiksi painostavaa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää