Pyöreä pöytä mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta: Mielenterveyden hoitoon rakennettava kansallinen porrastettu hoito- ja koulutusmalli

09.03.2023 07:04

Suomessa on mielenterveyspalveluiden kriisi, jonka ratkaiseminen edellyttää nopeita toimia ja riittäviä resursseja. Mielenterveyden hoitoon tarvitaan porrastettu hoitomalli sekä sitä vastaava porrastettu koulutus perusterveydenhuollon psykososiaalisille hoidoille, todettiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johtamassa pyöreässä pöydässä, joka on kokoontunut lähes samassa kokoonpanossa vaalikauden ajan.

Tällä hallituskaudella on tehty paljon mielenterveyspalveluiden kehittämistyötä. On syntynyt kansallisia ja alueellisia käytäntöjä, joista parhaat halutaan levittää koko Suomeen.

Alkuvuoden 2023 aikana kokoontunut mielenterveyden hoidon pyöreä pöytä on valinnut parhaat ratkaisut kansallisen toimintamallin aikaansaamiseksi.  Suosituksista oli päättämässä mielenterveyden hoidon asiantuntijoita hyvinvointialueiden perus- ja erityistasolta, kehittämistyötä tehneistä hankkeista, koulutusjärjestelmästä ja alan keskeisistä ammattiliitoista sekä asiakas-, potilas- ja omaisjärjestöistä.

Mielenterveyshäiriöiden palveluiden kysyntä kasvaa ja samaan aikaan henkilöstön saatavuus ei riitä vastaamaan kysyntään. Palvelujärjestelmään tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja uusia toimintamalleja sekä digitaalisia työkaluja.

Käytännössä hoidon vaikuttavuuden parantaminen edellyttää hoitoon pääsyn nopeuttamista ja perustason mielenterveyspalveluiden vahvistamista. Tarvitaan selkeät alueelliset hoitoketjut asianmukaisine näyttöön perustuvine menetelmineen ja kansallisia digitaalisia työkaluja. Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden hoidosta tulee määritellä perustasolle selkeä vastuu. 

Lievien ja keskivaikeiden mie­len­ter­veys­häi­riöi­den psy­ko­so­si­aa­li­set hoidot kuntoon

Matalan kynnyksen hoitoon pääsyä on tehostettava, ja sitä varten tarvitaan yksi kansallinen digitaalinen ovi neuvontaan ja hoitoon ohjaukseen. Erityisen kiireellistä on lisätä psykososiaalisten menetelmien tarjontaa ja rakentaa hyvinvointialueilla psykososiaalisten hoitojen porrastettu ja integroitu hoitomalli. Määritelmällisesti psykososiaalinen hoito tarkoittaa erilaisia terveydenhuollon toimia, joilla edistetään potilaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tarvitaan kuvatut hoitoprosessit, selkeät hoitoketjut näyttöön perustuvine menetelmineen ja monialaisine yhteistyörakenteineen sekä kynnyksetön ratkaisukeskeinen apu kehityksellisiin ongelmiin. 

Hyvinvointialueiden tulee tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja yhteistyöalueiden välistä osaamisen koordinaatiota mielenterveystyössä on vahvistettava. Lisäksi tarvitaan toimia useiden ministeriöiden hallinnonaloilla, erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Koulutusta ja kansallista yhteistyötä on kehitettävä

Psykososiaalisten menetelmien toteutukseen tarvitaan riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tärkeintä on varmistaa riittävä osaaminen psykososiaalisten menetelmien asianmukaisessa käytössä. 

Henkilöstön riittävyyttä ja hoidon toteutumista turvaisi kaksitasoinen psykoterapeuttikoulutus, joka vastaa porrastetun hoitomallin tarpeita ja on maksuton. 

Ensimmäisellä tasolla varmistetaan valmiudet perustason menetelmien käyttöön: riittävät tiedot mielenterveyden häiriöistä ja valmius toteuttaa näyttöön perustuvia psykososiaalisia interventioita. Vaativalla tasolla varmistetaan valmiudet, jotka vastaavat nykyistä psykoterapeuttikoulutusta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää