Rahoitusta tarjolla investoinneille sekä tutkimus-, kehittämis- ja in­no­vaa­tio­hank­keil­le yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja ener­gia­po­ten­ti­aa­lin hyödyntämiseksi

27.10.2022 09:48

Ympäristöministeriö on avannut avustushaun ravinnekierrätyksen hankkeille, jotka liittyvät maatalouden huoltovarmuuspakettiin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien, lietteiden ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen. Tavoitteena on parantaa ravinne- ja energiahuoltovarmuutta, edistää turvallisten lannoitevalmisteiden valmistamista, mahdollistaa kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä ja vauhdittaa vihreää siirtymää.

Hankeavustuksia voi hakea seuraaviin teemoihin:

  • Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sisältämien ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys, talteenotto tai hyödyntäminen.
  • Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja.
  • Jätevesien energiapotentiaalin hyödyntäminen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantaminen.

Avustuksilla voidaan käynnistää investointeja laitostoimintaan, edistää yhdyskuntien jätevesien ja sivuvirtojen sisältämien ravinteiden talteenoton teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä parantaa jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta. Lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa voidaan tukea näiden teknologioiden osalta esimerkiksi yritysten ja toiminnanharjoittajien käytännön toimintaympäristön kokeiluja ja pilotointeja sekä orgaanisten ja muiden haitta-aineiden vähenemiseen liittyvää tutkimusta.

Avustusta voivat hakea yritykset, yhdistykset, yhteisöt, kunnat ja muut kuntaomisteiset toimijat. Hakija ei voi olla yksityishenkilö, toiminimi eikä valtion virasto tai laitos. Viimeksi mainituilta avustuksen saaja voi kuitenkin hankkia palveluita alihankintana. Kaikkiin hankkeisiin sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä (EU:n yleinen ryhmäpoikkeusasetus, artiklat 25 tai 36).

Avustuksiin on käytettävissä noin 45 miljoonaa euroa vuosina 2022–2025. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään marraskuussa 2025. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on hanketyypistä ja hakijasta riippuen tyypillisesti välillä 25–70 prosenttia.

Hakemus jätetään ympäristöministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä. Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.12.2022. Tämän jälkeen hakukierrokset päättyvät neljännesvuosittain (31.3., 30.6., 31.10. ja 31.12.) ja käsittelyyn otetaan kulloisenkin hakujakson aikana saapuneet hakemukset. Tarkemmat tiedot hakemuksen jättämiseen liittyen on koottu hakuohjeeseen.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää