Säh­kö­mark­ki­na­la­kiin toi­mi­tus­var­muut­ta ja kuluttajan oikeuksia edistäviä muutoksia

24.03.2023 07:03

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lain sähkömarkkinalain muuttamisesta. Samalla vahvistettiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muutokset. Uusina lakeina vahvistettiin lait sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä ja energiamarkkinariitalautakunnasta.

Lait tulevat voimaan 1.6.2023, paitsi Energiamarkkinariitalautakunnasta annettu laki, joka tulee voimaan 1.9.2023.

Lakimuutoksilla kansalliseen lainsäädäntöön tehdään EU:n vuonna 2019 antaman sähkömarkkinadirektiivin edellyttämät muutokset.

Direktiivin tavoitteena on mukauttaa sähkökaupan sääntöjä kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua sähköntuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita. Tavoitteena on organisoida sähkömarkkinat joustavammin sekä integroida uusiutuvan energian tuottajat, uudet energiapalvelujen tarjoajat, energian varastointi ja kulutusjousto tehokkaasti niihin. 

Direktiivillä halutaan myös antaa kuluttajille parempi mahdollisuus osallistua sähkömarkkinoille uusin tavoin samalla turvaten kuluttajien oikeudet entistä paremmin.

Säh­kö­asiak­kaal­le lisää oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti säh­kö­mark­ki­noil­le

Sähkömarkkinalain muutoksella pannaan toimeen myös työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkkotyöryhmän 2018 esittämiä toimia älykkäästä sähköjärjestelmästä, mikä täydentää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistäisi sähkön toimitusvarmuuden ylläpitoa. 

Lakiin sisällytetään myös toimenpiteitä, joilla ehkäistäisiin kuluttajiin kohdistuvia epäasiallisia sopimus- ja markkinointikäytäntöjä sähkön vähittäismarkkinoilla. Pörssisähkösopimuksen solmiminen edellyttäisi loppukäyttäjän nimenomaista tahdonilmaisua. Pelkkä puhelinmyynnissä annettu suullinen suostumus ei riittäisi sopimuksen syntymiseen, ja säännöksen vastainen sopimus olisi jatkossa mitätön. Ennakkolaskutuksen käyttö sähkön vähittäismyynnissä ehdotetaan rajattavaksi asiakaskohtaisten luottoriskien hallintatarkoituksiin.

Eduskuntakäsittelyssä sähkömarkkinalakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan sähkön vähittäismyyjien on tarjottava omalla alueellaan useita erilaisia sopimustyyppejä kuluttajille ja toimitusvelvollisuuden piirissä oleville pienille yrityksille.

Sähköntoimitussopimusten vertailusivustosta säädetty laki antaa Energiavirastolle toimivallan rajoittaa sivuston käyttöä määräajaksi, jos vähittäismyyjä antaa sivustolle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa myyntitarjouksistaan. Vertailuvälineenä toimii jatkossakin viraston pitkään ylläpitämä internetsivusto.

Sähkömarkkinadirektiivin tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua koskevat uudet menettelyt annetaan uudelle energiamarkkinariitalautakunnalle. Se käsittelee sähköalan yritysten ja niiden yritysasiakkaiden sähkösopimuksiin liittyviä riitoja. Lain säännökset noudattelevat kuluttajariitalautakunnan menettelysäännöksiä. Laki tulee voimaan 1.9.2023.

Sähkömarkkinalakiin lisätään säännökset asiakkaan sähköntoimittajasta itsenäisen aggregaattorin markkinoille pääsystä sähköjärjestelmän joustoresurssien saatavuuden lisäämiseksi. Laki kieltää myös verkonhaltijoita harjoittamasta energiavarastoliiketoimintaa. Energiavirasto myöntää verkonhaltijalle luvan omistaa ja käyttää energiavarastoa, joka katsotaan kiinteäksi verkkokomponentiksi. Lisäksi virasto voi myöntää poikkeuksia omistaa ja käyttää energiavarastoja, joita käytetään vain kanta- tai jakeluverkon varman ja luotettavan käytön varmistamiseen. Jakeluverkonhaltijan harjoittama sähköajoneuvojen latausliiketoiminta kielletään.

Lakiin lisättiin säännökset verkonhaltijoiden verkon käyttövarmuutta varten tarvitsemien palveluiden sekä jakeluverkonhaltijan tarvitsemien joustopalveluiden hankkimisesta markkinaehtoisesti. Velvoitteista voidaan poiketa Energiaviraston myöntämällä luvalla.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää