Selvitykset eu­roop­pa­lai­sis­ta vähittäisjakelu- ja ap­teek­ki­jär­jes­tel­mis­tä sekä apteekkien lää­ke­neu­von­nas­ta valmistuneet

11.11.2022 07:55

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on toteuttanut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kaksi erillistä selvityskokonaisuutta, joista toinen käsittelee apteekkien lakisääteistä lääkeneuvontaa ja toinen lääkkeiden vähittäisjakelua ja apteekkijärjestelmiä Euroopassa. Selvityksiä hyödynnetään osana lääkeasioiden uudistuksen valmistelua.

Lääkeneuvonnan yk­si­tyis­koh­tai­sem­mal­le määrittelylle on selkeä tarve

Lääkeneuvontaselvityksen perusteella lakisääteiseen lääkeneuvontaan voidaan katsoa kuuluvaksi lääkkeen käytön ohjaukseen liittyvät asiat. Sen sijaan lääkehoidon ohjaukseen liittyvien teemojen, kuten lääkehoidon seurannan, sisältyminen neuvontaan vaatii yksityiskohtaisempaa määrittelyä. 

Lakisääteisen lääkeneuvonnan yksityiskohtaisemmalle määrittelylle on selkeä tarve tasalaatuisen lääkeneuvonnan edistämiseksi. Määrittely on tarpeen myös lääkeneuvonnan toteutumisen ja laadun ohjaamiseksi sekä seurannan, arvioinnin ja valvonnan toteuttamiseksi. Määrittelytyössä on huomioitava apteekkien rooli ja tehtävät osana potilaan lääkehoitoprosessia, johon osallistuvat myös muut lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset. Määrittelytyössä on myös huomioitava apteekkien tosiasiallinen mahdollisuus toteuttaa lääkeneuvontaa sekä neuvontaan liittyvät tietotarpeet ja toimijoiden välinen tiedonvälitys.

Apteekkien omistajuudessa ja lääkkeiden myyntikanavissa on Euroopassa suuria eroja

Selvityksessä tarkasteltiin lääkkeiden vähittäisjakelua ja apteekkijärjestelmiä kymmenessä Euroopan maassa ja vertailtiin niitä Suomeen. Tarkasteltuja osa-alueita olivat apteekkien omistajuus, henkilökuntarakenne, aukioloajat, tuotevalikoima, lääkeneuvonta, apteekkien palvelut ja näihin liittyvä lainsäädäntö. Lisäksi vertailtiin lääkkeiden myyntikanavia ja -paikkoja sekä päivitettiin aiempi kirjallisuuskatsaus apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen vaikutuksista Euroopassa. Selvitykseen valitut maat olivat Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Iso-Britannia, Portugali, Ranska, Saksa ja Viro.

Selvityksen perusteella tarkasteltujen maiden apteekkitoiminnan sääntelyn tasossa on eroja. Merkittävimmät erot liittyvät apteekkien omistajuuteen ja lääkkeiden myyntikanaviin. 

Osassa maita apteekin omistaminen on lähes vapaata, mutta proviisorin tulee silti vastata toiminnasta. Osassa maita omistaminen on sen sijaan tarkasti rajattua. Itsehoitolääkkeiden myyntikanavat vaihtelevat maittain. Kuitenkin itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella koskee kaikissa tarkastelluissa maissa laajimmillaankin vain osaa itsehoitolääkkeistä ja niiden myyntiin liittyy rajoituksia.

Viidessä maassa rahoitettiin vähintään yhtä apteekkien tarjoamaa rationaalisen lääkehoidon palvelua. Sääntelyä purkaneissa maissa sääntelyä oli vapautettu useilla tarkastelluilla osa-alueilla, mutta siitä huolimatta apteekkitoiminta on yhä monelta osin säänneltyä.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää