Selvitys: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuutta voidaan vielä tehostaa

28.11.2022 09:55

Valtioneuvostolle laaditun selvityksen mukaan talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuuden parantaminen edellyttää luonnonhoidon huomioimista laaja-alaisesti metsäalan koko toimintakentässä: lainsäädännössä, ohjeistuksessa, kannustimissa ja metsänomistajien ohjauksessa. Muutokset vaativat riittäviä resursseja kuten aikaa, rahaa ja työvoimaa. Tarvitaan myös mittaristo luonnonhoidon vaikuttavuuden arviointiin.

EU:n monimuotoisuuslinjauksien ja -toimenpiteiden tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. EU on myös ehdottanut yleistavoitteekseen, että vuoteen 2050 mennessä kaikki maailman ekosysteemit ovat ennallistettuja, selviytymiskykyisiä ja asianmukaisesti suojeltuja.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen metsäkeskus selvittivät kansallisten metsä- ja biodiversiteettistrategioiden valmistelun tueksi, millä keinoilla talousmetsien luonnonhoitoa ja monimuotoisuuden edistämistä olisi mahdollista tukea ja tehostaa. Kansallisilla strategioilla toimeenpannaan EU-tavoitteita.

Selvityksen mukaan luonnonhoidon vaikuttavuudesta tulisi saada tutkimusperäistä tietoa, ja tiedon saamiseksi tarvitaan pitkäkestoisia empiirisiä koesarjoja.

“Tarvitsemme mittariston niin ekologisten, sosiaalisten kuin taloudellisten vaikutusten arviointiin. Näin luonnonhoidon vaikutukset tehdään näkyväksi”, erikoistutkija Minna Räty Lukesta sanoo.

Alueellisuus ja kytkeytyneisyys mukaan vaikuttavaan luonnonhoidon suunnitteluun

Luonnonhoidon suunnittelussa alueellisten ominaispiirteiden huomioiminen tehostaa luonnonhoidon vaikuttavuutta. Vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat luonnonhoidon keinot eivät ole joka puolella maata samat kuten eivät olosuhteetkaan.

Lajeille soveltuvien elinympäristöjen kytkeytyneisyyden ja vaihettumisvyöhykkeiden huomioiminen luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa edistää ekologisia vaikutuksia. Esimerkiksi metsien luonnonhoidosta hyötyvät parhaimmillaan sekä metsä- että vesistölajit.

Ym­pä­ris­tö­hyö­ty­jen tuottaminen tulevaisuuden mahdollisuus?

Tällä hetkellä talousmetsien luonnonhoitoa toteutetaan osana normaalia metsätalouden toimintaa. Selvityksen mukaan metsänomistajat toivovat käytännönläheistä tietoa luonnonhoidon keinoista ja vaikuttavuudesta. Merkittävä tietolähde ovat metsäammattilaiset, joilta odotetaan laajaa osaamista ja avointa puhetta.

Ympäristöhyötyjen tuottaminen voisi olla halukkaille metsänomistajille uusi ansaintamahdollisuus puuntuotannon rinnalla. Näille luonnonhoidolla tuotetuille ympäristöhyödyille voisi pyrkiä kehittämään uusia taloudellisesti merkittäviä toimintamalleja, joille tulisi tehdä myös vaikuttavuusarviointi.

”Erilaisten ympäristöhyötyjen markkinat ovat kehittymässä, ja ne voivat jo lähitulevaisuudessa kasvaa merkittäviksi. Yksi tätä kehitystä tukevista toimintaympäristön muutoksista olisi taloudellisten kannusteiden luominen metsänomistajan tuottamille ekosysteemipalveluille ja ympäristöhyödyille”, sanoo erikoistutkija Esa-Jussi Viitala Lukesta.

Luke ja Suomen metsäkeskus selvittivät osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa talousmetsien luonnonhoidon toimivalikoimaa ja luonnonhoidon kustannustehokkuutta Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA) -hankkeessa. Tutkimuksessa kartoitettiin metsätoimijoiden ja metsänomistajien tietämystä sekä suhtautumista luonnonhoitoon, ja siinä esitetään päivityksiä myös luonnonhoidon seurantaan. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää