Selvitys: Viranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista koskevan sääntelyn ongelmat ratkaistavissa lainvalmistelua parantamalla

08.06.2023 10:26

Tuoreen selvityksen mukaan viranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista koskevan sääntelyn ongelmat liittyvät lainvalmisteluun. Selvitys tarjoaa konkreettisia sääntelyn kehittämisehdotuksia, joilla voidaan paremmin vastata oma-aloitteisen tietojen antamisen tarpeisiin rikosten torjumiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Selvityksen perusteella viranomaisten rikostorjunta- ja turvallisuusperustaista tietojen saantia ja antamista koskeva sääntely hajautuu erityislainsäädäntöön ja näyttäytyy runsaalta ja osin vaikeaselkoiselta. Tietojen saantia ja antamista koskevia säännöksiä muotoillaan voimassa olevien säännösten pohjalta arvioimatta vanhemman sääntelyn sopivuutta uuteen tilanteeseen. Salassapitovelvollisuudesta poikettaessa lainvalmistelussa ei selvitetä tietoryhmiä, joita tietojen antamisoikeus tai -velvollisuus koskee. Sen sijaan tietojen saanti- ja antamisoikeus rajataan tyypillisesti välttämättömään, jolloin käytännön soveltamistilanteessa jää epäselväksi, mitä tietoja kussakin yhteydessä voidaan pitää välttämättömänä laissa mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.

Selvityksen mukaan eri toimialojen sääntelyssä käytetään myös toisistaan poikkeavaa sääntelylogiikkaa ja käsitteistöä. Yksi suositeltava vaihtoehto olisi tietojen saantia ja antamista koskevan sääntelyn standardointi. Tätä tavoitetta voidaan edistää sillä, että säädösvalmisteluohjeissa otetaan tietojen saantia ja antamista koskevat säännökset erikseen huomioon ja samalla annetaan suositukset, miten nämä säännökset tulisi laatia. Lisäksi ohjeissa olisi mahdollista avata, millä edellytyksin pyyntöperusteinen tietojen antaminen olisi riittävää ja milloin puolestaan olisi tarkoituksenmukaista hyödyntää tämän ohella oma-aloitteista tietojen antamista.

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) -hankkeen loppuraportti on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää