Sosiaali- ja ter­veys­va­lio­kun­ta puoltaa yrittäjien eläkelain uudistusta

29.11.2022 15:52

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä yrittäjän eläkelain muuttamisesta tarpeellisena ja kannattaa hallituksen lakiehdotusten hyväksymistä. Valiokunta esittää kuitenkin 29.11.2022 valmistuneessa mietinnössään muutoksia esitykseen (StVM 32/2022 vp ja HE 102/2022 vp). Mietintöön sisältyy yksi vastalause. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa koko yrittäjän työuran ajan. Samalla vähennettäisiin niin kutsuttua alivakuuttamista eli tilannetta, jossa yrittäjän YEL-työtulon taso ei vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. Lisäksi esityksen tavoitteena yhdenmukaistaa lain toimeenpanoa.

Valiokunta esittää työtulon arviointiin muutosta

Hallitus ehdottaa yrittäjän eläkelakiin lisäystä, jonka mukaan työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitäisi yrittäjän palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa. Lisäksi eläkelaitos ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. 

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi niin, että säännöksen sanamuoto ohjaa eläkelaitosta kokonaisarvion tekemiseen. Kokonaisarvion osana otetaan huomioon mediaanipalkka, mutta tasapuolisesti myös muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Näin YEL-työtulo voi asettua mediaanipalkkaa pienemmälle tai suuremmalla tasolle yrittäjätoiminnan laadun ja laajuuden mukaan.

Valiokunta korostaa myös, että aloittavien yrittäjien työtulon arvioinnissa on erityisesti huomioitava, että työpanoksen suuruudesta riippumatta yritystoiminnan alussa ei välttämättä synny taloudellista tulosta eikä siten maksukykyä, jolloin mediaanipalkan käyttäminen kaavamaisesti työtulon perusteena ei ole kohtuullista.

Työtulojen tarkistamista koh­tuul­lis­tet­ta­va

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin säännös työtulon säännöllisestä seurannasta. Uudistuksen myötä eläkeyhtiöille tulee velvollisuus tarkistaa yrittäjälle vahvistettu työtulo kolmen vuoden välein. Valiokunta pitää myönteisenä, että laki ohjaa jatkossa tarkistamaan työtulon säännöllisesti.

Valiokunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena, että tarkistamisesta seuraavien muutosten vaikutuksia kohtuullistetaan ja jaksotetaan pidemmälle aikavälille. 

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi niin, että tarkistamisrajoituksia sovellettaisiin kahteen ensimmäiseen lain voimaantulon jälkeen tehtävään tarkistukseen. Nämä tarkistukset voisivat olla enintään 4 000 euroa kerrallaan. Näin muutettuna yrittäjän työtuloa voitaisiin kahdella tarkistuskerralla tarkistaa yhteensä enintään 8 000 euroa ylöspäin.

Yrittäjän eläke- ja so­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­män jat­ko­ke­hit­tä­mi­nen

Valiokunta pitää tärkeänä, että yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat uudistamistarpeet selvitetään ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan. Valiokunta ehdottaa tästä eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa.

Valiokunnan mietintö StVM 32/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 102/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää