So­si­aa­li­tur­va­ko­mi­tea käsitteli kokouksessaan sosiaaliturvan vaihtoehtoisia jär­jes­tä­mis­ta­po­ja

25.10.2022 15:00

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa 24.10.2022 käsiteltiin Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -selvityksen alustavia tuloksia sekä linjauksia komitean uudistamistyön jatkolle.

Sosiaaliturvakomitean kokouksissa työstetään maaliskuussa 2023 julkaistavaa välimietintöä. Välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa.

Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset jär­jes­tä­mis­ta­vat

Sosiaaliturvan vaihtoehtoisia järjestämistapoja selvittäneen työryhmän jäsenet esittelivät komitealle selvityksen alustavia tuloksia. Työryhmän tehtävänä on ollut muodostaa konkreettisia esimerkkimalleja sosiaaliturvan järjestämiseksi ja verrata niitä nykyjärjestelmään sekä sosiaaliturvauudistuksen tavoitteisiin. Mallit on asetettu julkistaloudellisesti kustannusneutraaleiksi muun muassa muuttamalla tuloverotusta. Työryhmä on selvittänyt myös eri järjestämistapojen vaikutuksia työnteon kannustimiin ja työllisyyteen, sosiaaliturvan rahoitukseen, tuloeroihin sekä etuuksien ja palvelujen suhteeseen.  
  
Työryhmä on sosiaaliturvakomitean pyynnöstä muodostanut tarkemmat mallit seuraavista sosiaaliturvan järjestämistavoista:   

  • perustulo  
  • sosiaalitili  
  • yksi perusturvaetuus ja osallistumislisä.  

Perustulomallissa nykyisen perusturvan suuruinen perustulo maksettaisiin kaikille 18–64-vuotiaille, jotka eivät ole eläkkeellä (742 e/kk). Perustulo korvaisi perusturvaetuudet, ansioturvan perusosan, 18 vuotta täyttäneiden opintorahan ja kotihoidontuen.
  
Sosiaalitilissä etuuksien rahoittamiseksi maksettavat maksut ohjattaisiin henkilökohtaiselle tilille. Työryhmän tarkastelema esimerkkimalli käsittäisi työttömyysturvan ja opintoetuudet, ja muilta osin nykyjärjestelmä säilyisi ennallaan. Työttömyyden ja opintojen aikana nostetut etuudet vähentäisivät tilin saldoa. Tilin ylijäämän saisi omaan käyttöön esimerkiksi eläköityessä. Sosiaalitilimallissa etuuksien tasot ja niiden saamisen ehdot säilyisivät nykyisellään.
  
Työryhmä on selvittänyt lisäksi yhtä perusturvaetuutta ja osallistumislisää. Työryhmän hahmottelemassa esimerkissä yhden perusturvaetuuden perusosa koostuisi työikäisten perusturvaetuuksista ja opintorahasta. Kotihoidontuki ja omaishoidontuki muodostaisivat hoivaosan. Osallistumislisää saisi perusosan päälle, kun täyttäisi osallistumiskriteerin.
  
Kokouksessa keskusteltiin myös sosiaaliturvan valtiosääntöoikeudellisista reunaehdoista liittyen vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin.

Esimerkkimalleissa tutkijat ovat tehneet lukuisia valintoja, jotka tosiasiallisesti edellyttäisivät poliittista keskustelua. Mikään malleista ei ole sellainen, että se voitaisiin ottaa sellaisenaan käyttöön.
  
Sosiaaliturvan vaihtoehtoisten järjestämistapojen työryhmän selvitysraportti julkaistaan tammikuussa 2023.

Pe­rus­tur­vae­tuuk­sien yhtenäistämistä selvitetään

Komitean kokouksessa keskusteltiin myös komitean työsuunnitelmasta syystalvelle sekä komitean tulevalle kaudelle.

Syystalven aikana selvitetään perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä hyödyntäen Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -selvityksen tuloksia.  
  
Syksyn aikana pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tavoitellaan perusturvaetuuksien yhtenäistämisellä/yhdistämisellä?
  • Mitä ongelmia halutaan ratkaista ja vastaako yhtenäistäminen näihin ongelmiin?
  • Miten etuuksien yhtenäistäminen/yhdistäminen etenee? Millaisia valintoja tulee tehtäväksi?
  • Mitä henkilöryhmiä ja perusturvaetuuksia yhtenäistäminen/yhdistäminen koskee? Koskeeko ansioturvaetuuksia?

Sosiaaliturvakomitean seuraava kokous järjestetään maanantaina 7.11.2022. Kokouksessa käsitellään sosiaaliturvakomitean välimietinnön 2. luonnosta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää