Tutkimus: Naiset sijoittuvat jo työuran alussa miehiä alemmas hierarkiassa

25.05.2023 10:47

Naisten ja miesten keskiansioiden ero on Suomessa hieman alle 16 prosenttia koko työmarkkinoilla. Eron taustalla vaikuttaa osaltaan työelämän työnjako miesten ja naisten välillä. Tutkimustulosten mukaan naiset sijoittuvat jo työuran alussa miehiä alemmille hierarkiatasoille ja palkkaryhmiin. Tutkimus on osa samapalkkaisuusohjelmaa 2020–2023.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Tilastokeskuksen toteuttama Naisten ja miesten työuraerot Suomen teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 2002–2020 -tutkimus tarkasteli sukupuolten työuraeroja ja niiden yhteyttä sukupuolten palkkaeroon. Suomessa on tehty vain niukasti tutkimusta urakehityksen vaikutuksista palkkaeroon. Tutkimus paikkaa tätä aukkoa.

Erikoistutkija Pekka Laine Tilastokeskuksesta tuo esiin, että sukupuolten palkkaero syntyy jo työmarkkinoille tulon yhteydessä, kun miesten vahvasti dominoimat ICT-ja tekniikan koulutukset vievät heidät parempipalkkaisen työuran alkuun.  Laineen mukaan aivan alinta hierarkiatasoa lukuun ottamatta miehet myös etenevät tehtävissään naisia nopeammin ja ylennysten palkkahyödyt ovat miehillä naisia suuremmat.  Urakehitystä tarkastellaan neljällä taitotasolla. Miesten ja naisten ylenemisen ero on suurimmillaan taitotasohierarkian puolivälissä. Tutkija päättelee, että juuri näiden tasojen välissä on naisten etenemistä estävä lasikatto.  

Naisten työuralla etenemisen esteitä poistettava tehokkaammin

Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen Etlasta toteaa taloustieteellisessä kirjallisuuskatsauksessa, että sukupuolten työurien eriytyminen saa alkunsa jo ennen työelämään siirtymistä eriytyneiden koulutusvalintojen vuoksi.  Kauhasen mukaan viimeaikainen tutkimus tuo esiin, että sosiaaliset normit ovat merkittävä tekijä erojen taustalla. Kauhanen nostaa ensimmäisen lapsen syntymän merkittäväksi tekijäksi naisen työuraan ja ansioihin. 

Tutkimuksen mukaan merkittävä vaikutus urakehitykseen on myös stereotyyppisillä koulutusvalinnoilla. Naisten työssäkäynnin ja urakehityksen edellytyksiä tulee parantaa poistamalla rekrytointi-, raskaus- ja muuta työelämäsyrjintää.  Esimerkiksi vanhempainvapaiden jakaminen tasa-arvoisemmin vähentäisi naisten urakatkoja. 

Raportti sisältää taloustieteellisen kirjallisuuskatsauksen ja tarkastelun sukupuolten työurakehityksen eroista ja niiden vaikutuksista naisten ja miesten palkkaeroon Suomessa vuosina 2002–2020 työuransa aloittaneella teollisuuden kuukausipalkkaisella henkilöstöllä. Tutkimus on osa Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla -tutkimushanketta (2022–2024).

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää