Työryhmä valmistelemaan hii­li­ra­ja­me­ka­nis­min kansallista toimeenpanoa

25.01.2023 08:05

EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on estää hiilivuotoa eli kasvihuonekaasupäästöjen siirtymistä tuotannon mukana unionin ulkopuolelle ja samalla kannustaa EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa.

EU:n hiilirajamekanismista (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) saavutettiin joulukuussa 2022 sopu jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kesken. Mekanismi alkaisi toimia lokakuussa 2023. Sitä sovelletaan aluksi vain raportointivelvollisuuksiin tietojen keräämiseksi.

Työryhmässä edustettuna hii­li­ra­ja­me­ka­nis­min kannalta keskeiset organisaatiot

Hiilirajamekanismin sujuva kansallinen toimeenpano edellyttää eri hallinnonalojen ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Tätä tarkoitusta varten työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka toimikausi on 23.1.2023−31.12.2024. Se käsittelee tarvittavan hallinnon järjestämisestä ja lainsäädännön muutostarpeista sekä tarkempia EU:sta tulevia asiaa koskevia säädöksiä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Katja Tuokko ja varapuheenjohtajana johtava asiantuntija Juho Korteniemi työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ryhmän muut jäsenet tulevat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ulkoministeriöstä, Tullista, Energiavirastosta, Teknologiateollisuudesta, Kemianteollisuudesta, Energiateollisuudesta, Metsäteollisuudesta, Suomen huolinta- ja logistiikkaliitosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Keskuskauppakamarista ja Suomen Yrittäjistä.

Hiilirajamekanismin toimeenpanotehtävät jakautuvat EU-tason ja kansallisen tason välillä. Toimeenpanevaksi viranomaiseksi Suomessa on ehdotettu Tullia, joka vastaisi muun muassa lupakäsittelystä ja erilaisista hiilirajamekanismiin liittyvistä seuranta-, valvonta- ja neuvontatehtävistä. Tulli julkaisee lähiaikoina verkkosivustolleen uuden sivun, johon kootaan tietoa ja ohjeita.

Mekanismin tavoitteena päästöjen vähentäminen ja hiilivuodon torjunta

Mekanismin tavoitteena on estää se, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimet kumoutuvat päästöjen lisääntyessä EU:n rajojen ulkopuolella, kun tuotantoa siirretään EU:n ulkopuolisiin maihin tai hiili-intensiivisten tuotteiden tuontia lisätään unionin ulkopuolelta.

Hiilirajamekanismi on uusi EU-tason väline hiilivuodon torjuntaan. Tietyille EU:ssa valmistetuille tuotteille on jo pitkään lisätty unionin päästövähennystavoitteiden mukaisesti maksu niiden valmistamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Hiilirajamekanismilla saman suuruinen maksu asetetaan vuodesta 2026 alkaen vastaaville EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näiltä tuontituotteilta peritään EU:n päästökaupan päästöoikeuden hintaa vastaava maksu, joka heijastelee tuotteen päästöjä.

Tavoitteena on, että EU-tuontituotteiden hinnat heijastavat nykyistä paremmin niiden todellisia hiilipäästöjä ja samalla kannustaa EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään.

Mekanismia sovelletaan rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja vetyyn sekä tiettyihin raaka-aineisiin. Tuotteiden päästöiksi lasketaan tuotteen tuotannosta aiheutuvat suorat päästöt. Rajatulle joukolle tuotteita lasketaan myös epäsuorat päästöt.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää