Uusi laki sääntelemään sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon asiakastietojen käsittelyä

28.10.2022 15:33

Hallitus ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn uudistamista. Tätä varten säädettäisiin uusi asiakastietolaki.

Laki kokoaisi yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakirjojen käsittelyä, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta.

Uudessa laissa esitetään, että Kanta-palveluiden reseptikeskukseen toteutetaan valtakunnallinen lääkityslista, josta ammattilaiset ja potilas itse voisivat nähdä potilaan käytössä olevan lääkityksen. Laissa yhtenäistetään ja selkiytetään asiakas- ja potilastietojen luovutusta ja tiedonsaantioikeuksia koskevaa sääntelyä. Lisäksi laissa parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon välistä tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä sekä säännöksiä siitä, miten sosiaalihuollon palveluissa kirjattavia potilastietoja käsitellään. Samalla luodaan pysyvät säännökset siitä, miten Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä luovutetaan potilastietoja.   

Jatkossa asiakastietolaki muodostaisi selkeän, yhtenäisen ja yhdenmukaisen sekä kattavan kokonaisuuden, joka korjaisi nykyisen sääntelyn puutteita. Uusi ja päivitetty laki vastaisi perustuslain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Lisäksi lakiin sisältyvät asiakastietojen ja asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyä koskevat säädökset tukisivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota eli sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut muodostaisivat asiakkaalle toimivan kokonaisuuden.

Asiakastietolakia koskevat ehdotukset on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Lakiehdotus sisältää myös useita muita lakeja, joihin uusi asiakastietolaki aiheuttaa muutoksia. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Miksi uusi asia­kas­tie­to­la­ki?

Nykyinen lainsäädäntö on pirstaleista ja osin vanhentunutta. Siksi lakien soveltaminen ja yhteensovittaminen on muodostunut haasteelliseksi. Sääntely ei kaikilta osin vastaa perustuslain ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Uusi teknologia ja sen tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuoneet myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita. Erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittely sekä tietojen luovutus sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä ja yhteisissä palveluissa edellyttää muutoksia.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää