Valmiuslain va­rau­tu­mis­vel­vol­li­suus lausunnoille

05.12.2023 10:58

Valmiuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoja valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta. Muistio sisältää valmiuslakityöryhmän alustavat ehdotukset valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Lausuntokierros on käynnissä 5.12.2023–15.2.2024.

Yhteiskunnan kriisinkestävyyteen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan viranomaisten velvollisuus varautua suoriutumaan tehtävistään kaikissa olosuhteissa sekä sopeuttamaan toimintansa myös mahdollisiin häiriötilanteisiin ja kriisiolosuhteisiin. Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ennalta häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä kyetä tarvittaessa hallitsemaan näitä tilanteita ja niiden seurauksia. Yleisestä varautumisvelvollisuudesta säädetään valmiuslaissa. 

Nykyisen valmiuslain (1552/2011) säännökset eivät sellaisenaan riitä kattamaan kaikkia yhteiskunnallisen varautumisen tarpeita. Työryhmä katsoo, että valmiuslain varautumista koskevaa sääntelyä on syytä merkittävästi täsmentää. Se esimerkiksi ehdottaa varautumisen vähimmäisvaatimusten yksityiskohtaisempaa sääntelyä lain tasolla. Työryhmä pitää lisäksi aiheellisena varautumisvelvollisuuden ulottamista sellaisiin viranomaisorganisaation ulkopuolisiin yhteisöihin, joilla on lakiin perustuva velvollisuus hoitaa julkisia hallintotehtäviä.

Valmiuslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. 

Osana lausuntopyyntöä on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä yleisemmin valmiuslain kehittämistarpeista ja niistä näkökulmista, joita tulisi ottaa huomioon valmiuslain kokonaisuudistusta koskevassa lainvalmistelussa. Luonnos uutta valmiuslakia koskevaksi hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää erikseen lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2024. Hallituksen esitys uudeksi valmiuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2025.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää