Asiakkaiden segmentointi: myynnin ja markkinoinnin välttämätön työkalu

04.08.2023 11:57

Asiakkaiden segmentointi on keskeinen osa myynnin ja markkinoinnin strategiaa. Se on prosessi, jossa yrityksen asiakaskunta jaetaan pienempiin, samankaltaisiin ryhmiin tai segmentteihin. Tässä blogitekstissä käsittelemme asiakkaiden segmentointia, sen merkitystä, huomioon otettavia seikkoja ja tarvittavaa tietoa.

Asiakkaiden segmentoinnin merkitys

Asiakkaiden segmentointi on tärkeää useista syistä. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita, toiveita ja käyttäytymistä paremmin, mikä mahdollistaa räätälöidyn lähestymistavan kullekin asiakasryhmälle. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakasuskollisuutta.

Asiakkaiden segmentointi tehostaa myös markkinointia. Kun tunnemme asiakkaamme ja heidän tarpeensa, voimme kohdistaa markkinointitoimenpiteitämme paremmin. Tämä tarkoittaa, että voimme välttää turhaa markkinointia ihmisille, jotka eivät ole kiinnostuneita tuotteistamme tai palveluistamme, ja keskittyä sen sijaan niihin, jotka ovat.

Lisäksi asiakkaiden segmentointi parantaa myyntituloksia. Kun tunnemme asiakkaamme paremmin, voimme tarjota heille juuri heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja palveluita. Tämä lisää myyntiä ja parantaa yrityksen tulosta.

Viisivaiheinen prosessi asiakkaiden segmentointiin

Asiakkaiden segmentointi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

 • Tietojen kerääminen: Tässä vaiheessa kerätään tietoa asiakkaista. Tieto voi olla demografista (ikä, sukupuoli, sijainti, tulotaso), psykografista (arvot, asenteet, elämäntapa) tai käyttäytymiseen liittyvää (ostohistoria, tuotteen käyttö, brändiuskollisuus). Tämä tieto voi tulla eri lähteistä, kuten CRM-järjestelmistä, verkkosivujen analytiikasta tai asiakaspalautteesta. Tärkeää on kerätä mahdollisimman kattava kuva asiakkaista.
 • Analyysi: Tässä vaiheessa kerätty tieto analysoidaan. Tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä ja eroja asiakkaiden välillä. Tämä voi vaatia tilastollisia menetelmiä, kuten klusterianalyysiä tai pääkomponenttianalyysiä. Analyysin avulla voidaan tunnistaa asiakasryhmiä, jotka jakavat samankaltaisia ominaisuuksia.
 • Segmenttien muodostaminen: Analyysin perusteella asiakkaat jaetaan segmentteihin. Jokainen segmentti koostuu asiakkaista, jotka ovat samankaltaisia keskenään, mutta erilaisia kuin muut segmentit. Segmenttien muodostamisessa on tärkeää, että ne ovat merkityksellisiä yrityksen liiketoiminnalle ja strategialle.
 • Segmenttien arviointi: Tässä vaiheessa arvioidaan segmenttien merkityksellisyyttä, suuruutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on varmistaa, että segmentit ovat taloudellisesti kannattavia ja että yrityksellä on kyky palvella niitä. Tämä vaihe voi sisältää segmenttien potentiaalisen arvon laskemista tai niiden vertailua yrityksen nykyiseen asiakaskuntaan.
 • Segmenttikohtaisen strategian luominen: Lopuksi luodaan strategia kullekin segmentille. Tämä voi sisältää räätälöityjä tuotteita, palveluita tai markkinointitoimenpiteitä. Strategian luomisessa on tärkeää ottaa huomioon segmentin erityispiirteet ja tarpeet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaista viestintää eri segmenteille tai erityisesti tietyn segmentin tarpeisiin suunniteltuja tuotteita.

Huomioon otettavat seikat asiakkaiden segmentoinnissa

Asiakkaiden segmentoinnissa on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Segmenttien tulisi olla merkityksellisiä, eli niiden tulisi perustua asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Segmenttien tulisi olla riittävän suuria ollakseen taloudellisesti kannattavia. Lisäksi segmenttien tulisi olla saavutettavissa ja palveltavissa. Lopuksi, segmenttien tulisi olla erottuvia, eli niiden tulisi erota toisistaan merkittävällä tavalla.

Lue lisää: myynnin kehittäminen dataohjatun myynnin avulla

RFM-malli asia­kas­seg­ment­tien muodostamisessa

RFM-malli on yksi suosituimmista ja tehokkaimmista menetelmistä asiakkaiden segmentointiin. RFM tulee sanoista Recency, Frequency ja Monetary value, jotka ovat mallin kolme keskeistä muuttujaa.

RFM-malli perustuu kolmeen keskeiseen asiakastietoon:

 • Recency (viimeisin ostos): Kuinka äskettäin asiakas on tehnyt ostoksen? Asiakkaat, jotka ovat ostaneet äskettäin, ovat todennäköisemmin aktiivisia ja sitoutuneita kuin asiakkaat, jotka eivät ole ostaneet pitkään aikaan.
 • Frequency (ostotiheys): Kuinka usein asiakas tekee ostoksia? Usein ostavat asiakkaat ovat usein yrityksen arvokkaimpia asiakkaita.
 • Monetary value (rahanarvo): Kuinka paljon asiakas on kuluttanut? Asiakkaat, jotka kuluttavat enemmän, ovat luonnollisesti arvokkaampia yritykselle.

RFM-malli on erittäin hyödyllinen työkalu asiakkaiden segmentointiin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten sitä voidaan hyödyntää:

 • Asiakasuskollisuuden ymmärtäminen: RFM-mallin avulla voidaan tunnistaa yrityksen uskollisimmat asiakkaat (korkea R, F ja M) ja kehittää strategioita heidän sitoutumisensa lisäämiseksi. Toisaalta voidaan tunnistaa asiakkaat, jotka ovat vaarassa menettää (matala R, F ja M), ja kehittää strategioita heidän sitoutumisensa parantamiseksi.
 • Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen: RFM-mallin avulla voidaan kohdentaa markkinointitoimenpiteitä tehokkaammin. Esimerkiksi asiakkaille, joilla on korkea R mutta matala F ja M, voidaan kohdentaa markkinointitoimenpiteitä, jotka kannustavat heitä ostamaan useammin tai kuluttamaan enemmän.
 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen: RFM-mallin avulla voidaan tunnistaa asiakasryhmiä, jotka ovat potentiaalisesti arvokkaita, mutta joita ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Esimerkiksi asiakkaat, joilla on matala R mutta korkea F ja M, voivat olla mahdollisuuksia uusille tuotteille tai palveluille.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että asiakkaiden segmentointi on tärkeä työkalu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille. Se auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin, kohdistamaan markkinointitoimenpiteitämme tehokkaammin ja parantamaan myyntituloksiamme. Nykyaikaiset järjestelmät ja yritysdata mahdollistavat entistä tarkemman ja tehokkaamman asiakkaiden segmentoinnin. Joten, jos et ole vielä hyödyntänyt asiakkaiden segmentointia, nyt on korkea aika aloittaa. Alma Talentilla autamme myyntiä oikean ja ajankohtaisen yritysdatan tarjoamisella. Palveluidemme avulla saa kattavan kuvan yrityksen tilanteesta ja päättävistä henkilöistä.

Tutustu B2B-myynnin palveluihimme

Aiheeseen liittyvää