Kuva: Hannah Wei / Unsplash

It­se­näi­syys­päi­vä­nä tehdyn työn korvaaminen

30.12.2022 08:13

Mitä korvauksia on maksettava työntekijälle, joka työskenteli itsenäisyyspäivänä viisi tuntia ja itsenäisyyspäiväviikon lauantaina neljä tuntia? Työntekijä on kuukausipalkkainen.

Itsenäisyyspäivää koskeva säännökset

Viime vuonna itsenäisyyspäivä oli tiistai eli useimmissa tapauksissa työpäivä, ellei sitä olisi säädetty yleiseksi juhla- ja vapaapäiväksi (laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 26.11.1937/388).

Tämän lain mukaan töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Korvaus sisältyy kuukausipalkkaan eli sitä ei erikseen korvata. Jos työntekijä on ollut esimerkiksi palkattomalla vapaalla itsenäisyyspäiväviikon, ei sitä korvata lainkaan.

Jos taas työtä tehdään päivä-, tunti- tai urakkapalkalla, on palkan saamisen edellytyksenä, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää. Lisäksi itsenäisyyspäivä olisi ollut normaalisti työntekijän työpäivä.

Työn tekeminen itsenäisyyspäivänä

Työntekijälle, joka tekee työtä itsenäisyyspäivänä, on maksettava korotettu palkka työaikalaissa säädetyn sunnuntaityökorotuksen mukaan. Kuukausipalkkalaiselle maksetaan tällöin vain korotusosa, koska peruspalkka itsenäisyyspäivältä sisältyy kuukausipalkkaan.

Työn tekeminen perustuu työnantajan aloitteeseen ja työntekijään suostumukseen tehdä työtä työaikalain sunnuntaityöstä säädetyn mukaan. Työntekijällä on siten oikeus kieltäytyä tekemästä työtä itsenäisyyspäivänä.

Kysymyksen mukaisessa tilanteessa työntekijälle maksettaisiin viiden tunnin palkka. Työaikalain mukaan sunnuntaityökorvaus voidaan sopia myös annettavaksi palkallisena vapaana.

Itsenäisyyspäiväviikon lauantaina tehdyn työn korvaaminen

Lain perusteella itsenäisyyspäiväviikon lauantaina tehty työ korvataan lisätyönä yksinkertaisella tuntipalkalla.

Työehtosopimusten mukaan arkipyhäviikolla kuten itsenäisyyspäiväviikon lauantaina tehty työ korvataan kuten viikkoylityö tai sovittaessa annetaan vastaavana vapaana.

Kysymyksen mukaisessa tilanteessa, jos noudatetaan vain lakia, maksetaan hänelle neljän tunnin palkka tehdystä työstä tai vastaava palkallinen vapaa. Jos työntekijään sovelletaan työehtosopimusta, on korvaus puolitoistakertainen eli kuuden tunnin palkka tai vastaava palkallinen vapaa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työaikalainsäädännöstä: Hietala – Kaivanto – Schön: Työaikalaki käytännössä, Alma Talent, 2022

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Aiheeseen liittyvää