Lue Kari Alholan haastattelu

Miten ratkaisen asiakkaan ongelman? Työkaluna taloushallinnon paras ammattitieto – helposti diginä

14.02.2022 11:02

Talouden hallinnan ammattilaiset – niin kirjanpitäjät kuin muutkin alan asiantuntijat – kohtaavat työssään jatkuvasti yrittäjien ja yritysten haastavia kysymyksiä. Milloin kyse on tilinpäätöksestä tai sen suunnittelusta, toiminnan kannattavuudesta tai ennakoinnista, tai vaikkapa verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Kysymysten kirjo on rajaton.

Miten monenkirjavat kysymykset sitten ratkaistaan? Ratkaisun avaimet ovat luonnollisesti asiantuntijan omaan tai tiimin osaamistasoon liittyviä, ja usein kollegatkin ovatkin mittaamaton apu. Etätyöskentelyn lisääntyessä joudutaan kuitenkin monesti ratkomaan kysymyksiä yksin ainakin alustavasti. Tällöin digitaalisesta ammattitiedosta on suuresti apua.

Lisäksi on hyvä ymmärtää, että yhä useammin kysymyksiin ei edes ole yhtä yksiselitteistä vastausta. Koska talous- ja palkkahallinto sekä verotus pohjautuvat säädöstietoon, on tietolähteidenkin oltava paljolti lainsäädäntöön, lainsäädännön esitöihin ja alan oikeus- tai muuhun käytäntöön pohjautuvia.

Ti­li­toi­mis­toam­mat­ti­lai­sen työssä kysymysten kirjo on rajaton

Tilitoimistoammattilaisen tyypillinen työpäivä pitää sisällään pääosin kannanottoja liiketoimien kirjauksellisiin kysymyksiin ja niiden vaikutuksiin. Syntyypä kirjanpito automaation avustamana tai käsin tehtynä, kirjanpidon kirjausten oikeellisuus on välttämätöntä ja kirjanpito luo pohjan myös tilinpäätökselle.

Tilitoimistoissa tilinpäätöskysymykset liittyvät usein tietynlaisten erien käsittelyyn tilinpäätöksessä. Kysymys on siis paljolti siitä, miten kirjataan, miten ilmoitetaan ja onko tiedonantovelvollisuutta ylipäätään. Eteen tulevia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi millä tavalla kehittämismenot tulisi käsitellä tilinpäätöksessä, voidaanko ne aktivoida vai tuleeko ne kirjata kuluksi, ja miten se vaikuttaa muuhun tilinpäätöstiedonantoon. Konkreettisia kysymyksiä tulee vastaan usein nimenomaan liittyen kirjauskäytänteisiin, joihin on tärkeää saada paikkansa pitävää tietoa.

Erityisesti arvonlisäverotukseen liittyviin kysymyksiin törmätään jatkuvasti ja ne aiheuttavat usein haasteita.

Kirjanpidon oikeellisuuteen liittyy luonnollisena osana myös arvonlisäverotuksen oikea käsittely. Arvonlisävero onkin käytännössä läsnä kaikissa liiketapahtumissa. Kirjanpito on myös verotuksen perustana, vaikka veroilmoitus käsittääkin sinänsä itsenäisen tuloverolaskelman. Tilitoimistoammattilaisen on kuitenkin kyettävä selvittämään yrityksen tuloverotukseen liittyvät kysymykset ja kyettävä avustamaan myös verosuunnittelussa. Erityisesti pk-yrityksissä verotusta tulisi tarkastella kokonaisuutena, eli sekä yrittäjän että yrityksen näkökulmasta ja nämä vielä yhteensovittaen. Tämä edellyttää sekä yritysverotuksen että henkilön tuloverotuksen riittävää hallintaa. Yrityksen ja yrittäjän sekä työntekijöiden väliset transaktiot, kuten palkat ja muut edut, sekä muut vastaavat edellyttävät myös ennakkoperinnän säännösten hallintaa.

Verotusta koskevien kysymysten kirjo onkin asiantuntijan työssä hyvin laaja. Erityisesti arvonlisäverotukseen liittyviin kysymyksiin törmätään jatkuvasti ja ne aiheuttavat usein haasteita. Tyypillisiä arvonlisäverotusta koskevia kysymyksiä ovat esimerkiksi ”onko asia X veronalaista tai vähennyskelpoista” tai ”voinko vähentää asian X ja millä edellytyksin”.

Nopeasti oikean tiedon äärelle

Alma Talent Verkkokirjahyllyn Tilitoimisto-hyllyssä on täsmävalikoima teoksia, jotka auttavat tilitoimistoammattilaista ratkaisemaan edellä mainittuja tilanteita – oli kyse sitten kirjauskäytänteistä tai verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Hyllyn hakuominaisuuksia hyväksikäyttäen pääsee nopeasti ja jopa suhteellisen helposti tarvittavan tiedon äärelle. Koska samoja kysymyksiä tarkastellaan useissa eri teoksissa, hakupalvelu mahdollistaa saman asian tarkastelun eri näkökulmista. Esimerkiksi tilitoimistoille tai muille vastaaville toimijoille tällaiset tietolähteet ovat lähes korvaamattomia.

Tilitoimistotyö, kuten kaikki muukin, muuttuu ja digitalisoituu kovaa vauhtia. Oman ammattitaidon kehittäminen koko toimialan kehittymisen ohella onkin myös olennainen osa päivittäisiä toimia. Lisäksi oman alan viimeisimmät säädös- ja oikeuskäytäntömuutokset ja niiden käytännön vaikutukset omaan työhön on tärkeää tuntea.

Tilitoimisto-hylly tarjoaa apua sekä rutiinikirjanpitoa tekeville että konsultoivaa työtä tekeville. Rutiinikirjanpidon kysymykset liittyvät usein juuri kirjauspuolen ja mahdollisesti oikean arvonlisäverokäsittelyn kysymyksiin, kun taas konsultoivassa päässä kysymykset ovat paljolti haastavia verokysymyksiä sekä kokonaisuuksien hallintaan liittyviä asioita. Hakusanoilla löytyy erittäin hyvin erilaisia asiakokonaisuuksia ja kun käytössä on koko hyllyn sisältö, niin asioita tulee esille heti myös eri näkökulmista!

Lue lisää Tilitoimisto-hyllystä työsi tukena

Alma Talent Verkkokirjahyllyn Tilitoimisto-hylly on kattava, asiantuntijoiden tuottama ja uutuuksilla täydentyvä digitaalinen kirjahylly. Hyllyyn on valittu juuri ne teokset, joita tilitoimistoammattilainen tarvitsee päivittäin työssään – täsmävalikoima helpottaa työtä.

Soveltuuko Tilitoimisto-hylly sinun yrityksesi tiedontarpeisiin? Lue lisää hyllystä!

Kirjoittaja Kari Alhola

  • yrittäjä, veroasiantuntija

Aiheeseen liittyvää