Ajankohtaista en­nak­ko­pe­rin­näs­sä

17.01.2023 09:16

Ajankohtaiskatsauksen on koonnut Tomi Peltomäki.

Uutta lainsäädäntöä

Hallituksen esityksissä HE 204/2022 vp HE 153/2022 vp HE 234/2022 vp esitetyt lainsäädäntömuutokset ovat tulleet voimaan.

Kuntien tuloveroprosentteja alennetaan Manner-Suomessa 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 tasosta. Vastaavasti valtion tuloveroasteikko alkaa 0 eurosta.

Verotettava tulo, €Vero alarajan kohdalla, €Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
0–19 9000,0012,64
19 900–29 7002 515,3619,00
29 700–49 0004 377,3630,25
49 000–85 80010 215,6134,00
85 800–22 727,6144,00

Asteikon veroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä laskettaessa veron määrää Ahvenanmaan maakunnassa asuville. Kaavamaiset vähennykset tehdään samalla tavalla sekä kunnallis- että valtionverotuksessa. Työtulovähennys on osittain ikäperusteinen.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennyksen enimmäismäärän korotusta 8 400 euroon jatketaan vuodelle 2023 samoin kuin oman auton käytön mukaan tehtävää 0,30 €/km vähennystä. Perhevapailla oleviin sovelletaan samaa omavastuuosuuden laskutapaa kuin osan vuotta työttömänä olleisiin. Sähköenergialaskujen perusteella voidaan myöntää erillinen kotitalousvähennys. Invalidivähennykset poistuivat.

Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoon liittyvää lainsäädäntöä ei viety eduskuntaan.

Palkan sivukulut 2023

Työnantajan keskimääräinen TyEL-maksu on 24,84 %. Työntekijöiden osuus maksusta on alle 53- ja yli 62-vuotiailla 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65 % palkasta. Yrittäjän eläkemaksu on vastaavasti 24,1 % ja 25,6 %.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,55 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,22 prosenttia palkasta. Osaomistajan oma maksu on 0,75 % ja osaomistajasta maksettava maksu on 0,52 prosenttia.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 1,22 prosenttia palkasta.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,52 prosenttia palkasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen vuoden 2023 sairausvakuutuksen maksuista. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on noussut 1,53 prosenttiin.

Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella määrättävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on työtulosta 0,60 prosenttia. Muiden kuin päivärahamaksun perusteena olevien tulojen osalta määrättävä sairaanhoitomaksu on 1,57 prosenttia.

Päivärahamaksu, jos työtulo vähintään 15 703 euroa on 1,36 % ja YEL -vakuutetuilla lisäksi 0,23 %.

Nk. minipidätys on siten 0,60 tai 1,96 %. Minipidätystä peritään Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalta työskentelevältä rajoitetusti verovelvolliselta, ellei hän osoita kuuluvansa asuinvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Sama määrä peritään ulkomaille töihin lähtevän vakuutuspalkasta silloin, kun hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset annetaan edelleen niistä tulo- ja vähennystiedoista, joista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Vuodelta 2022 annettavat vuosi-ilmoitukset annetaan pääsääntöisesti 31.1.2023 mennessä. Pääsäännöstä poikkeavasti voidaan antaa seuraavat ilmoitukset:

  • korkotulon lähdeveronalaiset korot viimeistään 15.2.2023
  • osakaslainat viimeistään 24.2.2023.

Alustatalouden tie­don­an­to­vel­vol­li­suus vuodesta 2023

Eduskunta on antanut lain digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla (1267/2022). Laissa säädetään Suomeen raportoivan alustaoperaattorin velvollisuudesta antaa Verohallinnolle tietoja muun ohessa henkilökohtaisesta palvelusta, tavaroiden myynnistä ja liikennevälineen vuokralle antamisesta raportoitavalle myyjälle maksettujen tai hyvitettyjen vastikkeiden kokonaismäärästä sekä asuin- tai liikehuoneiston, pysäköintipaikan taikka kiinteän omaisuuden vuokrausta harjoittaneesta myyjästä. Tiedot on annettava verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Menettely korvaa vielä vuonna 2022 sovellettavan vuosi-ilmoitusmenettelyn, joka koskee alustatalouden toimijoita.

Tiedot voi antaa joko Verohallinnon asiointipalvelussa tai Ilmoitin.fi:n välityksellä. Verohallinto määrittelee tarkemman tietosisällön myöhemmin kevään 2023 aikana. Samalla linjataan, mitä seuraamuksia alustaoperaattoreille voi tulla tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä.

Tulorekisteri-ilmoittamisen muutokset

Palkkatietoilmoituksen muutokset vuodelle ovat vähäisiä ja koskevat lähinnä käsittelysääntöjä.

  • Uusi Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: 16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö. Kyseessä on vakuutuspalkka, joka on erityislainsäädännön perusteella maksettu muusta kuin ulkomaantyöstä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) valtuutetulle. Samassa yhteydessä lisätään käsittelysääntö tietoryhmään Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) tie­dolle 6 kk sääntö (SixMonthRule) -> Tietoa ei voi antaa, jos ilmoituksella annettu ”Tulonsaajan lisätiedon tyyppi” (IncomeEarnerType) on ”EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö” (16)
  • Uusi käsittelysääntö tiedolle Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero (AccInsPolicyNo). Tieto ei saa sisältää white space-merkkejä, kuten välilyöntejä.
  • Uusi käsittelysääntö tietoryhmään Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds). Jos ”Tunnisteen tyyppi” on ”Suomalainen henkilötunnus”, tulonsaajan lisätiedon tyyppi ei voi olla ”Yhteisö”

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 8.1 § 2 kohtaa on muutettu siten, että tulorekisteriin ilmoitetaan vieraassa valtiossa asuvasta asuinvaltion antama verotunniste tai, jos asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta, muu vastaava tunnus. Vielä vuonna 2022 sovellettavassa lainkohdassa sanamuoto oli ”asuinvaltion antama vero- tai henkilötunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vastaava tunnus”. Muutos johtuu siitä, että henkilötunnus ei ole kaikissa valtioissa myös verotunniste tai muu luonnollisen henkilön yksilöivä tunniste verotuksessa.

Perusverokortit voimaan 1.2.2023

Perusverokortit tulevat voimaan 1.2.2023. Tammikuussa vuonna 2023 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan 31.12.2022 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti, ellei käytössä ole muutosverokorttia, joka on tullut voimaan tammikuussa 2023. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2022 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortin tulee olla Verohallinnon vuodelle 2023 määräämä jo tammikuun osalta.

Verohallinnon päätöksiä

Verohallinnon ohjeita

Ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona toimitettava ennakkoperintä on verojen perimistä etukäteen ennen verotusmenettelyä. Sekä veron maksajien että saajien edun mukaista on, että ennakonpidätys ja ennakonkanto vastaisivat mahdollisimman tarkoin verovelvolliselle lopullisesti maksettavaksi määrättäviä veroja ja maksuja. Koska veroperusteet määrätään vuosittain budjettilaeissa, ennakkoperintäsäädöksiä joudutaan vastaavasti muuttamaan. Myös lopullista verotusta koskevat lainsäädäntömuutokset heijastuvat varsin usein ensimmäiseksi ennakkoperintään.

Taloushallinnon ja verotuksen parhaat sisällöt alan ammattilaisille

Alma Talent Taloushallinto- ja verotieto -sisältökokonaisuutta tuottavat alan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Janne Juusela ja Tomi Viitala

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää