Ajankohtaista IFRS-raportoinnissa

09.03.2023 15:55

Ajankohtaiskatsauksen on koonnut Sirkku Palmuaro.

Kapea-alainen muutos IAS 12 Tuloverot -standardiin: väliaikainen helpotus koskien OECD Pilari 2 verosäädösten käyttöönottoa

IASB julkaisi tammikuussa 2023 luonnoksen kapea-alaiseksi muutokseksi IAS 12 Tuloverot -standardiin. Muutoksella ehdotetaan väliaikaista helpotusta IAS 12 laskennallisten verojen laskemiseen Pilari 2 mallin säädösten implementoinnista aiheutuvien verojen osalta. IASB ehdottaa lisätietoja annettavaksi helpotuksen hyödyntämisen ajalta.

OECD julkaisi joulukuussa 2021 Pilari 2 mallin verosäädökset, jotka on tarkoitettu helpottamaan digitalisaation aiheuttamia haasteita verotukselle. 135 maata, jotka kattavat 90 % maailman BKT:sta, sitoutui mallin käyttöönottoon. Säädösten tavoite on varmistaa, että monikansalliset yhtiöt maksavat vähimmäismäärän veroja jokaisessa maassa, jossa toimivat.

IFRS 9 Ra­hoi­tusin­stru­men­tit -standardin jäl­ki­kä­tei­sar­vioin­ti luokittelu- ja arvostamis­säädösten osalta valmistui kesällä 2022

IASB saattoi joulukuussa 2022 loppuun IFRS 9 luokittelu- ja arvostamisvaatimusten jälkikäteisarvioinnin (Post implementation review, PIR). Arvioinnin johtopäätös oli, että standardin vaatimukset toimivat pääsääntöisesti hyvin ja toivotulla tavalla; ne edistävät johdonmukaista soveltamista ja tuottavat tilinpäätöksen käyttäjille hyödyllistä informaatiota.

Joihinkin vaatimuksiin kaivattiin kuitenkin selkeytystä ja tästä johdosta IASB käynnisti projektin kapea-alaisille muutoksille IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardeihin. Suunnitellut selkeytykset tulevat koskemaan seuraavia osa-alueita:

 • sopimusperusteisten kassavirtojen piirteet rahavaroissa
 • sähköiset rahansiirrot
 • sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, joiden käyvän arvon muutoksen kirjataan muun laajan tuloslaskelman eriin: muutoksia esitettäviin tietoihin.

Kapea-alainen muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardiin koskien ko­ve­nant­tieh­dol­li­sia pitkäaikaisia velkoja

Lokakuussa 2022 IASB julkaisi kapea-alaisen muutoksen IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ‑standardiin. Muutos koski sellaisten pitkäaikaisten velkojen esittämistä, joihin kohdistuu kovenanttiehtoja. Kovenanttiehtojen ei tule vaikuttaa velan luokitteluun lyhyt- tai pitkäaikaiseksi tilinpäätöshetkellä, jos ehdot astuvat voimaan tai niitä tarkastellaan vasta tilinpäätöspäivän jälkeen, vaikka olisi mahdollista, että velka kovenanttiehtojen rikkoutuessa tulisi maksettavaksi alle 12 kuukauden sisällä. Sen sijaan, yhteisön tulee esittää

 • taseessa erikseen pitkäaikaiset velat, joihin liittyy kovenanttiehtoja
 • tilinpäätöksen liitetiedoissa tietoa sellaisista kovenanttiehdoista, jotka sen pitää täyttää alle 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Muutos tulee sovellettavaksi 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Kapea-alainen muutos IFRS 16 Vuo­kra­so­pi­muk­set -standardiin koskien myynti- ja ta­kai­sin­vuo­kraus­ti­lan­tei­ta

Syyskuussa 2022 IASB julkaisi kapea-alaisen muutoksen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardiin. Muutos koski myynti- ja takaisinvuokraustilanteita.

Muutoksella lisättiin IFRS 16:iin ohjeistusta käyttöoikeusomaisuuserän ja syntyvän leasingvelan myöhemmästä käsittelystä vuokralle ottajan (myyjä-vuokralleottaja) näkökulmasta. Myyjä-vuokralleottajan ei tule tulouttaa myyntivoittoa siltä osin, kun omaisuuserä jää sille myynnin jälkeen vuokrasopimuksen perusteella käyttöön. Lisäohjeistuksella pyrittiin ehkäisemään tilanteita, joissa muuttuvat vuokrat aiheuttaisivat tällaisen myyntivoiton tuloutuksen.

Muutos tulee sovellettavaksi 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

IASB kolmas agen­da­kon­sul­taa­tio valmistui ke­sällä 2022

IASB saattoi loppuun kolmannen agendakonsultaationsa kesällä 2022. IASB järjestää julkisen konsultaation omasta työsuunnitelmastaan (agenda consultation) viiden vuoden välein. Konsultaation perusteella se suunnittelee toimintansa seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Uusina tutkimusaiheina työlistalle lisättiin aineettomien hyödykkeiden käsittely sekä rahavirtalaskelman kokonaisarviointi. Lisäksi IASB selvittää, tulisiko ilmastoliitännäisten riskien käsittelystä tehdä kapea-alaisia muutoksia olemassa oleviin standardeihin. Merkittävistä kesken olevista hankkeista jatkuvat tuloslaskelman kaavan uudistus (Primary Financial Statements ‑projekti) sekä liikearvon käsittely ja yrityshankinnoista annettavien tietojen arviointi.

Viisivuotiskauden aikana IASB tekee ja tiivistää yhteistyötä vuonna 2021 perustetun sisarorganisaationsa ISSB:n (International Sustainability Reporting Board) kanssa.

Kon­so­li­doin­tis­tan­dar­dien (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12) jäl­ki­kä­tei­sar­vioin­ti valmistui kesällä 2022

IASB saattoi kesällä 2022 loppuun jälkikäteisarviointinsa (Post implementation review, PIR) konsolidointistandardeja – IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä – koskien. Jälkikäteisarvioinnin johtopäätökset olivat seuraavat:

 • Standardien vaatimukset toimivat tarkoitetulla tavalla ja standardit täyttävät niille asetetut tavoitteet.
 • Mikään PIR:ssa esille tullut seikka ei ollut sellainen, että se kaipaisi välitöntä korjaamista.
 • Seuraavan agendakonsultaation yhteydessä otetaan harkintaan, josko nämä 5 PIR:ssä esille tullutta vähämerkityksellisempää seikkaa edellyttäisivät muutoksia tai lisäohjeistusta:
  • tytäryhtiöt, jotka ovat sijoitusyhteisöjä
  • transaktiot, joiden johdosta sijoittajan ja sijoituskohteen suhteen luonne muuttuu
  • transaktiot, joihin liittyy kuoriyhtiö (corporate wrapper), tällaisia on erityisesti rakennus- ja kiinteistöalalla
  • lisäliitetiedot sijoituksista muihin yhteisöihin
  • yhteistyöjärjestelyt IFRS 11:n soveltamisalan ulkopuolelle.

International Sustainability Standards Board (ISSB) julkaisee agen­da­kon­sul­taa­tion keväällä 2023

IASB:n sisarorganisaatio ISSB julkaisee ensimmäisen agendakonsultaationsa keväällä 2023. Agendakonsultaatiolla haetaan näkemyksiä siihen, mitä kestävyysasioita (aiheet, toimialat, toiminnot) sen tulisi ottaa työlistalleen seuraavan kahden vuoden ajaksi.

ISSB:n ensimmäistä kahta kestävyysraportointistandardia odotetaan julkaistavaksi lopullisina vielä tämän vuoden aikana. Näistä IFRS S1 käsittää yleiset vaatimukset ja IFRS S2 koskee ilmastoaihetta.

IFRS-standardit ovat globaali tilinpäätösnormisto, jota vaaditaan sovellettavaksi listayhtiöihin ja rahoituslaitoksiin lähes 120 maassa. Tämän lisäksi soveltaminen voi olla vapaaehtoista tai sitä ohjaavat ko. maiden pörssien säännöt. IFRS-sääntelylle on luonteenomaista, että sitä kehitetään jatkuvasti. Jatkuva uudistustyö asettaa haasteita eri osapuolille: listayhtiöille, tilintarkastajille ja valvojille. Suurille tilinpäätöshankkeille on luonteenomaista, että niitä tehdään yhteistyössä USA:n tilinpäätössääntelyelimen FASB:n kanssa.

Taloushallinnon ja verotuksen parhaat sisällöt alan ammattilaisille

Alma Talent Taloushallinto- ja verotieto -sisältökokonaisuutta tuottavat alan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Sirkku Palmuaro

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää