Heinäkuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

04.07.2023 14:12

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan heinäkuussa 2023.

Heinäkuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 895/2023, joka on ilmestynyt 3.7.2023.

 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 183/2023.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 184/2023.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on muutettu L:lla 185/2023.
 • L eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä on korvattu L:lla 186/2023.
 • L rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on muutettu L:lla 187/2023.
 • Kuluttajansuojalaki on muutettu L:lla 188/2023.
 • L positiivisesta luottotietorekisteristä on muutettu L:lla 189/2023.
 • Uusi VNA hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta 309/2023.
 • Työsopimuslaki on muutettu L:lla 329/2023 ja L:lla 375/2023.
 • Uusi sotilasajoneuvolaki 332/2023.
 • L kasvinterveyden suojelemisesta on muutettu L:lla 341/2023.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 371/2023.
 • L sosiaalisista yrityksistä on kumottu L:lla 372/2023.
 • L tulotietojärjestelmästä on muutettu L:lla 373/2023.
 • L työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on muutettu L:lla 374/2023.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 376/2023.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 377/2023.
 • L elinkeinotulon verottamisesta on muutettu L:lla 378/2023.
 • Maatilatalouden tuloverolaki on muutettu L:lla 379/2023.
 • VNA julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu VNA:lla 639/2023.
 • Kirkkolaki on korvattu L:lla 652/2023.
 • Uusi L evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 653/2023.
 • Uusi L evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta 654/2023.
 • L tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan on muutettu L:lla 655/2023.
 • L evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta on korvattu L:lla 656/2023.
 • Kirkkojärjestys on korvattu L:lla 657/2023.
 • VNA maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta on muutettu VNA:lla 843/2023.
 • SosTMa työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMa:lla 855/2023.
 • Kirkkojärjestys on muutettu päätöksellä 856/2023.
 • VNA alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta on korvattu VNA 861/2023.
 • VNA perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta on muutettu VNA:lla 862/2023.
 • VNA aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 on korvattu VNA:lla 867/2023.
 • VNA valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi on korvattu VNA:lla 868/2023.
 • SosTMA sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022 on korvattu SosTMA:lla 870/2023.
 • VvMA eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä on korvattu VvMA:lla 871/2023.
 • Uusi VNA maakaasun lisävarastointivelvoitteeseen liittyvästä varastointi-ilmoituksesta ja varastojen käyttöilmoituksesta 873/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 876/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 877/2023.
 • Uusi VHp kansainvälistä hyväntekeväisyys- tai avustustoimintaa harjoittavien yhteisöjen arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista sekä varastokirjanpidon edellytyksistä 880/2023.
 • Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista on korvattu ilmoituksella 882/2023.
 • VNA valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin on muutettu VNA:lla 889/2023.
 • VNA vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta on muutettu VNA:lla 890/2023.
 • Uusi VNA satelliittikaukokartoitusta koskevista raja-arvoista 892/2023.
 • Uusi SosTMA sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2023 895/2023.
    Juridiikan sisältöpalvelut

    Juridiikan parhaat sisällöt

    Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

    Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

    Tilaa uutiskirje

    Juridiikan ja talouden uutiskirje

    Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

    Aiheeseen liittyvää