Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sia koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2022

07.10.2022 11:35

Vuoden 2021 alussa voimaan tulleessa kilpailukieltosopimuksia koskevassa lainmuutoksessa on siirtymäsäännökset ennen lain voimaantuloa sovittuja kilpailukieltosopimuksia koskien. Niiden soveltaminen päättyy 31.12.2022.

Uusien säännösten pääsisältö

Uusien säännösten mukaan työnantajan on maksettava korvausta kilpailukieltosopimuksen mukaiselta kilpailukieltoajalta. Korvauksen suuruus on 40 prosenttia palkasta, jos kielto on enintään kuuden kuukauden pituinen ja 60 prosenttia palkasta, jos kielto on pidempi kuin kuusi kuukautta. Korvauksen suuruudella tarkoitetaan työntekijän tavanomaisen palkan määrää. Tämä säännös koskee myös niitä yrityksen johtohenkilöitä, joihin sovelletaan työsopimuslakia.

Edellä mainittua korvausta koskevia säännöksiä sovelletaan siirtymäajan päättymisen jälkeen automaattisesti myös ennen lain voimaantuloa sovittuihin kilpailukieltosopimuksiin.

Vanhoja kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sia koskeva siirtymäsäännös

Siirtymäaikana, joka siis päättyy 31.12.2022, työnantaja voi irtisanoa ennen 1.1.2022 sovitun kilpailukieltosopimuksen ilman irtisanomisaikaa, eli lakkaamaan välittömästi. Näissä tilanteissa työsopimus pysyy muilta osin voimassa, ellei sen muusta muuttamisesta sovita. Ellei työnantaja irtisano ennen lain voimaantuloa sovittua kilpailukieltosopimusta vuoden 2022 loppuun mennessä, sovelletaan kilpailukieltosopimuksen irtisanomiseen 1.1.2023 lukien seuraavassa selostettavaa työnantajan pysyvää irtisanomisoikeutta.

Työnantajan pysyvä ir­ti­sa­no­mi­soi­keus

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattamalla irtisanomisaikaa, joka on vähintään kolmasosa sovitun kilpailukieltoajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Tämä oikeus on olemassa siihen saakka, kunnes työntekijä päättää työsopimuksen. Päättäminen tarkoittaa työsopimuksen päättämisestä ilmoittamista, esimerkiksi irtisanoutumista. Päättämisestä ilmoittaminen poistaa työnantajan edellä mainitun irtisanomisoikeuden ja sen jälkeen kilpailukieltosopimusta voidaan muuttaa vain sopimalla.

Toimenpiteet

Työnantajan on hyvä harkita vuoden 2022 aikana, onko ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus syytä pitää voimassa. Jos tämän arvion tekeminen menee vuoden 2023 puolelle, menettää työnantaja kilpailukieltosopimuksen irtisanomisoikeuden sillä hetkellä, kun työntekijä irtisanoo tai purkaa työsopimuksensa. Tästä, ja työnantajan suorittamasta, työntekijästä johtuvasta työsuhteen päättämisestä seuraa velvollisuus maksaa työntekijälle edellä selostettu korvaus.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää