KKO: Hovioikeuden olisi pitänyt myöntää jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­pa 

15.01.2024 09:39

Kantaja oli ilmoittanut tietyn määräistä saamista koskevassa haastehakemuksessa, että asia ei ollut hänen käsityksensä mukaan riitainen. Käräjäoikeus kehotti kantajaa peruuttamaan haastehakemuksen ja laittamaan kanteen vireille laajana riita-asiana, koska kysymys ei käräjäoikeuden mukaan ollut oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta summaarisesta riita-asiasta. Kantajan toimitettua haastehakemuksen täydennyksen käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta, koska kannetta ei ollut peruutettu eikä se laatunsa vuoksi soveltunut summaariseen menettelyyn. Hovioikeus ei myöntänyt kantajalle jatkokäsittelylupaa. 

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää kantajalle jatkokäsittelylupa muutosperusteella. 

Korkeimman oikeuden arviointi jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­van myöntämisestä

Yhtiön haastehakemuksessa on vaadittu 13 000 euron suoritusta autokaupasta sekä 3 000 euroa vakuutus- ja käyttömaksuista. Kysymys on siten ollut tietyn määräisestä saatavasta. Kantaja on myös ilmoittanut, että asia kantajan käsityksen mukaan on riidaton. 

Käräjäoikeus on toimittanut yhtiölle täydentämiskehotukseksi nimetyn pyynnön, jossa ei kuitenkaan ole kehotettu yhtiötä täydentämään haastehakemusta esimerkiksi yksilöimällä täsmällisemmin sopimus tai sitoumus, johon yhtiö vetoaa. Sen sijaan pyynnössä on ilmoitettu, ettei asia ollut selvä ja riidaton, minkä vuoksi kanne ei soveltunut käsiteltäväksi summaarisessa menettelyssä. Yhtiötä on kehotettu peruuttamaan haastehakemus ja laittamaan asia uudelleen vireille laajana riita-asiana. Yhtiön toimitettua käräjäoikeudelle haastehakemuksen täydennyksen käräjäoikeus on jättänyt kanteen tutkimatta sillä perusteella, että kannetta ei ollut peruutettu eikä asia käräjäoikeuden arvion mukaan laatunsa vuoksi soveltunut summaariseen menettelyyn. 

Korkein oikeus toteaa, että käräjäoikeus on katsonut päätöksessään, että asia ei ole selvä ja riidaton eikä sovellu käsiteltäväksi summaarisessa menettelyssä, vaikka haastehakemus on lähtökohtaisesti täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset. Käräjäoikeus on lisäksi toimittanut yhtiölle edellä mainitun pyynnön ja jättänyt kanteen tutkimatta mainituilla perusteilla, vaikka laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kantajaa voitaisiin kehottaa peruuttamaan haastehakemus, eikä säännöstä kanteen tutkimatta jättämisestä sillä perusteella, että tällaista kehotusta ei ole noudatettu. Näin ollen asiassa on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. 

Hovioikeuden olisi pitänyt myöntää yhtiölle jatkokäsittelylupa muutosperusteella. Asiaa ei ole tarpeen arvioida muiden jatkokäsittelylupaperusteiden kannalta. 

Lue koko ratkaisu KKO:2024:6 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää