KKO: Rajoitettu valituslupa Kittilän kuntapäättäjien ns. laskutusjutussa 

31.05.2023 09:48

Kor­kein oi­keus on myön­tä­nyt syyt­tä­jäl­le va­li­tus­lu­van Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jiä kos­ke­vas­sa asias­sa, joka kos­kee oi­keu­del­li­sen asian­tun­ti­ja­pal­ve­lun ti­laa­mis­ta kun­nan ul­ko­puo­li­sel­ta asian­tun­ti­jal­ta. Va­li­tus­lu­pa myön­net­tiin ra­joi­tet­tu­na nii­hin syy­te­koh­tiin, jois­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jal­le sekä kun­nan­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jal­le on vaa­dit­tu ran­gais­tus­ta ky­sei­sen asian­tun­ti­ja­pal­ve­lun hank­ki­mis­ta ja mak­sa­mis­ta kos­ke­vis­ta toi­mis­ta. 

Siltä osin kuin asiassa on kysymys kunnanhallituksen jäsenten, varajäsenten ja vs. hallintojohtajan päätöksenteosta asiantuntijapalvelun laskun maksamiseen liittyen syyttäjän valituslupahakemus jätettiin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Vs. kunnanjohtajaa ja asianajajaa koskevilta osin syyttäjän valituslupahakemus hylättiin. Samoin syytettynä olleen asianajajan oikeudenkäyntikulujen korvausta koskeva valituslupahakemus hylättiin. 

Lapin käräjäoikeus oli tuominnut kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kunnanvaltuuston varapuheenjohtajan petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat hankkineet oikeudellisia asiantuntijapalveluita kunnan lukuun, vaikka kunnanhallitus ei ollut tehnyt hankinnasta kunnan hankintasäännön edellyttämää hankintapäätöstä, ja yrittäneet erehdyttää kunnan virkamiehen maksamaan tätä koskevan laskun kunnan varoista. Lisäksi käräjäoikeus oli tuominnut kunnanhallituksen puheenjohtajan ja vs. kunnanjohtajan virka-aseman väärinkäyttämisestä. Rovaniemen hovioikeus oli hylännyt kaikki syytteet. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää