Mitä lakeja ja dokumentteja on pidettävä nähtävänä työpaikalla?

03.10.2022 09:00

Mitä lakeja ja dokumentteja työnantajan on pidettävä esillä työpaikalla ja mihin tällainen nähtävänä pitovelvollisuus perustuu? Työntekijöiltä on tullut erilaisia toiveita siitä, mitä työnantajan pitäisi ilmoitustaululle, intraan tai kotisivuille laittaa. Onko esimerkiksi organisaatiokaavio pakollinen tieto?

Näh­tä­vä­nä­pi­to­vel­voit­teen peruste

Nähtävänäpitovelvoite perustuu laissa olevaan nimenomaiseen määräykseen, jonka perusteella laki, asetus tai päätös on pidettävä työpaikalla nähtävänä. Käytännössä tämä toteutuu siten, että lainsäädäntökokoelmaa pidetään esillä kullakin työpaikalla esim. ilmoitustaululla, sähköisessä verkossa tai muussa sopivassa paikassa.

Työpaikalla tarkoitetaan työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista eri työskentelypaikkojen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Dokumentit eivät siis voi olla esillä ainoastaan pääkonttorilla.

Työ­eh­to­so­pi­muk­sen nähtävänäpito

Työsopimuslain mukaan työnantajan on pidettävä yleissitova työehtosopimus vapaasti saatavilla työpaikalla. Jos on kysymys muusta kuin yleissitovasta työehtosopimuksesta, on sellainen ns. normaalisitova työehtosopimus työehtosopimuslain mukaan pidettävä nähtävänä sen alaisille työpaikoille. Tämä velvoite koskee siis normaalisitovan työehtosopimuksen osalta järjestäytyneitä työnantajia.

Työ­ter­veys­huol­toa koskeva sopimus

Työnantajan on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtävänä myös työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys.

Työ­vuo­ro­luet­te­lo ja työajan ta­soit­tu­mis­suun­ni­tel­ma ja poikkeukset työaikalain soveltamisesta

Työaikalaissa tarkoitettu työvuoroluettelo ja työajan tasoittumissuunnitelma on pidettävä työpaikalla nähtävänä.

Työsuojeluviranomaisten myöntämät poikkeukset ja työpaikkaa koskevat määräykset (esim. työaika, nuoret työntekijät, työturvallisuus) on pidettävä niiden voimassaoloajan nähtävänä työpaikalla.

Tieto elä­ke­lai­tok­ses­ta ja ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­yh­tiös­tä

Työnantajan velvollisuudet koskien eläkelaitoksen ilmoittamisesta työntekijöille on kumottu 1.8.2022 lukien.  Työtapaturma- ja ammattitautilain lain nähtävänä pitoa ja työnantajan velvollisuutta pitää nähtävillä tieto työn vakuuttaneesta yhtiöstä on kumottu 1.8.2022 lukien.

Tieto eläkelaitoksesta ja työn vakuuttaneesta tapaturmavakuutusyhtiöstä on ollut 1.8.2022 lukien sisällytettävä työsopimukseen tai työntekijälle annettavaan työnteon keskeisiä ehtoja koskevaan kirjalliseen selvitykseen, josta on säädetty työsopimuslaissa.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää