Miten tilinpäätöksen laatija varmistaa tilinpäätöksen 2020 oikeellisuuden? – 7 ohjetta

14.01.2021 09:50

Yritysten toimintaympäristö on merkittävästi muuttunut vuoden 2020 aikana. Tulonodotusten epävarmuus tai jopa niiden poistuminen kokonaisuudessaan laukaisee joidenkin yritysten osalta niiden toimintaan sisältyvän liikeriskin.

 Mikäli yrityksen kulurakenne ei jousta, niin kannattavakin liiketoiminta kääntyy nopeasti tappiolliseksi ja liiketoiminnan kassavirta negatiiviseksi. Pienikatteinen liiketoiminta yhdistettynä joustamattomaan kulurakenteeseen on huono yhdistelmä. Yrityksen johdon ja myös tilinpäätösten lukijoiden tulisi olla tietoisia kulurakenteen joustokohdista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen liikevoittoon ja tulokseen.

Kirjausten oikeellisuuden merkitys

Kirjanpitolautakunnan (KILA 2010/1854) mukaan tuloslaskelman järjestys kuvastaa ajatusta siitä, että meno merkitään kuluksi sitä ylemmäksi tuloslaskelmassa, mitä välittömämpi sen yhteys on ulkopuolisille luovutettavien hyödykkeiden aikaansaamiseen asianomaisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa.

Vaikka virallisesta tuloslaskelmasta ei selviä jako muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin, niin osa kuluista on kuitenkin selvästi luonteensa mukaan joustavampia kuin toiset. Edellä kerrottu kirjanpitolautakunnan lausunnon kohta kuvaa hyvin tätä periaatetta. Tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja sitä täydentävien liitetietojen tulee kuvata tilinpäätöksen lukijalle, miten yrityksen tulos on muodostunut.

Tuloksen muodostumisen kannalta kirjaukset liiketoiminnan muiden kulujen sekä materiaalit ja palveluiden välillä tulee tehdä oikealla tavalla. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut avustustuotot (työllistämisen tuet, hyvitykset ja muut avustusluonteiset erät) tulee jaksottaa suoriteperusteisesti ja ne tulee esittää liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia tuloksen arvioimisen kannalta. Mikäli yritys on joutunut muuttamaan poistosuunnitelmiaan tai ne poikkeavat pienyrityksellä niin sanotuista olettamasäännöksistä, niin muutoksista tulee antaa tieto liitetiedoissa.

Omaisuuserien arvostus

Tulonodotusten epävarmuus tuo omaisuuserien arvostukseen liittyviä haasteita. Muun muassa sijoitusten, tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeiden, aineettomien hyödykkeiden, vaihto-omaisuuden ja saamisten arvostukseen voi liittyä merkittävää epävarmuutta. Osalla yrityksiä on jo vuoden 2019 tilinpäätöksissä jouduttu kirjaamaan merkittäviä arvonalennuksia tai ne voivat tulla kirjattavaksi viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksissä, mikäli vallitseva tilanne ei tule tästä nopeasti muuttumaan – mikä valitettavasti ei ole kovin todennäköistä.

Tilinpäätöksen laatijan rooli ja vastuu korostuvat

Osakeyhtiön johdon rooli ja tilinpäätöksen toteuttajan rooli tulevat entisestään korostumaan. Tavoitteena on edelleen, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat ja toiminnan jatkuvuus ovat otsikoita, jotka esiintyvät monen yrityksen liitetiedoissa. Osakeyhtiöihin liittyvät erityispiirteet kuten osakeyhtiön oma pääoma, yhtiön varojen vähentyminen, selvitykset oman pääoman riittävyydestä ja pääomalainat ovat monen työlistalla, kun tilinpäätöksiä vuoden 2020 osalta suunnitellaan.

Ohjeet tilinpäätöksen laatijoille:

  1. Ennakoi ja simuloi tulevaa tilinpäätöstä hyvissä ajoin ennen tilinpäätöspäivää, koska tilinpäätöksen päättymisen jälkeen suunnittelumahdollisuudet vähenevät merkittävästi.
  2. Käy tarkasti läpi jokainen tase-erä ja varmista oikea arvostus varovaisuusperiaatteen mukaisesti.
  3. Huomioi tuloksen muodostumisen oikeanlainen käsittely ja esitä liitetiedoissa selvästi poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät ja tekemäsi arvostus- ja jaksotusperiaatteiden muutokset.
  4. Tiedosta ja ymmärrä tilinpäätösperiaate, tilinpäätöksen tuloksesta riippumaton varovaisuus.
  5. Arvioi myös tilinpäätöksen jälkeistä aikaa. Onko yrityksellä edellytyksiä jatkaa toimintaansa ja millä tavoin? Esitä tarvittavat liitetiedot jatkuvuuteen liittyen. Mikäli toiminnan jatkuminen ei ole mahdollista, niin tilinpäätöserien arvostus tulee tehdä realisointiperiaatteella.
  6. Tilinpäätösratkaisuja tehdessäsi, älä oleta. Selvitä, etsi ja kysy oikeanlainen käsittelytapa.
  7. Tilinpäätöksen laatija on vastuussa tilinpäätöksen oikeellisuudesta.

Jukka Hämäläinen on päivittyvän Fokus Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -teoksen kirjoittaja. 

Teoksesta on ilmestynyt marraskuussa 2020 kirja Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus (Alma Talent).

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää