Osa-aikaisen työntekijän pyyntö kokoaikaiseen työhön

28.10.2022 12:18

Työntekijä on pyytänyt työnantajalta mahdollisuutta kokoaikaiseen työhön tai joka tapauksessa pidempää työaikaa. Hän on vedonnut 1.8.2022 voimaan tulleeseen työsopimuslain muutokseen. Mitä työnantajan on vastattava tällaiseen pyyntöön, ja synnyttääkö se joitain oikeuksia työntekijälle jatkossa?

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle

Työnantajalla on työntekijän pyynnöstä riippumatta tarjottava, ennen lisätyöntekijöiden palkkaamista, vastaavaa työtä osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen. Velvollisuus on ensisijainen suhteessa työn tarjoamisvelvollisuuteen taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille työntekijöille.

Jos tällaisen työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Työnantajan perusteltu vastaus mah­dol­li­suu­des­ta pidentää säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa

Työnantajan on työsopimuslain mukaan osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä annettava työsuhteen kestäessä perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa. Vastaus on annettava kirjallisesti.

Työntekijän pyyntö saada perusteltu vastaus voisi koskea esimerkiksi mahdollisuutta lisätä työsopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa tai saada vaihtelevan työajan järjestelyissä suurempi vähimmäistyöaika. Pyyntö voisi koskea myös osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtymistä, tai mahdollisuutta muuttaa työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa korkeammalle tasolle.

Määräaikaisen työntekijän osalta pyyntö voi koskea työsopimuksen kestoajan pidentämistä siten, että työsopimus muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajan kestoa pidennetään.

Työnantajan vastauksen perusteille ei ole asetettu laissa tarkempia sisältövaatimuksia. Jos työnantaja katsoo, ettei se voi tai halua tarjota työntekijälle pidempää säännöllistä työaikaa tai pidentää työsopimuksen kestoaikaa, työnantajan on selostettava vastauksessaan kantansa taustalla olevat syyt.

Työntekijän edellä mainitut pyynnöt ei tuo työntekijälle etusijaa mahdollisesti tarjottavaan työhön tai muihin samassa asemassa työskenteleviin työntekijöihin.

Vastauksen antamisen määräaika

Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, jos työnantajan työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti yli 250 työntekijää. Jos työnantajan työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti enintään 250, vastaus voidaan antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä. Jos pyyntö esitetään uudelleen, vastaus voidaan antaa suullisesti edellyttäen, etteivät ole muuttuneet edellisen vastauksen jälkeen. Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole, jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan tai työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. Peräkkäiset, toisiaan välittömästi tai vain lyhyin välein seuraavat määräaikaiset työsopimukset lasketaan yhteen.

Työntekijöiden määrä lasketaan soveltaen yhteistoimintalain soveltamisalarajan määrittämisessä noudatettua käytäntöä.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää