Tammikuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 3/3

11.01.2023 14:19

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa 2023.

Tammikuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu 27.12.2022 ilmestyneestä numerosta 1196/2022 numeroon 1398/2022, joka on ilmestynyt 31.12.2022. Aiemmin Juridiikan- ja talouden uutiset -sivulla ilmestyneissä seurantalistoissa lainsäädäntöä on seurattu 11.1.2021 ilmestyneestä numerosta 1/2021 alkaen.

 • Uusi VNA valtakunnallisesta toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnasta 1196/2022.
 • Uusi VNA alueellisista toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista 1197/2022.
 • VNA aluehallintovirastoista on muutettu VNA:lla 1198/2022.
 • VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on muutettu VNA:lla 1199/2022.
 • VNA työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 1200/2022.
 • Uusi VNA valtion viranomaisten vähimmäisaukiolosta 1203/2022.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1209/2022.
 • L lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa on muutettu L:lla 1210/2022.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 1211/2022.
 • L Liikenne- ja viestintävirastosta on muutettu L:lla 1212/2022.
 • Uusi SisMA hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuudesta sekä aluehallintoviraston asiantuntija-arviosta 1213/2022.
 • MtMA eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 1214/2022.
 • MtMA porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2022 perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 1215/2022.
 • MtMA mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta on muutettu MtMA:lla 1216/2022.
 • TEMA Energiaviraston maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 1217/2022.
 • SosTMA ensihoitopalvelusta on muutettu SosTMA:lla 1218/2022.
 • SosTMA kuoleman toteamisesta on muutettu SosTMA:lla 1219/2022.
 • SosTMA lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavasta valtion korvauksesta on muutettu SosTMA:lla 1220/2022.
 • MtMA kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1221/2022.
 • OKMA opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista on korvattu OKMA:lla 1222/2022.
 • OKMA Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta on muutettu OKMA:lla 1223/2022.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PlMA:lla 1224/2022.
 • Uusi SisMA hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuudesta sekä aluehallintoviraston asiantuntija-arviosta 1225/2022.
 • Lapsilisälaki on muutettu L:lla 1226/2022.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 1227/2022.
 • L toimeentulotuesta on muutettu L:lla 1228/2022.
 • Opintotukilaki on muutettu L:lla 1229/2022.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1230/2022 ja L:lla 1234/2022.
 • L sähköisestä lääkemääräyksestä on muutettu L:lla 1232/2022.
 • Lääkelaki on muutettu L:lla 1233/2022.
 • Apteekkiverolaki on muutettu L:lla 1235/2022.
 • SosTMA turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2022 on korvattu SosTMA:lla 1236/2022.
 • SosTMA poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2022 on korvattu SosTMA:lla 1237/2022.
 • SosTMA työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2022 myönnettävästä avustuksesta on korvattu SosTMA:lla 1238/2022.
 • SosTMA avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista on korvattu SosTMA:lla 1239/2022.
 • SosTMA erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta on muutettu SosTMA:lla 1240/2022.
 • VNA kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä on muutettu VNA:lla 1241/2022.
 • VNA erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä on muutettu VNA:lla 1242/2022.
 • VNA seulonnoista on muutettu VNA:lla 1243/2022.
 • A kuolemansyyn selvittämisestä on muutettu VNA:lla 1244/2022.
 • VNA oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista on muutettu VNA:lla 1245/2022.
 • VNA rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista on muutettu VNA:lla 1246/2022.
 • VNA rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta on muutettu VNA:lla 1247/2022.
 • VNA sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta on muutettu VNA:lla 1248/2022.
 • A yksityisestä terveydenhuollosta on muutettu VNA:lla 1249/2022.
 • VNA kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista on muutettu VNA:lla 1250/2022.
 • SosTMA laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta on muutettu SosTMA:lla 1251/2022.
 • SosTMA lääkkeen määräämisestä on muutettu SosTMA:lla 1252/2022 ja SosTMA:lla 1278/2022.
 • Valtion talousarvio vuodelle 2023 1253/2022.
 • SosTMA yksityisestä terveydenhuollosta on muutettu SosTMA:lla 1255/2022.
 • SosTMA yksityisistä sosiaalipalveluista on muutettu SosTMA:lla 1256/2022.
 • MtMA Ruokaviraston maksullisista suoritteista on muutettu MtMA:lla 1257/2022.
 • Terveydensuojelulaki on muutettu L:lla 1258/2022.
 • Vesihuoltolaki on muutettu L:lla 1259/2022.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 1260/2022.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 1261/2022.
 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 1265/2022.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1266/2022 ja L:lla 1269/2022.
 • Uusi L digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla 1267/2022.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1268/2022.
 • L tulotietojärjestelmästä on muutettu L:lla 1270/2022.
 • L hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta on muutettu L:lla 1271/2022.
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön on muutettu L:lla 1273/2022.
 • Ennakkoperintälaki on muutettu L:lla 1275/2022.
 • SosTMA Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista on korvattu SosTMA:lla 1277/2022.
 • PlMA Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 on korvattu PlMA:lla 1279/2022.
 • Sosiaalihuoltolaki on muutettu L:lla 1280/2022.
 • Terveydenhuoltolaki on muutettu L:lla 1281/2022.
 • Terveydenhuoltolaki on muutettu L:lla 1282/2022.
 • Mielenterveyslaki on muutettu L:lla 1283/2022.
 • Päihdehuoltolaki on muutettu L:lla 1284/2022.
 • L Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on muutettu L:lla 1285/2022.
 • L ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on muutettu L:lla 1286/2022.
 • L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä on muutettu L:lla 1287/2022.
 • Huumausainelaki on muutettu L:lla 1288/2022.
 • L Vankiterveydenhuollon yksiköstä on muutettu L:lla 1289/2022.
 • Siviilipalveluslaki on muutettu L:lla 1290/2022.
 • L henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa on muutettu L:lla 1291/2022.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu L:lla 1292/2022.
 • L sisäasioiden rahastoista on muutettu L:lla 1293/2022.
 • L kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta on muutettu L:lla 1294/2022.
 • L ulkomaalaisrekisteristä on muutettu L:lla 1295/2022.
 • Sosiaalihuoltolaki on muutettu L:lla 1296/2022.
 • Kilpailulaki on muutettu L:lla 1297/2022.
 • Uusi L tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa 1298/2022.
 • Verontilityslaki on muutettu L:lla 1299/2022 ja L:lla 1301/2022.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 1300/2022, L:lla 1302/2022 ja L:lla 1315/2022.
 • L kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta on muutettu L:lla 1303/2022.
 • L puolustusvoimista on muutettu L:lla 1304/2022.
 • Aluevalvontalaki on muutettu L:lla 1305/2022.
 • Asevelvollisuuslaki on muutettu L:lla 1306/2022.
 • Konsulipalvelulaki on muutettu L:lla 1307/2022.
 • Poliisilaki on muutettu L:lla 1308/2022.
 • Ampuma-aselaki on muutettu L:lla 1309/2022.
 • Pelastuslaki on muutettu L:lla 1310/2022.
 • Rajavartiolaki on muutettu L:lla 1311/2022.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa on muutettu L:lla 1312/2022.
 • L siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan on muutettu L:lla 1313/2022.
 • L koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2025 on muutettu L:lla 1314/2022.
 • L elinkeinotulon verottamisesta on muutettu L:lla 1316/2022.
 • Maatilatalouden tuloverolaki on muutettu L:lla 1317/2022.
 • Uusi VNA muovia sisältävistä kalastusvälineistä 1319/2022.
 • Uusi VNA eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista 1320/2022.
 • VNA pakkauksista ja pakkausjätteistä on muutettu VNA:lla 1321/2022.
 • VNA juomapakkausten palautusjärjestelmästä on muutettu VNA:lla 1322/2022.
 • L riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta on muutettu L:lla 1323/2022.
 • L maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista on korvattu L:lla 1324/2022.
 • Uusi L maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 on korvattu 1325/2022.
 • L Ruokavirastosta on muutettu L:lla 1326/2022.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 1327/2022.
 • L maatalouden rakennetuista on muutettu L:lla 1328/2022.
 • L porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista on muutettu L:lla 1329/2022.
 • Kolttalaki on muutettu L:lla 1330/2022.
 • L maatilatalouden kehittämisrahastosta on muutettu L:lla 1331/2022.
 • L Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle on korvattu L:lla 1332/2022.
 • L eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista on korvattu L:lla 1333/2022.
 • L maatalouden tukien toimeenpanosta on korvattu L:lla 1334/2022.
 • L maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista on muutettu L:lla 1335/2022.
 • L maataloustuotteiden markkinajärjestelystä on muutettu L:lla 1336/2022.
 • Osakeyhtiölaki on muutettu L:lla 1337/2022.
 • Vakuutusyhtiölaki on muutettu L:lla 1338/2022.
 • L työeläkevakuutusyhtiöistä on muutettu L:lla 1339/2022.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 1340/2022.
 • Sijoituspalvelulaki on muutettu L:lla 1341/2022.
 • Sijoitusrahastolaki on muutettu L:lla 1342/2022.
 • L vaihtoehtorahastojen hoitajista on muutettu L:lla 1343/2022.
 • L kaupankäynnistä rahoitusvälineillä on muutettu L:lla 1344/2022.
 • L arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta on muutettu L:lla 1345/2022.
 • L joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta on muutettu L:lla 1346/2022.
 • Maksulaitoslaki on muutettu L:lla 1347/2022.
 • L liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista on muutettu L:lla 1348/2022.
 • L osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista on muutettu L:lla 1349/2022.
 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 1350/2022.
 • VNA valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 on muutettu VNA:lla 1351/2022.
 • Uusi L brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta 1352/2022.
 • L valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 on muutettu L:lla 1353/2022.
 • L elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu L:lla 1354/2022.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 1355/2022.
 • L alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista on muutettu L:lla 1356/2022.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 on korvattu VNA:lla 1357/2022.
 • L lääketieteellisestä tutkimuksesta on muutettu L:lla 1360/2022.
 • L lääketieteellisestä tutkimuksesta on muutettu L:lla 1361/2022.
 • Biopankkilaki on muutettu L:lla 1362/2022.
 • L ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä on muutettu L:lla 1363/2022.
 • Ulkomaalaislaki on muutettu L:lla 1364/2022.
 • VNA yleisistä kielitutkinnoista on muutettu VNA:lla 1366/2022.
 • VNA vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista on muutettu VNA:lla 1367/2022.
 • VNA tartuntataudeista on muutettu VNA:lla 1368/2022.
 • VNA sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista on muutettu VNA:lla 1369/2022.
 • SosTMA alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista on muutettu SosTMA:lla 1370/2022.
 • Uusi SosTMA huumausainerikoksista epäillyille tai huumausainerikoksiin syyllistyneille hoitoa antavista toimintayksiköistä 1371/2022.
 • VNA julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu VNA:lla 1372/2022.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 1373/2022.
 • TEMA työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista on muutettu TEMA:lla 1374/2022.
 • TEMA työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa on muutettu TEMA:lla 1375/2022.
 • Uusi VNA yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista 1376/2022.
 • Uusi VNA maatilojen neuvontapalveluista 1377/2022.
 • VNA eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa on korvattu VNA:lla 1378/2022.
 • VNA maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista on korvattu VNA:lla 1379/2022.
 • VNA sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta on muutettu VNA:lla 1380/2022.
 • Uusi VNA eläinten hyvinvointikorvauksesta 1381/2022.
 • VNA eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019 on korvattu VNA:lla 1382/2022.
 • Uusi VNA vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta 1383/2022.
 • Uusi VNA Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 1384/2022.
 • Uusi VNA kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2023–2032 1385/2022.
 • Mielenterveysasetus on muutettu VNA:lla 1386/2022.
 • Päihdehuoltoasetus on muutettu VNA:lla 1387/2022.
 • VNA Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on muutettu VNA:lla 1388/2022.
 • VNA työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on muutettu VNA:lla 1389/2022.
 • VNA asevelvollisuudesta on muutettu VNA:lla 1390/2022.
 • Uusi VNA varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta 1391/2022.
 • Uusi VNA hyvinvointialueiden rahoituksesta 1392/2022.
 • VNA kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on korvattu VNA:lla 1393/2022.
 • Uusi VNA valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta 1394/2022.
 • VNA valtiovarainministeriöstä on muutettu VNA:lla 1395/2022.
 • VNA aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 on korvattu VNA:lla 1396/2022.
 • VNA työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta on muutettu VNA:lla 1397/2022.
 • VNA avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2023 on muutettu L:lla 1398/2022.

Säädösseurannan aikaisemmat osat :

Tammikuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 1/3

Tammikuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 2/3

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää