Tammikuussa 2024 voimaan tulevaa lainsäädäntöä, osa 1/2.

08.01.2024 08:34

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa 2024.

Tammikuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1052/2023, joka on ilmestynyt 28.11.2023.

 • Uusi L sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta  284/2023.
 • Uusi Kaivosmineraaliverolaki  314/2023.
 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 315/2023.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 316/2023.
 • L vapaasta sivistystyöstä on muutettu L:lla 317/2023.
 • Liikuntalaki on muutettu L:lla 318/2023.
 • L ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä on muutettuL:lla 319/2023.
 • Nuorisolaki on muutettu L:lla 320/2023.
 • L Taiteen edistämiskeskuksesta on muutettu L:lla 321/2023.
 • L esittävän taiteen edistämisestä on muutettu L:lla 322/2023.
 • L Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi on muutettu L:lla 323/2023.
 • L Kotimaisten kielten keskuksesta on muutettu L:lla 324/2023.
 • L yksityisten arkistojen valtionavusta on muutettu L:lla 325/2023.
 • Arpajaislaki on muutettu L:lla 335/2023.
 • Lääkelaki on muutettu L:lla 339/2023.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 340/2023.
 • Uusi Avoimuusrekisterilaki 430/2023.
 • Uusi L rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 431/2023.
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki on muutettu L:lla 432/2023.
 • Pelastuslaki on muutettu L:lla 436/2023.
 • L Pelastusopistosta on muutettu L:lla 437/2023.
 • L hyvinvointialueiden rahoituksesta on muutettu L:lla 446/2023.
 • Kalastuslaki on muutettu L:lla 448/2023.
 • VNA vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuestaon muutettu VNA:lla 471/2023
 • L tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä on korvattu L:lla 507/2023.
 • L työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta on muutettu L:lla 508/2023.
 • L sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta on muutettu L:lla 509/2023.
 • L tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta on muutettu L:lla 510/2023.
 • L liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta on muutettu L:lla 511/2023.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 658/2023.
 • Uusi L rajat ylittäviä maksuja koskevasta maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuudesta 659/2023.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 660/2023.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 661/2023.
 • Veronkantolaki on muutettu L:lla 662/2023.
 • Ennakkoperintälaki on muutettu L:lla 663/2023.
 • Perintö- ja lahjaverolaki on muutettu L:lla 664/2023.
 • Ajoneuvoverolaki on muutettu L:lla 665/2023.
 • Tullilaki on muutettu L:lla 666/2023.
 • Kiinteistöverolaki on muutettu L:lla 667/2023.
 • Autoverolaki on muutettu L:lla 668/2023.
 • Tonnistoverolaki on muutettu L:lla 669/2023.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 670/2023.
 • Biopankkilaki on muutettu L:lla 671/2023.
 • Eläinsuojelulaki on korvattu L:lla 693/2023.
 • L eläinlääkärinammatin harjoittamisesta on muutettu L:lla 694/2023.
 • Kalastuslaki on muutettu L:lla 695/2023.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 696/2023.
 • Metsästyslaki on muutettu L:lla 698/2023.
 • L vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta on muutettu L:lla 699/2023.
 • L tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta on muutettu L:lla 700/2023.
 • Luonnonsuojelulaki on muutettu L:lla 701/2023.
 • L eläinjalostustoiminnasta on muutettu L:lla 702/2023.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on korvattu L:lla 703/2023.
 • L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on muutettu L:lla 704/2023.
 • L potilaan asemasta ja oikeuksista on muutettu L:lla 705/2023.
 • L sähköisestä lääkemääräyksestä on muutettu L:lla 706/2023.
 • L sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on muutettu L:lla 707/2023.
 • L kliinisestä lääketutkimuksesta on muutettu L:lla 708/2023.
 • L lääketieteellisestä tutkimuksesta on muutettu L:lla 709/2023.
 • L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta on muutettu L:lla 710/2023.
 • L Kansaneläkelaitoksesta on muutettu L:lla 711/2023.
 • L Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta on muutettu L:lla 712/2023.
 • L väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista on muutettu L:lla 713/2023.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on muutettu L:lla 714/2023.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla on muutettu L:lla 715/2023.
 • Työterveyshuoltolaki on muutettu L:lla 716/2023.
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki on muutettu L:lla 717/2023.
 • Liikennevakuutuslaki on muutettu L:lla 718/2023.
 • Sosiaalihuoltolaki on muutettu L:lla 719/2023.
 • L terveydenhuollon ammattihenkilöistä on muutettu L:lla 720/2023.
 • L Vankiterveydenhuollon yksiköstä on muutettu L:lla 721/2023.
 • L hedelmöityshoidoista on muutettu L:lla 722/2023.
 • Säteilylaki on muutettu L:lla 723/2023.
 • L laiva-apteekista on muutettu L:lla 724/2023.
 • L terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa on muutettu L:lla 725/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa on muutettu L:lla 726/2023.
 • L rajavartiolaitoksen hallinnosta on muutettu L:lla 727/2023.
 • Passilaki on muutettu L:lla 728/2023.
 • L tulotietojärjestelmästä on muutettu L:lla 729/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on muutettu L:lla 730/2023.
 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 731/2023.
 • Avioliittolaki on muutettu L:lla 732/2023.
 • L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on muutettu L:lla 733/2023.
 • L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 734/2023.
 • L toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta on muutettu L:lla 735/2023.
 • L nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä on muutettu L:lla 736/2023.
 • Isyyslaki on muutettu L:lla 737/2023.
 • L toimeentulotuesta on muutettu L:lla 738/2023.
 • UusimL potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista  739/2023.
 • Varhaiskasvatuslaki on muutettu L:lla 740/2023.
 • Uusi L sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023.
 • Varhaiskasvatuslaki on muutettu L:lla 742/2023.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 743/2023.
 • Rikosrekisterilaki on muutettu L:lla 744/2023.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 745/2023.
 • Uusi PlMA asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2027–2029 850/2023.
 • VvMA kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 on korvattu VvMA:lla 897/2023.
 • VvMA hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 on korvattu VvMA:lla 898/2023.
 • Uusi VNA kaivosmineraaliveron verotusarvojen perusteena sovellettavista hintatiedoista  934/2023.
 • VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu VNA:lla 935/2023.
 • SosTMA terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista on korvattu SosTMA:lla 961/2023.
 • Uusi VNA hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista 976/2023.
 • VHp valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 978/2023.
 • VHp oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 979/2023.
 • VHp vuonna 2023 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta on korvattu VHp:lla 980/2023.
 • SosTMA palkkakertoimesta vuodelle 2023 on korvattu VHp:lla 981/2023.
 • SosTMA työeläkeindeksistä vuodelle 2023 on korvattu VHp:lla 982/2023.
 • VNA biopankin suostumusasiakirjasta on korvattu VNA:lla 983/2023.
 • VNA radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta on muutettu VNA:lla 984/2023.
 • TPA Suomen Punaisesta Rististä on muutettu TPA:lla 989/2023.
 • VNA aluehallintovirastoista on muutettu VNA:lla 1002/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta on korvattu SosTMA:lla 1004/2023.
 • VNA valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1007/2023.
 • SosTMA työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2023 on korvattu SosTMA:lla 1008/2023.
 • SosTMA yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2023 on korvattu SosTMA:lla 1009/2023.
 • VHp pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä on korvattu VHp:lla 1010/2023.
 • Uusi VNA siviilivalmiusneuvottelukunnasta 1012/2023.
 • VNA valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 1013/2023.
 • VvMA valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista on korvattu VvMA:lla 1016/2023.
 • VHp metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on korvattu VHp:lla 1018/2023.
 • MtMA Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023 on korvattu MtMA:lla 1019/2023.
 • L metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä voimaan VNA:lla 1020/2023.
 • Uusi VNA metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä 1021/2023.
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta on korvattu VHp:llä 1025/2023.
 • VNA sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1026/2023.
 • VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023 on korvattu VHp:llä 1028/2023.
 • VHp kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta on korvattu VHp:llä 1033/2023.
 • VHp vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on korvattu VHp:llä 1034/2023.
 • VHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä on korvattu VHp:llä 1035/2023.
 • TEMA Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 1036/2023.
 • VNA edunvalvojan palkkion suuruudesta on muutettu VNA:lla 1037/2023.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2023 on korvattu luettelolla 1038/2023.
 • A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu VNA:lla 1040/2023.
 • VNA korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023 on korvattu VNA:lla 1041/2023.
 • VNA maa- ja metsätalousministeriöstä on muutettu VNA:lla 1043/2023.
 • SosTM:n ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on korvattu SosTM;n ilmoituksella 1044/2023.
 • Kiinteistöverolaki on muutettu L:lla 1048/2023.
 • L vapaasta sivistystyöstä on muutettu L:lla 1050/2023.
 • MtMA Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1051/2023.
 • OikMA velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä on muutettu OikMA:lla 1052/2023.
  Juridiikan sisältöpalvelut

  Juridiikan parhaat sisällöt

  Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

  Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

  Tilaa uutiskirje

  Juridiikan ja talouden uutiskirje

  Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

  Aiheeseen liittyvää