Tunnuslukuopas

Kokonaispääoman tuotto-% (ROA)

Mitä kokonaispääoman tuottoprosentti eli ROA tarkoittaa

Kokonaispääoman tuotto on kannattavuuden mittari, johon ei yrityksen veronmaksupolitiikka eikä yhtiömuodosta johtuva verotustekniikka välttämättä vaikuta. Luku kertoo, kuinka paljon yritystoimintaan sitoutuneelle pääomalle on kertynyt tilikaudella tuottoa. Tunnusluvussa verrataan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja koko siihen pääomaan, joka on sitoutunut yritystoimintaan.

Laskusääntö

Kokonaispääoman tuotto-% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin.

Mikäli oma pääoma on negatiivinen, on kokonaispääoma vähintään vieraan pääoman suuruinen.

Tulkinta

Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia sen käytössä olevasta kokonaispääomasta. Luku on sijoitetun pääoman tuottoa käyttökelpoisempi varsinkin silloin, kun jakoa korolliseen ja korottomaan pääomaan ei pystytä luotettavasti tekemään. Kokonaispääoman tuotosta käytetään myös nimitystä kansantaloudellinen kannattavuus. Luku mittaa, minkälaisen tuoton yritys on saanut aikaan sitomilleen resursseille.

Yrityksen tulisi kyetä luomaan lisäarvoa kuluttamilleen tuotannontekijöille. Aikaansaatu lisäarvo jakaantuu omistajien (nettotulos), rahoittajien (rahoituskulut) sekä yhteiskunnan (verot) kesken. Tunnusluvussa taseen loppusumma kuvaa toimintaan sitoutuneita resursseja. Kokonaispääoman tuottoa voidaan arvioida esim. valtion pitkien joukkovelkakirjalainojen korkojen pohjalta. Mikäli aikaansaatu tuotto on ollut tätä suurempi, on yritys saanut aikaan lisäarvoa sitomilleen resursseille.

Tunnusluvulle on annettu seuraavat viitteelliset ohjearvot:

Hyväyli 10 %
Tyydyttävä5–10 %
Heikkoalle 5 %
Luku soveltuu myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.

Huomioitavaa

Suuret investoinnit, jotka ovat sitoneet yrityksen pääomia, mutta eivät ole ehtineet tuottaa tilikaudella tuloa, voivat aiheuttaa ongelmia tunnusluvun kehityksen arviointiin.

Tunnusluvun vertailtavuutta eri yritysten kesken saattaa heikentää se, että aina ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa yrityksen taseen vieraan pääoman jakamiseksi korolliseen ja korottomaan osaan.

Yrityksen taseen pääoma-arvot ovat osin historiallisia, eivätkä ne välttämättä kuvaa täysin yritykseen sitoutunutta omaa pääomaa.

Tilinpäätösajankohtana sitoutunut pääoma ei välttämättä kuvaa yrityksen toimintaa sitoutunutta keskimääräistä pääomaa. Tunnusluvun pääomana tulisi käyttää sitä pääomaa, jonka avulla tulos on saavutettu.

Pienet pääomat saattavat joskus kasvattaa pääoman tuoton korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos on vähäinen. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös yrityksen tuloksen euromääräistä tasoa.

Joskus myös tappiollisen tuloksen tehneet yritykset saattavat saada hyviä pääoman tuoton arvoja. Tämä voi johtua tuloslaskelman suurista rahoituskuluista tai veroista, jotka lisätään tulokseen tuottoa laskettaessa. Käytännössä tällöin rahoittajille ja/tai verottajalle on mennyt koko yrityksen tulos, eikä omistajille ole jäänyt siitä mitään.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio