Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas

Rahoitustulos ja rahoitustulos-%

Rahoitustulos kertoo, kuinka paljon yrityksen varsinainen liiketoiminta tuottaa tulorahoitusta. Rahoitustulos kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla lainojen lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituksesta. Rahoitustuloksella yrityksen tulisi pystyä kattamaan myös omistajien voitonjakotarpeet.

Laskusääntö

Rahoitustulos = nettotulos + poistot ja arvonalennukset.

Rahoitustulos-% = 100 * rahoitustulos / liikevaihto.

Tulkinta

Rahoitustulos on pääosin rahoittajien käyttämä tunnusluku. Yrityksen tulisi kyetä lyhyelläkin aikavälillä saamaan aikaan vähintäänkin positiivinen rahoitustulos. Mikäli rahoitustulos jää negatiiviseksi, on se yleensä merkki siitä, että yritys on joutunut kattamaan juoksevia rahoituskulujaan joko lisävelalla tai purkamalla likviditeettiään. Mikäli rahoitustulos on negatiivinen niin lainojen lyhennyksiin ja voitonjakoon ei ole riittänyt lainkaan tulorahoitusta. Kestävä kehitys edellyttäisi, että yrityksen tulorahoitus kattaisi vähintäänkin lainojen lyhennystarpeen.

Luku on toimialakohtainen, mikä hankaloittaa eri toimialojen yritysten välistä vertailua. Luku soveltuu kuitenkin vertailuun paremmin kuin ylemmät kateluvut.

Lukua tulkittaessa on huomioitava, että rahoitustulos ei kuvaa täysin yhtiön kassavirtaa. Rahoitustulokseen sisältyy useita ei-kassatapahtumia esim. varaston muutokset ja erilaiset jaksotukset, joten todellisia kassavirtoja on hyvä tarkastella erillisten kassavirtalaskelmien avulla.