Tunnuslukuopas

Toimintajäämä

Mitä toimintajäämä tarkoittaa

Toimintajäämä kuvaa kassavirtalaskelmassa yrityksen liikevaihdosta saatujen tulojen riittävyyttä liiketoiminnasta johtuvien kassatapahtumien rahoittamiseksi. Tuloslaskelman suoriteperusteiset tuotot ja kulut on muutettu kassaperusteisiksi taseen muutosten avulla. Niiden erien kohdalla, joita ei voida muuttaa kassaperusteisiksi, käytetään tuloslaskelman vastaavaa kuluerää.

Laskusääntö

toimintajäämä = myynnin kassaan maksut + liiketoiminnan muut tuotot - kassaperusteiset ostot - kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut + valmistus omaan kayttoon

myynnin kassaan maksut = liikevaihto -/+ myyntisaamisten muutos -/+ osatuloutuksen saamisten muutos +/- saatujen ennakoiden muutos

Kassaperusteiset ostot =Ostot tilikauden aikana - ostovelkojen muutos + vaihto-omaisuusennakoiden muutos.

Kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut = Liiketoiminnan kulut - siirtovelkojen muutos + siirtosaamisten muutos - muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos - pakollisten varauksien muutos

Tulkinta

Kassavirtalaskelman jäämät (toiminta-, rahoitus- ja investointijäämä) mittaavat tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintajäämä kertoo myyntituloista jäävän tuoton sen jälkeen, kun liiketoiminnan lyhytvaikutteiset menot on katettu. Toimintajäämän tulee olla jatkuvasti positiivinen, jotta yritystä voidaan pitää kannattavana. Toimintajäämä voi kuitenkin muodostua myös kannattavalla yrityksellä poikkeuksellisesti negatiiviseksi silloin, kun yrityksen voimakas kasvu sitoo kassavaroja ja muuta käyttöpääomaa.

Huomioitavaa

Yritys voi hetkellisesti parantaa kassavirtaansa ja siten toimintajäämäänsä, esimerkiksi viivästämällä ostovelkojensa maksua tilinpäätöshetken läheisyydessä tai tehostamalla myyntisaatavien perintää. Tunnuslukua olisikin hyvä vertailla useammalta vuodelta. Kassavirtaperusteinen toimintajäämä reagoi tuloslaskelmaa nopeammin yrityksen liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja on siten hyvä apuväline yritystä arvioitaessa.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio